Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/2018

Click to flip

2018 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
ā(āgē)<br>prefix used before kinship terms; (brother)<br>PREF
ā(āgē)
阿拉伯語<br>阿拉伯语
ālābóyǔ(ālābówén)<br>Arabic<br>N
Ālābóyǔ(Ālābówén)
阿姨
āyí<br>auntie; nurse (in a family)<br>N
āyí
āi<br>get close to; be next to; by<br>V
āi
āi<br>hey<br>INTERJ
āi
哎呀
āiyā<br>oh<br>INTERJ
āiyā
愛好<br>爱好
àihào<br>love; be fond of; like; interest; hobby<br>V N
àihào
愛護<br>爱护
àihù<br>cherish; treasure; take good care of<br>V
àihù
愛情<br>爱情
àiqíng<br>love<br>N
àiqíng
安全
ānquán<br>safe; secure; safty; security<br>ADJ N
ānquán
安慰
ānwèi<br>comfort; console; consolation<br>V N
ānwèi
安心
ān xīn<br>be relieved; feel at ease<br>
ān xīn
àn<br>press; push down; according to<br>V PREP
àn
按時<br>按时
ànshí<br>on time; on schedule<br>ADV
ànshí
按照
ànzhào<br>according to; in accordance with<br>PREP
ànzhào
àn<br>dark<br>ADJ
àn
àn<br>bank; shore; coast<br>N
àn
bá<br>pull; pluck<br>V
bái<br>for nothing<br>ADV
bái
白菜
báicài<br>Chinese cabbage<br>N
báicài
白天
báitiān<br>daytime<br>N
báitiān
敗<br>败
bài<br>fail<br>V
bài
班長<br>班长
bānzhǎng<br>class monitor<br>N
bānzhǎng
bǎn<br>board<br>N
bǎn
半導體<br>半导体
bàndǎotǐ<br>semi-conductor<br>N
bàndǎotǐ
半拉
bàn lǎ<br>half<br>
bàn lǎ
半夜
bànyè<br>midnight<br>N
bànyè
辦公<br>办公
bàn gōng<br>work<br>
bàn gōng
辦事<br>办事
bàn shì<br>do an errand<br>
bàn shì
幫<br>帮
bāng<br>help<br>V
bāng
幫忙<br>帮忙
bāng máng<br>help; do a favor<br>
bāng máng
榜樣<br>榜样
bǎngyàng<br>example; model<br>N
bǎngyàng
傍晚
bàngwǎn<br>toward evening; at nightfall<br>N
bàngwǎn
bān<br>bag<br>N M
bān
bāo<br>wrap<br>V
bāo
包括
bāokuò<br>include; consist of; comprise<br>V
bāokuò
包子
bāozi<br>steamed; stuffed bun<br>N
bāozi
báo<br>thin<br>ADJ
báo
bǎo<br>protect<br>V
bǎo
保持
bǎochí<br>keep; maintain; preserve<br>V
bǎochí
保存
bǎocún<br>preserve; keep; conserve<br>V
bǎocún
保護<br>保护
bǎohù<br>protect; safeguard; protection<br>V N
bǎohù
保留
bǎoliú<br>reserve; hold back<br>V
bǎoliú
保衛<br>保卫
bǎowèi<br>defend; safeguard<br>V
bǎowèi
保證<br>保证
bǎozhèng<br>ensure; assure; guarantee; promise<br>V N
bǎozhèng
寶貴<br>宝贵
bǎoguì<br>valuable; precious<br>ADJ
bǎoguì
抱歉
bàoqiàn<br>be sorry; apologize; regret<br>ADJ
bàoqiàn
報到<br>报到
bào dào<br>report for duty; check in; register<br>
bào dào
報道<br>报道
bàodào(bàodǎo)<br>report; cover; coverage; story<br>V N
bàodào(bàodǎo)
報告<br>报告
bàogào<br>make known; report; speech; lecture<br>V N
bàogào
報名<br>报名
bào míng<br>sign up<br>
bào míng
報紙<br>报纸
bàozhǐ<br>newspaper<br>N
bàozhǐ
bēi<br>back<br>V
bēi
bēi<br>tablet<br>N
bēi
悲痛
bēitòng<br>grieved; sorrowful<br>ADJ
bēitòng
北部
běibù<br>north<br>N
běibù
北方
běifāng<br>north<br>N
běifāng
北面
běimiàn<br>north<br>N
běimiàn
bèi<br>back<br>N
bèi
背後<br>背后
bèihòu<br>at the back; behind; in the rear<br>N
bèihòu
被子
bèizi<br>quilt<br>N
bèizi
běn<br>originally<br>ADV
běn
běn<br>this<br>PRON
běn
本來<br>本来
běnlái<br>original<br>ADJ
běnlái
本領<br>本领
běnlǐng<br>skill; ability; capability<br>N
běnlǐng
本事
běnshi<br>skill; ability; capability<br>N
běnshi
本質<br>本质
běnzhì<br>essence; nature<br>N
běnzhì
bèn<br>silly<br>ADJ
bèn
bī<br>force<br>V
鼻子
bízi<br>nose<br>N
bízi
比例
bǐlì<br>proportion<br>N
bǐlì
比如
bǐrú<br>for example; for instance<br>V
bǐrú
筆記<br>笔记
bǐjì<br>notes<br>N
bǐjì
畢業<br>毕业
bì yè<br>graduate<br>
bì yè
閉<br>闭
bì<br>close; shut<br>V
必然
bìrán<br>inevitable; certain<br>ADJ
bìrán
必要
bìyào<br>necessary; essential; indispensable<br>ADJ
bìyào
bì<br>avoid<br>V
避免
bìmiǎn<br>avoid; avert<br>V
bìmiǎn
邊…邊…<br>边…边…
biān … biān …<br>as<br>
biān … biān …
編<br>编
buiān<br>plait; weave<br>V
buiān
biǎn<br>flat<br>ADJ
biǎn
便
biàn<br>then; in that case; even if<br>ADV CONJ
biàn
便條<br>便条
biàntiáo<br>informal note<br>N
