Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/381

Click to flip

381 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
工作
gong1zuo4
work
有点儿
you3 dianr3
a little, a bit
che1
vehicle(bicyle, car, etc.)
自行车
zi4xing2che1
bicycle
汽车
qi4che1
car, bus
还是
hai2shi
or
怎么样
zen3meyang4
how
最近
zui4jin4
recentness
gang1
just
开学
kai1 xue2
school opens, term begins
kai1
begin, open
颜色
yan2se4
colour
lan2
blue
liang4
(a quantifier)
a4
ah
绿
lv4
green
hui1
grey
kun4
sleepy
饿
e4
hungry
leng3
cold
ke3
thirsty
no character
lei4
tired
lesson 17
kan1
look at, see
quan2
whole
照片
zhao4pian4
photo
姐姐
jie3jie
elder sister
没有
mei2you3
not have, there is not: have not or did not
zhang1
(a quantifier for paper, photo, etc.)
zhi3
only
zuo4
do
医院
yi1yuan4
hospital
商店
shang1dian4
shop
经理
jing1li3
manager
律师
lv4shi1
lawyer
公司
gong1si1
company
外贸
wai4mao4
foreign trade
xiao3
small
职员
zhi2yuan2
employee
大概
da4gai4
about, approximately
duo1
many
外国
wai4guo2
foreign(country)
画报
hua4bao4
pictorial magazine
世界
shi4jie4
world
桌子
zhuo1zi
desk, table
照相机
zhao4xiang4ji1
camera
ling2
zero
毛衣
mao3yi1
woolen sweater
lesson 18
宿舍
su4she4
dormitory
房间
fang2jian1
room
chuang2
bed
椅子
yi3zi
chair
书架
shu1jia4
bookshelf
书包
shu1bao
book bag
衣柜
yi1gui4
wardrobe
qiang2
wall
shang4
on
地图
di4tu2
map
课本
ke4ben3
textbook
努力
nu3li4
hard-working
pen2
(flower) pot
hua1
flower
好看
hao3kan4
beautiful
干jing4
gan1jing4
clean
安静
an1jing4
quiet
玩儿
wanr2
play
lesson 19
chang4
often
gen1
with, and
一起
yi2qi4
altogether
晚上
wan3shang
evening
咱们
zan4men
we,us
zou3
go, walk, leave
练习
lian2xi4
practice, exercise
jie2
borrow
有时候
you3 shi4hou
sometimes
时候
shi3hou
time
cha4
check, examine
资料
zi3liao4
data, material
电影
dian4ying3
film, movie
zong3(shi4)
always
看书
kan4(shu)
read
复习
fu4xi2
review
课文
ke4wen2
text
或者
huo4zhe3
or
预习
yu4xi2
preview
生词
sheng1ci2
new word
电视
dian4shi4
television
休息
xiu1xi
rest
阅览室
yue4lan3shi4
reading room
问题
wen4ti2
question
锻炼
duan4lian4
do exercise
回答
hui2da2
answer
huan2
return
lesson 20
lai2
come
时候
shi2hou
time, moment
zheng4
just, right, precisely
zai4
(used to indicate action in progress)
录音
lu4yin1
recording(cassete
怎么
zen3me
how(question word for verb phrase)
zuo4
sit, take a seat, travel by(a bus, etc.)