biàntiáo
biàn<br>all over<br>ADJ
biàn
標點<br>标点
biāodiǎn<br>punctuation<br>N
biāodiǎn
標準<br>标准
biāozhǔn<br>standard; criterion<br>N ADJ
biāozhǔn
表達<br>表达
biǎodá<br>express; convey<br>V
biǎodá
表面
biǎomiàn<br>surface; outside; face; appearance<br>N
biǎomiàn
表明
biǎomíng<br>show; evince<br>V
biǎomíng
賓館<br>宾馆
bīngguǎn<br>guesthouse; hotel<br>N
bīngguǎn
bīng<br>soldier<br>N
bīng
bīng<br>ice<br>N
bīng
餅乾<br>饼干
bǐnggān<br>biscuit; cracker<br>N
bǐnggān
病房
bìngfáng<br>ward; sickroom<br>N
bìngfáng
病菌
bìngjūn<br>pathogenic bacteria<br>N
bìngjūn
病人
bìngrén<br>patient<br>N
bìngrén
並<br>并
bìng<br>simultaneously; equally; and; moreover<br>ADV CONJ
bìng
併<br>并
bìng<br>sum; combine<br>V
bìng
並且<br>并且
bìngqiě<br>and; besides; moreover<br>CONJ
bìngqiě
玻璃
bōli<br>glass<br>N
bōli
伯父
bófù(bóbo)<br>father's elder brother<br>N
bófù(bóbo)
伯母
bómǔ<br>aunt; wife of father's elder brother<br>N
bómǔ
脖子
bózi<br>neck<br>N
bózi
bǔ<br>catch<br>V
補<br>补
bǔ<br>patch<br>V
補充<br>补充
bǔchōng<br>replenish; supplement; complement<br>V
bǔchōng
補課<br>补课
bǔ kè<br>make up a missed lesson<br>
bǔ kè
補習<br>补习
bǔxí<br>take lessons after school<br>V
bǔxí
不必
búbì<br>need not; not have to<br>ADV
búbì
不大
búdà<br>not very; not often<br>ADV
búdà
不得不
bù dé bù<br>have to<br>
bù dé bù
不得了
bùdéliǎo<br>very; terribly<br>ADJ
bùdéliǎo
不斷<br>不断
búduàn<br>unceasing; continuous<br>ADV
búduàn
不敢當<br>不敢当
bù gǎndāng<br>you flatter me<br>
bù gǎndāng
不管
bùguǎn<br>no matter; regardless of<br>CONJ
bùguǎn
不過<br>不过
búguò<br>only; though<br>CONJ
búguò
不好意思
bù hǎoyìsi<br>shy; feel embarrassed<br>
bù hǎoyìsi
不僅<br>不仅
bùjǐn<br>not only<br>CONJ
bùjǐn
不論<br>不论
búlùn<br>whether; regardless of<br>CONJ
búlùn
不平
bùpíng<br>indignant; resentful; injustice; unfairness<br>ADJ N
bùpíng
不然
bùrán<br>otherwise<br>CONJ
bùrán
不少
bùshǎo<br>quite a few<br>ADJ
bùshǎo
不是嗎<br>不是吗
bù shì ma<br>isn't it<br>
bù shì ma
不行
bùxíng<br>won't do<br>ADJ
bùxíng
不幸
búxìng<br>misfortune; unfortunate<br>ADJ
búxìng
不許<br>不许
bùxǔ<br>be not allowed; must not<br>V
bùxǔ
不要緊<br>不要紧
bù yàojǐn<br>doesn't matter<br>
bù yàojǐn
不一定
bù yídìng<br>not sure<br>
bù yídìng
不住
búzhù<br>continually<br>ADV
búzhù
布置
bùzhì<br>fix up; arrange; decorate<br>V
bùzhì
bù<br>pace<br>N
duī<br>department; measure word for movies<br>N M
duī
部隊<br>部队
bùduì<br>army; troops; force<br>N
bùduì
部門<br>部门
bùmén<br>branch; department<br>N
bùmén
部長<br>部长
bùzhǎng<br>minister<br>N
bùzhǎng
cāi<br>guess<br>V
cāi
材料
cáiliào<br>material<br>N
cáiliào
cǎi<br>tread; stamp on<br>V
cǎi
採<br>采
cǎi<br>cull; pick<br>V
cǎi
採購<br>采购
cǎigòu<br>purchase; go shopping<br>V
cǎigòu
採取<br>采取
cǎiqǔ<br>take; adopt<br>V
cǎiqǔ
採用<br>采用
cǎiyòng<br>adopt; use<br>V
cǎiyòng
彩色
cǎisè<br>color; multicolor<br>N
cǎisè
餐廳<br>餐厅
cāntīng<br>restaurant; dining room<br>N
cāntīng
cáng<br>hide<br>V
cáng
草地
cǎodì<br>grassland; lawn; meadow<br>N
cǎodì
草原
cǎoyuán<br>grasslands; prairie<br>N
cǎoyuán
廁所<br>厕所
cèsuǒ<br>W.C.; toilet; lavatory<br>N
cèsuǒ
冊<br>册
cè<br>tome; book<br>M
測驗<br>测验
cèyàn<br>test; examination<br>V N
cèyàn
céng<br>ever; once<br>ADV
céng
曾經<br>曾经
céngjīng<br>once<br>ADV
céngjīng
chā<br>thrust<br>V
chā
叉子
chāzi<br>fork<br>N
chāzi
chà<br>bad; poor<br>ADJ
chà
差不多
chàbuduō<br>almost<br>ADJ
chàbuduō
差一點兒<br>差一点儿
chàdiǎnr<br>almost<br>ADV
chàdiǎnr
chāi<br>unweave<br>V
chāi
產量<br>产量
chǎnliàng<br>output; yield<br>N
chǎnliàng
產品<br>产品
chǎnpǐn<br>product<br>N
chǎnpǐn
產生<br>产生
chǎnshēng<br>produce; take place; engender<br>V
chǎnshēng
嘗<br>尝
cháng<br>taste<br>V
cháng
長期<br>长期
chángqī<br>long period of time; long term<br>N
chángqī
長途<br>长途
chángtú<br>long distance<br>N
chángtú
chāo<br>exceed<br>V
chāo
超過<br>超过
chāoguò<br>surpass; exceed<br>V
chāoguò
chāo<br>copy<br>V
chāo
抄寫<br>抄写
chāoxiě<br>transcribe; copy<br>V
chāoxiě
chǎo<br>quarrel<br>V
chǎo
車間<br>车间
chējiān<br>workshop<br>N
chējiān
徹底<br>彻底
chèdǐ<br>thoroughgoing; thorough<br>ADJ
chèdǐ
沉默
chénmò<br>silent<br>ADJ
chénmò
chèn<br>avail oneself of<br>PREP
chèn
襯衫<br>衬衫
chènshān<br>shirt<br>N
chènshān
襯衣<br>衬衣
chènyī<br>underclothes, shirt<br>N
chènyī
稱<br>称
chēng<br>weigh; call<br>V
chēng
稱贊<br>称赞
chēngzàn<br>praise; acclaim; commend<br>V
chēngzàn
成分
chéngfèn<br>ingredient<br>N
chéngfèn
成功
chénggōng<br>success; successful<br>V ADJ
chénggōng
成果
chéngguǒ<br>gain; achievement; positive result<br>N
chéngguǒ
成就
chéngjiù<br>achievement; success<br>N
chéngjiù
成立
chénglì<br>establish; found<br>V
chénglì
成熟
chéngshú<br>mature; ripe<br>V ADJ
chéngshú
成為<br>成为
chéngwéi<br>turn into; become<br>V
chéngwéi
成長<br>成长
chéngzhǎng<br>grow up<br>V
chéngzhǎng
chéng<br>ride on<br>V
chéng
程度
chéngdù<br>degree; extent; level<br>N
chéngdù
誠懇<br>诚恳
chéngkěn<br>honest; sincere<br>ADJ
chéngkěn
誠實<br>诚实
chéngshí<br>honest<br>ADJ
chéngshí
承認<br>承认
chéngrèn<br>admit; recognize; acknowledge<br>V
chéngrèn
吃驚<br>吃惊
chī jīng<br>be startled; be shocked<br>
chī jīng
chǐ<br>ruler; 1 chǐ = 0.333 meter<br>N M
chǐ
翅膀
chìbǎng<br>wing<br>N
chìbǎng
充分
chōngfèn<br>ample; full; abundant<br>ADJ
chōngfèn
充滿<br>充满
chōngmǎn<br>brimming with; full of<br>V
chōngmǎn
充足
chōngzú<br>adequate; abundant sufficient<br>ADJ
chōngzú
衝<br>冲
chōng<br>rush<br>V
chōng
蟲子<br>虫子
chóngzi<br>insect; worm<br>N
chóngzi
chóng<br>heavily<br>ADV
chóng
重疊<br>重叠
chóngdié<br>overlap<br>V
chóngdié
重複<br>重复
chóngfù<br>repeat<br>V
chóngfù
重新
chóngxīn<br>again<br>ADV
chóngxīn
崇高
chónggāo<br>lofty; high; sublime<br>ADJ
chónggāo
抽象
chōuxiàng<br>abstract<br>ADJ
chōuxiàng
chóu<br>worry<br>V
chóu
chòu<br>smelly<br>ADJ
chòu
chū(chūyī)<br>the first day of the lunar month<br>ADJ PREF
chū(chūyī)
初步
chūbù<br>initial; preliminary<br>ADJ
chūbù
初級<br>初级
chūjí<br>elementary; primary<br>ADJ
chūjí
出版
chūbǎn<br>publish<br>V
chūbǎn
出口
chū kǒu<br>export<br>
chū kǒu
出生
chūshēng<br>be born<br>V
chūshēng
出席
chū xí<br>attend; be present<br>
chū xí
出院
chū yuàn<br>be discharged; from hospital<br>
chū yuàn
廚房<br>厨房
chúfáng<br>kitchen<br>N
chúfáng
chú<br>divide<br>V
chú
處<br>处
chǔ<br>deal with<br>V
chǔ
處分<br>处分
chǔfèn<br>punishment; punish<br>N V
chǔfèn
處理<br>处理
chǔlǐ<br>handle; deal with<br>V N
chǔlǐ
處<br>处
chù<br>department<br>N
chù
傳<br>传
chuán<br>pass; send<br>V
chuán
傳播<br>传播
chuánbō<br>propagate; spread<br>V
chuánbō
傳統<br>传统
chuántǒng<br>tradition<br>N
chuántǒng
闖<br>闯
chuǎng<br>rush<br>V
chuǎng
創<br>创
chuàng<br>create<br>V
chuàng
創造<br>创造
chuàngzào<br>create; creation<br>V N
chuàngzào
創作<br>创作
chuàngzuò<br>create; write; creative work<br>V N
chuàngzuò
春節<br>春节
chūnjié<br>the Spring Festival<br>N
chūnjié
cǐ<br>this<br>PRON
此外
cǐwài<br>besides; moreover<br>CONJ
cǐwài
cì<br>stab<br>V
聰明<br>聪明
cōngming<br>intelligent; bright; clever<br>ADJ
cōngming
從不(沒)<br>从不(没)
cóng bù (cóng méi)<br>never<br>
cóng bù (cóng méi)
從…出發<br>从…出发
cóng … chūfā<br>set off from<br>
cóng … chūfā
從此<br>从此
cóngcǐ<br>from now on<br>CONJ
cóngcǐ
從而<br>从而
cóng'ér<br>thus; thereby<br>CONJ
cóng'ér
從來<br>从来
cónglái<br>always; all along<br>ADV
cónglái
從事<br>从事
cóngshì<br>go in for; be engaged in<br>V
cóngshì
cū<br>rude; careless; wide; thick<br>ADJ
cù<br>vinegar<br>N
促進<br>促进
cùjìn<br>advance; promote<br>V
cùjìn
cuī<br>press; urge<br>V
cuī
cún<br>keep<br>V
cún
存在
cúnzài<br>exist<br>V
cúnzài
cùn<br>inch<br>M
cùn
措施
cuòshī<br>measure; step<br>N
cuòshī
dā<br>put up; build<br>V
答應<br>答应
dāying<br>respond; answer; reply<br>V
dāying
dá<br>answer; reply; return; reciprocate<br>V
答案
dá'àn<br>answer; solution; key<br>N
dá'àn
答卷
dájuàn<br>answer sheet<br>N
dájuàn
達到<br>达到
dá dào<br>achieve; attain; reach<br>
dá dào
打扮
dǎban<br>deck out; dress up<br>V
dǎban
打倒
dǎ dǎo<br>beat down<br>
dǎ dǎo
打擾<br>打扰
dǎrǎo<br>disturb<br>V
dǎrǎo
打聽<br>打听
dǎting<br>ask about; inquire about<br>V
dǎting
打針<br>打针
dǎ zhēn<br>inject<br>
dǎ zhēn
大膽<br>大胆
dàdǎn<br>daring; bold<br>ADJ
dàdǎn
大多數<br>大多数
dàduōshù<br>most of<br>N
dàduōshù
大會<br>大会
dàhuì<br>plenary session; mass meeting<br>N
dàhuì
大伙兒<br>大伙儿
dàhuǒr<br>everybody<br>PRON
dàhuǒr
大街
dàjiē<br>main street<br>N
dàjiē
大量
dàliàng<br>a large number<br>ADJ
dàliàng
大陸<br>大陆
dàlù<br>continent; mainland<br>N
dàlù
大米
dàmǐ<br>rice<br>N
dàmǐ
大批
dàpī<br>numbers of<br>ADJ
dàpī
大人
dàren<br>adult<br>N
dàren
大使館<br>大使馆
dàshǐguǎn<br>embassy<br>N
dàshǐguǎn
大小
dàxiǎo<br>size<br>N
dàxiǎo
大型
dàxíng<br>large-scale; large<br>ADJ
dàxíng
大衣
dàyī<br>overcoat; topcoat<br>N
dàyī
大約<br>大约
dàyuē<br>approximate; about<br>ADV
dàyuē
dāi<br>dull; slow-witted<br>ADJ
dāi
dāi<br>stay<br>V
dāi
dài<br>generation<br>N
dài
代替
dàitì<br>replace; substitute for<br>V
dàitì
dài<br>sack; bag; pocket<br>N M
dài
dài<br>wait; await<br>V
dài
擔任<br>担任
dānrèn<br>assume the office of; hold the post of<br>V
dānrèn
擔心<br>担心
dān xīn<br>worry; feel anxious<br>
dān xīn
單<br>单
dān<br>only; alone<br>ADJ
dān
單<br>单
dàn<br>alone<br>ADV
dàn
單詞<br>单词
dāncí<br>word<br>N
dāncí
單調<br>单调
dāndiào<br>monotonous; dull<br>ADJ
dāndiào
單位<br>单位
dānwèi<br>unit<br>N
dānwèi
dàn<br>but<br>CONJ
dàn
dàn<br>thin<br>ADJ
dàn
dàn<br>egg<br>N
dàn
蛋糕
dàngāo<br>cake<br>N
dàngāo
當…的時候<br>当…的时候
dāng … deshíhòu<br>when<br>
dāng … deshíhòu
當地<br>当地
dāngdì<br>local<br>N
dāngdì
當年<br>当年
dāngnián<br>in those years<br>N
dāngnián
當前<br>当前
dāngqián<br>present; current<br>N
dāngqián
當時<br>当时
dāngshí<br>at that time<br>N
dāngshí
擋<br>挡
dǎng<br>block<br>V
dǎng
黨<br>党
dǎng<br>party<br>N
dǎng
黨員<br>党员
dǎngyuán<br>party member<br>N
dǎngyuán
當<br>当
dàng<br>regard as<br>V
dàng
當作<br>当作
dàngzuò<br>treat as; regard as; look upon as<br>V
dàngzuò
刀子
dāozi<br>knife; sword<br>N
dāozi
島<br>岛
dǎo<br>island<br>N
dǎo
到處<br>到处
dàochù<br>at all places; everywhere<br>ADV
dàochù
到達<br>到达
dàodá<br>arrive; reach; get to<br>V
dàodá
到底
dào dǐ<br>to the end; to the finish<br>
dào dǐ
到底
dàodǐ<br>ever; indeed<br>ADV
dàodǐ
dào<br>pour<br>V
dào
倒是
dào(shi)<br>on the contrary<br>ADV
dào(shi)
dào<br>say<br>V
dào
dào<br>street; road<br>N
dào
道德
dàodé<br>morals; ethics<br>N
dàodé
道路
dàolù<br>road; way; path<br>N
dàolù
道歉
dào qiàn<br>apologize<br>
dào qiàn
德語(德文)<br>德语(德文)
déyǔ(déwén)<br>German<br>N
Déyǔ(Déwén)
…的話<br>…的话
… dehuà<br>if<br>
… dehuà
dēng<br>register<br>V
dēng
登記<br>登记
dēngjì<br>register; check in<br>V
dēngjì
děng<br>grade<br>N
děng
等待
děngdài<br>wait; await<br>V
děngdài
等於<br>等于
děngyú<br>equal to; equivalent; amount to<br>V
děngyú
dī<br>drop<br>M
敵人<br>敌人
dírén<br>enemy; foe<br>N
dírén
的確<br>的确
díquè<br>indeed; really<br>ADV
díquè
底下
dǐxia<br>below; under<br>N
dǐxia
地帶<br>地带
dìdài<br>district; region; zone<br>N
dìdài
地點<br>地点
dìdiǎn<br>place; site; locale<br>N
dìdiǎn
地方
dìfāng<br>locality<br>N
dìfāng
地面
dìmiàn<br>ground<br>N
dìmiàn
地球
dìqiú<br>earth<br>N
dìqiú
地區<br>地区
dìqū<br>area; region; district<br>N
dìqū
地圖<br>地图
dìtú<br>map<br>N
dìtú
地位
dìwèi<br>position; status<br>N
dìwèi
地下
dìxià<br>underground<br>N
dìxià
地址
dìzhǐ<br>address<br>N
dìzhǐ
遞<br>递
dì<br>pass<br>V
電報<br>电报
diǎnbào<br>cable; telegram<br>N
diǎnbào
電冰箱<br>电冰箱
diànbīngxiāng(bīngxiāng)<br>refrigerator<br>N
diànbīngxiāng(bīngxiāng)
電風扇<br>电风扇
diànfēngshàn(diànshàn)<br>electric fan<br>N
diànfēngshàn(diànshàn)
電視臺<br>电视台
diànshìtái<br>TV station<br>N
diànshìtái
電臺<br>电台
diàntái<br>transceiver; broadcasting station<br>N
diàntái
電梯<br>电梯
diàntī<br>elevator; lift; escalator<br>N
diàntī
電影院<br>电影院
diànyǐngyuàn<br>cinema<br>N
diànyǐngyuàn
diàn<br>shop; store<br>N
diàn
diào<br>hang<br>V
diào
釣<br>钓
diào<br>fish<br>V
diào
調<br>调
diào<br>shift; transfer<br>V
diào
調查<br>调查
diàochá<br>investigate; survey; investigation<br>V N
diàochá
diē<br>fall down<br>V
diē
頂<br>顶
dǐng<br>top<br>N
dǐng
頂<br>顶
dǐng<br>carry on the head<br>V
dǐng
dìng<br>decide; set<br>V
dìng
訂<br>订
dìng<br>draw up; conclude; order<br>V
dìng
東北<br>东北
dōngběi<br>northeast<br>N
dōngběi
東部<br>东部
dōngbù<br>east<br>N
dōngbù
東方<br>东方
dōngfāng<br>the East<br>N
dōngfāng
東面<br>东面
dōngmiàn<br>east<br>N
dōngmiàn
東南<br>东南
dōngnán<br>southeast<br>N
dōngnán
懂得
dǒngde<br>know; grasp; understand<br>V
dǒngde
動人<br>动人
dòngrén<br>moving; touching<br>ADJ
dòngrén
動身<br>动身
dòng shēn<br>leave; go on a journey<br>
dòng shēn
動手<br>动手
dòng shǒu<br>begin on<br>
dòng shǒu
動物園<br>动物园
dòngwùyuán<br>zoo<br>N
dòngwùyuán
動員<br>动员
dòngyuán<br>arouse; mobilize<br>V
dòngyuán
動作<br>动作
dòngzuò<br>motion; movement<br>N
dòngzuò
凍<br>冻
dòng<br>freeze<br>V
dòng
dòng<br>hole; cave<br>N
dòng
鬥爭<br>斗争
dòuzhēng<br>fight; struggle; combat<br>V N
dòuzhēng
豆腐
dòufu<br>bean curd<br>N
dòufu
dòu<br>tease; provoke<br>V
dòu
獨立<br>独立
dúlì<br>stand alone; independence<br>V
dúlì
讀書<br>读书
dú shū<br>read; study<br>
dú shū
讀者<br>读者
dúzhě<br>reader<br>N
dúzhě
dǔ<br>block<br>V
肚子
dùzi<br>belly; abdomen<br>N
dùzi
dù<br>degree; measure word for temperature<br>N M
度過<br>度过
dùguò<br>spend<br>V
dùguò
dù<br>cross; tide over; ferry<br>V
duān<br>carry<br>V
duān
短期
duǎnqī<br>short-term<br>N
duǎnqī
斷<br>断
duàn<br>sever<br>V
duàn
duī<br>heap<br>V
duī
隊<br>队
duì<br>team<br>N
duì
隊長<br>队长
duìzhǎng<br>troops; ranks<br>N
duìzhǎng
隊伍<br>队伍
duìwu<br>team leader; captain<br>N
duìwu
對<br>对
duì<br>couple; pair<br>M
duì
對比<br>对比
duìbǐ<br>compare; contrast; comparison<br>V N
duìbǐ
對待<br>对待
duìdài<br>treat; approach<br>V
duìdài
對方<br>对方
duìfāng<br>the other side<br>N
duìfāng
對付<br>对付
duìfu<br>deal with<br>V
duìfu
對話<br>对话
duìhuà<br>have a dialogue; dialogue<br>V N
duìhuà
對面<br>对面
duìmiàn<br>opposite<br>N
duìmiàn
對象<br>对象
duìxiàng<br>object; target; boyfriend or girlfriend<br>N
duìxiàng
對於<br>对于
duìyú<br>for; about<br>PREP
duìyú
噸<br>吨
dūn<br>ton<br>M
dūn
dūn<br>squat<br>V
dūn
多數<br>多数
duōshù<br>most; majority<br>N
duōshù
奪<br>夺
duó<br>seize<br>V
duó
duǒ<br>hide; avoid<br>V
duǒ
duǒ<br>measure word for flower or cloud<br>M
duǒ
鵝<br>鹅
é<br>goose<br>N
é
ér<br>but; yet; while<br>CONJ
ér
兒童<br>儿童
értóng<br>children<br>N
értóng
耳朵
ěrduo<br>ear<br>N
ěrduo
發表<br>发表
fābiǎo<br>publish; issue<br>V
fābiǎo
發出<br>发出
fāchū<br>send out; give out<br>V
fāchū
發達<br>发达
fādá<br>developed; flourishing<br>ADJ
fādá
發動<br>发动
fādòng<br>start; launch; arouse<br>V
fādòng
發抖<br>发抖
fādǒu<br>tremble<br>V
fādǒu
發揮<br>发挥
fāhuī<br>bring into play; give play to<br>V
fāhuī
發明<br>发明
fāmíng<br>invent; invention<br>V N
fāmíng
發言<br>发言
fā yán<br>speak; make a speech<br>
fā yán
發揚<br>发扬
fāyáng<br>develop; carry on<br>V
fāyáng
法郎
fǎláng<br>Franc<br>N
fǎláng
法律
fǎlǜ<br>law; statute<br>N
fǎlǜ
繁榮<br>繁荣
fánróng<br>flourishing; prosperous; prosperity<br>ADJ V
fánróng
fán<br>any; all<br>ADV
fán
反動<br>反动
fǎndòng<br>reactionary<br>ADJ
fǎndòng
反復<br>反复
fǎnfù<br>repeatedly; again and again<br>ADV N
fǎnfù
反抗
fǎnkàng<br>resist; revolt<br>V
fǎnkàng
反應<br>反应
fǎnyìng<br>react; respond; reaction; response<br>V N
fǎnyìng
反映
fǎnyìng<br>reflect; report; reflection<br>V N
fǎnyìng
反正
fǎnzhèng<br>anyway; in any case<br>ADV
fǎnzhèng
範圍<br>范围
fànwéi<br>scope; limits; range<br>N
fànwéi
fàn<br>violate; offend; attack<br>V
fàn
fāng<br>square<br>ADJ
fāng
方案
fāng'àn<br>scheme; plan; program<br>N
fāng'àn
方式
fāngshì<br>way; fashion; pattern<br>N
fāngshì
方針<br>方针
fāngzhēn<br>policy; principle<br>N
fāngzhēn
房子
fàngzi<br>building; house; room<br>N
fàngzi
fáng<br>prevent<br>V
fáng
防止
fángzhǐ<br>prevent; avoid; guard against<br>V
fángzhǐ
仿佛
fǎngfú<br>seem; as if<br>V
fǎngfú
紡織<br>纺织
fǎngzhī<br>spinning and weaving; textile<br>V
fǎngzhī
放大
fàngdà<br>enlarge; amplify<br>V
fàngdà
放棄<br>放弃
fàngqì<br>abandon; give up; renounce<br>V
fàngqì
放心
fàng xīn<br>set one's mind at rest; rest assured<br>
fàng xīn
非…不可
fēi … bùkě<br>must<br>
fēi … bùkě
féi<br>fat<br>ADJ
féi
fèi<br>lung<br>N
fèi
費<br>费
fèi<br>fare; expense; money<br>N
fèi
費<br>费
fèi<br>cost; spend; expend<br>V
fèi
費用<br>费用
fèiyòng<br>expenses; drill<br>N
fèiyòng
吩咐(分付)
fēnfù<br>instruct; tell<br>V
fēnfù
分別<br>分别
fēnbié<br>separate; distinguish; respectively<br>V ADV
fēnbié
分配
fēnpèi<br>assign; allocate<br>V
fēnpèi
分析
fēnxī<br>analyze<br>V
fēnxī
紛紛<br>纷纷
fēnfēn<br>one after another<br>ADJ
fēnfēn
粉筆<br>粉笔
fěnbǐ<br>chalk<br>N
fěnbǐ
奮鬥<br>奋斗
fèndòu<br>fight; struggle; strive<br>V
fèndòu
fèn<br>part<br>M
fèn
憤怒<br>愤怒
fènnù<br>indignant; anger<br>ADJ
fènnù
封建
fēngjiàn<br>feudalism<br>ADJ
fēngjiàn
風景<br>风景
fēngjǐng<br>scenery; landscape<br>N
fēngjǐng
風力<br>风力
fēnglì<br>wind-force; wind power<br>N
fēnglì
風俗<br>风俗
fēngsú<br>custom<br>N
fēngsú
féng<br>meet; come upon<br>V
féng
否定
fǒudìng<br>negate; deny<br>V
fǒudìng
否則<br>否则
fǒuzé<br>otherwise<br>CONJ
fǒuzé
fú<br>support with the hand<br>V
fú<br>measure word for pictures, paintings, etc.<br>M
符合
fúhé<br>accord with; conform to<br>V
fúhé
服從<br>服从
fúcóng<br>obey; submit<br>V
fúcóng
fú<br>float<br>V
fù<br>pair; set<br>M
fù<br>deputy; vice-<br>ADJ
副食
fùshí<br>non-staple food<br>N
fùshí
復述<br>复述
fùshù<br>repeat<br>V
fùshù
複印<br>复印
fùyìn<br>duplicate; copy<br>V
fùyìn
fù<br>pay<br>V
fù<br>rich<br>ADJ
婦女<br>妇女
fùnǚ<br>woman<br>N
fùnǚ
該<br>该
gāi<br>this; that<br>PRON
gāi
改革
gǎigé<br>reform<br>V N
gǎigé
改進<br>改进
gǎijìn<br>improve; make better; improvement<br>V N
gǎijìn
改善
gǎishàn<br>improve<br>V
gǎishàn
改造
gǎizào<br>transform; show<br>V
gǎizào
改正
gǎizhèng<br>correct; amend<br>V
gǎizhèng
概括
gàikuò<br>summarize; generalize; summary<br>V N
gàikuò
概念
gàiniàn<br>concept; idea; conception<br>N
gàiniàn
蓋<br>盖
gài<br>cover<br>V
gài
乾<br>干
gān<br>dry<br>ADJ
gān
乾杯<br>干杯
gān bēi<br>drink a toast; cheer; bottom up<br>
gān bēi
乾脆<br>干脆
gāncuì<br>clear-cut; simple; just<br>ADJ
gāncuì
乾燥<br>干燥
gānzào<br>dry; arid<br>ADJ
gānzào
桿*<br>杆
gān<br>pole; bar<br>N
gān
gān<br>liver<br>N
gān
趕<br>赶
gǎnjué<br>drive<br>V
gǎnjué
趕緊<br>赶紧
gǎnjǐn<br>lose no time; at once<br>ADV
gǎnjǐn
趕快<br>赶快
gǎnkuài<br>at once; quickly<br>ADV
gǎnkuài
感動<br>感动
gǎndòng<br>be moved<br>V
gǎndòng
感激
gǎnjī<br>feel grateful; be thankful<br>V
gǎnjī
感覺<br>感觉
gǎnjué<br>feel; feeling<br>V N
gǎnjué
感情
gǎnqíng<br>emotion; feeling<br>N
gǎnqíng
感想
gǎnxiǎng<br>impressions; reflections<br>N
gǎnxiǎng
感興趣<br>感兴趣
gǎn xìngqù<br>be interested in<br>
gǎn xìngqù
幹活兒<br>干活儿
gàn huó'er<br>do sth.<br>
gàn huó'er
幹嗎<br>干吗
gàn má<br>what? yes?<br>
gàn má
剛剛<br>刚刚
gānggāng<br>just now<br>ADV
gānggāng
鋼<br>钢
gāng<br>steel<br>N
gāng
gǎng<br>port; harbor<br>N
gǎng
高大
gāodà<br>tall and big; tall<br>ADJ
gāodà
高度
gāodù<br>altitude; height; high degree; high<br>N ADJ
gāodù
高原
gāoyuán<br>plateau; highland<br>N
gāoyuán
gào<br>tell<br>V
gào
告別<br>告别
gàobié<br>leave; part from; say good-bye to<br>V
gàobié
擱<br>搁
gē<br>lay; put<br>V
胳膊
gēbo(gēbei)<br>arm<br>N
gēbo(gēbei)
gē<br>cut<br>V
革命
gémìng<br>rise in revolt to seize power; revolution<br>V N
gémìng
gé<br>separate<br>V
隔壁
gébì<br>next door<br>N
gébì
個別<br>个别
gèbié<br>exceptional<br>ADJ
gèbié
個人<br>个人
gèrén<br>individual<br>N
gèrén
個體<br>个体
gètǐ<br>individual<br>N
gètǐ
個子<br>个子
gèzi<br>height; stature; build<br>N
gèzi
根本
gēnběn<br>root; essence; basic; fundamental<br>N ADJ
gēnběn
根據<br>根据
gēnjù<br>base on; according to; basis; grounds<br>PREP N
gēnjù
跟前
gēnqián<br>in front of; near; close to<br>N
gēnqián
更加
gèngjiā<br>much more<br>ADV
gèngjiā
工程
gōngchéng<br>engineering; project<br>N
gōngchéng
工程師<br>工程师
gōngchéngshī<br>engineer<br>N
gōngchéngshī
工夫
gōngfu<br>work; labor; effect<br>N
gōngfu
工會<br>工会
gōnghuì<br>trade union; labor union<br>N
gōnghuì
工具
gōngjù<br>tool<br>N
gōngjù
工藝品<br>工艺品
gōngyìpǐn<br>handicraft<br>N
gōngyìpǐn
工資<br>工资
gōngzī<br>wages; pay; salary<br>N
gōngzī
功夫
gōngfu<br>time; skill; art; workmanship<br>N
gōngfu
gōng<br>supply<br>V
gōng
供給<br>供给
gōngjǐ<br>provide; furnish<br>V
gōngjǐ
公費<br>公费
gōngfèi<br>at public (state) expense<br>ADJ
gōngfèi
公共
gōnggòng<br>common; public<br>ADJ
gōnggòng
公開<br>公开
gōngkāi<br>in public; overt; open; make public<br>ADJ V
gōngkāi
公路
gōnglù<br>highway; freeway<br>N
gōnglù
公司
gōngsī<br>corporation; company<br>N
gōngsī
公用電話<br>公用电话
gōngyòng diànhuà<br>public phone<br>
gōngyòng diànhuà
公元
gōngyuán<br>the Christian era<br>N
gōngyuán
鞏固<br>巩固
gǒnggù<br>strong; solidify; consolidate; strengthen<br>ADJ V
gǒnggù
貢獻<br>贡献
gòngxiàn<br>contribute; dedicate; contribution<br>V N
gòngxiàn
gòng<br>altogether<br>ADV
gòng
共產黨<br>共产党
gòngchǎndǎng<br>the Communist Party<br>N
gòngchǎndǎng
共同
gòngtóng<br>together; common<br>ADJ
gòngtóng
gǒu<br>dog<br>N
gǒu
構成<br>构成
gòuchéng<br>compose; constitute<br>V
gòuchéng
構造<br>构造
gòuzào<br>structure; construction<br>N
gòuzào
估計<br>估计
gūjì<br>appraise; estimate<br>V N
gūjì
姑姑
gūgu<br>father's sister<br>N
gūgu
骨頭<br>骨头
gǔtou<br>drum<br>N
gǔtou
gǔ<br>encourage; urge; encouragement<br>V N
鼓勵<br>鼓励
gǔlì<br>inspire; hearten; inspiration<br>V N
gǔlì
鼓舞
gǔwǔ<br>applaud<br>
gǔwǔ
鼓掌
gǔ zhǎng<br>ancient<br>ADJ
gǔ zhǎng
gǔ<br>ancient times<br>N
古代
gǔdài<br>historic site<br>N
gǔdài
古跡<br>古迹
gǔjì<br>ancient<br>ADJ
gǔjì
古老
gǔlǎo<br>bone<br>N
gǔlǎo
故鄉<br>故乡
gùxiāng<br>hometown<br>N
gùxiāng
故意
gùyì<br>intentional<br>ADJ
gùyì
顧<br>顾
gù<br>attend to; look at<br>V
顧客<br>顾客
gùkè<br>shopper; customer; client<br>N
gùkè
掛號<br>挂号
guà hào<br>register<br>
guà hào
guǎi<br>turn to<br>V
guǎi
guài<br>strange<br>ADJ
guài
關鍵<br>关键
guānjiàn<br>crux; key; hinge<br>N
guānjiàn
關於<br>关于
guānyú<br>about; on; concerning<br>PREP
guānyú
關照<br>关照
guānzhào<br>look after; keep an eye on<br>V
guānzhào
關<br>关
guān<br>official<br>N
guān
觀察<br>观察
guānchá<br>survey; observe; watch<br>V
guānchá
觀點<br>观点
guāndiǎn<br>viewpoint; standpoint<br>N
guāndiǎn
觀眾<br>观众
guānzhòng<br>audience; spectator; viewer<br>N
guānzhòng
guǎn<br>manage<br>V
guǎn
管理
guǎnlǐ<br>manage<br>V
guǎnlǐ
冠軍<br>冠军
guànjūn<br>champion<br>N
guànjūn
罐頭<br>罐头
guàntou<br>can; tin<br>N
guàntou
貫徹<br>贯彻
guànchè<br>carry out; implement<br>V
guànchè
guāng<br>light, ray<br>N
guāng
guāng<br>nothing left<br>ADJ
guāng
guāng<br>only; merely<br>ADV
guāng
光輝<br>光辉
guānghuī<br>radiance; brilliance; brilliant; glorious<br>N ADJ
guānghuī
光明
guāngmíng<br>light; bright<br>ADJ
guāngmíng
光榮<br>光荣
guāngróng<br>glory; honor<br>ADJ
guāngróng
光線<br>光线
guāngxiàn<br>light; ray<br>N
guāngxiàn
廣場<br>广场
guǎngchǎng<br>public square; square<br>N
guǎngchǎng
廣大<br>广大
guǎngdà<br>extensive; vast; wide<br>ADJ
guǎngdà
廣泛<br>广泛
guǎngfàn<br>extensive; wide; ranging; widespread<br>ADJ
guǎngfàn
廣告<br>广告
guǎnggào<br>advertisement<br>N
guǎnggào
廣闊<br>广阔
guǎngkuò<br>vast; wide<br>ADJ
guǎngkuò
guàng<br>stroll<br>V
guàng
規定<br>规定
guīdìng<br>provide; stipulate; provision, rule<br>V N
guīdìng
規律<br>规律
guīlǜ<br>law; regular pattern<br>N
guīlǜ
規模<br>规模
guīmó<br>scale; size<br>N
guīmó
guǐ<br>ghost<br>N
guǐ
guì<br>kneel<br>V
guì
滾<br>滚
gǔn<br>roll<br>V
gǔn
鍋<br>锅
guō<br>pan<br>N
guō
國際<br>国际
guójì<br>international<br>N
guójì
國民黨<br>国民党
guómíndǎng<br>the Nationalist Party; the Kuomintang (KMT)<br>N
guómíndǎng
國王<br>国王
guówáng<br>king<br>N
guówáng
果然
guǒrán<br>as expected; really sure enough<br>ADV
guǒrán
過程<br>过程
guòchéng<br>course; process<br>N
guòchéng
過年<br>过年
guò nián<br>celebrate the new year<br>
guò nián
海關<br>海关
hǎiguān<br>customs<br>N
hǎiguān
海洋
hǎiyáng<br>sea; ocean<br>N
hǎiyáng
hài<br>harm<br>N V
hài
害處<br>害处
hàichu<br>harm<br>N
hàichu
害怕
hàipà<br>be afraid of; fear<br>V
hàipà
hán<br>keep in the mouth; contain<br>V
hán
寒冷
hánlěng<br>frigid; cold<br>ADJ
hánlěng
hàn<br>sweat<br>N
hàn
háng<br>row<br>M
háng
航空
hángkōng<br>aviation<br>N
hángkōng
毫不
háo bù<br>not a bit<br>
háo bù
毫無<br>毫无
háo wú<br>have no (sth.)<br>
háo wú
好好兒<br>好好儿
hǎohāor<br>in a proper way; to one's heart's content<br>ADV
hǎohāor
好久
hǎojiǔ<br>a long time<br>N
hǎojiǔ
好容易
hǎoróngyì<br>have a hard time<br>ADV
hǎoróngyì
好聽<br>好听
hǎotīng<br>pleasant to hear<br>ADJ
hǎotīng
好玩兒<br>好玩儿
hǎowánr<br>interesting; amusing<br>ADJ
hǎowánr
好些
hǎoxiē<br>quite a lot; a great deal of<br>ADJ
hǎoxiē
號碼<br>号码
hàomǎ<br>number<br>N
hàomǎ
號召<br>号召
hàozhào<br>summon; call up; appeal; call<br>V N
hàozhào
hào<br>like; be fond of<br>V
hào
和平
hépíng<br>peace<br>N
hépíng
hé<br>close; shut; join; combine<br>V
合理
hélǐ<br>reasonable; rational<br>ADJ
hélǐ
合同
hétong<br>contract<br>N
hétong
合作
hézuò<br>cooperate; work together<br>V
hézuò
hé<br>box<br>N M
hēi<br>ha<br>INTERJ
hēi
黑暗
hēi'àn<br>dark<br>ADJ
hēi'àn
hèn<br>hate<br>V
hèn
hēng<br>hum; croon; huh<br>V INTERJ
hēng
紅茶<br>红茶
hóngchá<br>black tea<br>N
hóngchá
紅旗<br>红旗
hóngqí<br>red flag; red banner<br>N
hóngqí
猴子
hóuzi<br>monkey<br>N
hóuzi
hòu<br>thick<br>ADJ
hòu
後悔<br>后悔
hòuhuǐ<br>regret; repent<br>V
hòuhuǐ
後來<br>后来
hòulái<br>afterwards; after<br>N
hòulái
後面<br>后面
hòumian<br>behind<br>N
hòumian
後年<br>后年
hòunián<br>the year after next<br>N
hòunián
後天<br>后天
hòutiān<br>the day after tomorrow<br>N
hòutiān
hū<br>call<br>V
呼吸
hūxī<br>breath; respire<br>V
hūxī
壺<br>壶
hú<br>pot<br>N
胡亂<br>胡乱
húluàn<br>aimlessly<br>ADV
húluàn
鬍子<br>胡子
húzi<br>beard; moustache<br>N
húzi
糊塗<br>糊涂
hútu<br>muddled; confused; bewildered<br>ADJ
hútu
護士<br>护士
hùshi<br>nurse<br>N
hùshi
護照<br>护照
hùzhào<br>passport<br>N
hùzhào
戶<br>户
hù<br>door; family<br>N
花園<br>花园
huāyuán<br>garden<br>N
huāyuán
huá<br>scull<br>V
huá
huá<br>slippery; smooth<br>ADJ
huá
滑冰
huá bīng<br>skating<br>
huá bīng
畫報<br>画报
huàbào<br>pictorial<br>N
huàbào
劃<br>划
huà<br>delimit<br>V
huà
化(標準化)<br>化(标准化)
huà(biāozhǔnhuà)<br>-ize; -ify<br>V SUF
huà(biāozhǔnhuà)
壞處<br>坏处
huàichu<br>harm; disadvantage<br>N
huàichu
歡送<br>欢送
huānsòng<br>see off; send off<br>V
huānsòng
環<br>环
huán<br>ring<br>N
huán
環境<br>环境
huánjìng<br>environment; surroundings<br>N
huánjìng
huāng<br>nervous; scared; flurry; fluster<br>ADJ V
huāng
黃瓜<br>黄瓜
huángguā<br>cucumber<br>N
huángguā
黃油<br>黄油
huángyóu<br>butter<br>N
huángyóu
皇帝
huángdì<br>emperor<br>N
huángdì
huī<br>gray<br>ADJ
huī
揮<br>挥
huī<br>wigwag<br>V
huī
恢復<br>恢复
huīfù<br>resume; renew; recover; restore<br>V
huīfù
回頭<br>回头
huítóu<br>turn round<br>ADV
huítóu
回信
huí xìn<br>write back<br>
huí xìn
回憶<br>回忆
huíyì<br>recollect; recall<br>V
huíyì
會場<br>会场
huìchǎng<br>meeting-place; conference<br>N
huìchǎng
會見<br>会见
huìjiàn<br>interview; meet<br>V
huìjiàn
會客<br>会客
huì kè<br>receive a visitor<br>
huì kè
會談<br>会谈
huìtán<br>talks<br>V N
huìtán
會議<br>会议
huìyì<br>meeting; conference<br>N
huìyì
昏迷
hūnmí<br>stupor; coma; unconsciousness<br>V
hūnmí
婚姻
hūnyīn<br>marriage<br>N
hūnyīn
hùn<br>mix; muddle along<br>V
hùn
活潑<br>活泼
huópo<br>vivacious; vivid; lively<br>ADJ
huópo
活躍<br>活跃
hóuyuè<br>active; brisk; enliven; animate; invigorate<br>ADJ V
hóuyuè
或是