qi2
ride
jiao1
teach
音乐
yin1yue4
musicx
shi4
matter, thing, business
书店
shu1dian4
bookstore
xiang3
think want
汉-英
han4-ying1
chinese english
现在
xian4zai4
now
xing2
all right
men2
measure word for course
ke4
lesson, course
综合
zong1he2
comprehensive, intensive
听力
ting1li4
listening
阅读
yue4du2
reading
体育
ti3yu4
physical training, PE
录像
lu4xiang4
video
电子
dian4zi3
electronic
游戏
you2xi4
game
飞机
fei1ji1
plane
火车
huo3che1
train
走路
zou3 lu4
walk, go on foot
口语
kou3 yu3
spoken language
打的
da3 di1
take a taxi
ji4
mail
包裹
bao1guo3
package
辅导
fu3dao3
tutor
ti4
for, take the place of
顺便
shun4bian4
by the way(do favor, emphasise simplicity)
邮票
you2piao4
stamp
纪念
ji4nian4
commemorate
普通
pu3tong1
common, ordinary
na2
take hold
不用
bu2yong4
need not
xian1
first
旅行
lv3xing2
travel
代表
dai4biao3
representative, represent
tuan2
delegation;mass(a quantifier)
参观
can1guan1
visit
dang1
be, serve as
翻译
fan1yi4
interpret, interpretor
飞机
fei1ji1
aeroplane
火车
huo2che1
train
hao4
date(spoken chinese)
回 来
hui2 lai2
come back
ban4
handle
bao4
newspaper
问题
wen4ti2
question, problem
上海
shang4hai3
Shanghai
香港
Xiang1gang3
Hong Kong
西安
Xi1 an1
Xian
珍妮
Zhen1ni2
Janet
大使馆
da4shi3guan3
embassy
录音机
lu4yin1ji1
tape recorder
筷子
kuai4zi
chopsticks
lesson 22
可以
ke3yi3
may,can
shi4
try
pi2
leather
大衣
da4yi1
coat
又 又
you4…you4…
not only…but also…
zhen1
real,truly, true
当然
dang1ran4
certainly, of course
chang4
long
duan3
short
一点儿
yidianr3
a bit, a little
shen1
deep,dark
qian3
shallow, light
fei2
fat, loose(animals)
shou4
thin, tight
zheng4
just,exactly
合适
he2shi4
becoming, suitable, fits
zhong3
kind(a quantifier)
应该
ying1gai1
should
便宜
pian2yi
inexpensive, cheap
mai4
sell
胶卷
jiao1juan3
film
牛奶
niu2nai3
milk
面包
mian4bao1
bread
抽烟
chou1yan1
smoke
拍照
pai1zhao4
take pictures
牛仔裤
niu2zai3ku4
jeans
shuang1
pair(a quantifier)
xie2
shoe
lesson 23
nian2
year
今年
jin1nian2
this year
明年
ming2nian2
next year
去年
qu4nian2
last year
后年
hou4nian2
year after next
毕业
bi4 ye4
graduate
duo1
more
shu3
be born in the year of
gou3
dog
出生
chu1sheng1
be born
sui4
year old
生日
sheng1ri4
birthday
yue4
month
正好
zheng4hao3
just right
打算
da2suan
plan, intend
guo4
spend, pass(time)
准备
zhun3bei4
prepare
举行
ju3xing2
hold
晚会
wan3hui4
evening party
参加
can1jia1
join, participate
时间
shi4jian1
time
dian3(zhong1)
o'clock
jiu4
(indicating emphasis)
一定
yi2ding4
surely
zhu4
wish
快乐
kuai4le4
happy
新年
xin1nian2
New Year
春节
Chun1 Jie2
Spring Festival
圣诞 节
Sheng4dan4 Jie2
Christmas
饭店
fan2dian2
restaurant
礼物
li3wu4
present
shu3
rat
niu2
ox
hu3
tiger
tu4
rabbit
long4
dragon
she2
snake
ma3
horse
yang2
sheep
hou2
monkey
ji1
rooster
zhu1
pig
lesson 24
生活
sheng1huo2
life
mei3
every
jie2
class hour (quantifier)
阅览室
yue4lan3shi4
reading room
阅览室
yue4lan3
read
电脑
dian4nao3
computer
软件
ruan3jian4
software
硬件
ying4jian4
hardware
cai4
dish
好吃
hao3chi1
delicious
以后
yi3hou4
after
操场
cao1chang3
playground
锻炼
duan4lian4
do exercise
dui4
to
谈 话
tan2 hua4
talk
有 意思
you3 yi4si
interesting
外文
wai4wen2
foreign language
xi4
department
愉快
yu2kuai4
pleased happy
lesson 25
口语
kou3yu3
spoken language
cha4
fall short of; wrong, poor
fen1
minute
回答
hui2da2
answer
早上
zao3shang
morning
起床
qi3 chuang2
get up
ban4
half
ke4
quarter
午饭
wu3fan4
lunch
早饭
zao3fan4
breakfast
晚饭
wan3fan4
supper
教师
jiao4shi4
classroom
上课
shang4 ke4
go to class
下课
xia4 ke4
finish class
休息
xiu1xi
have a rest
聊 天儿
liao4 tianr1
chat
洗澡
xi3 zao3
take a shower/bath
睡觉
shui4 jiao4
sleep
爬山
pa4 shan1
climb a mountain
爬山
pa4
climb
shan1
mountain
年级
nian2ji2
grade
qian4
front
集合
ji4he4
gather
上车
shang4 che1
get on bus
下车
xia4 che1
get off bus
准时
zhun3shi4
punctual, on time
出发
chu1fa1
start out
dai4
bring
课间
ke4jian1
break(between classes)
上班
shang4 ban1
go to work
下班
xia4 ban1
finish work
deng3
wait
lesson 28
hui4
can,will
da3
play, practice
neng2
can, be able to
听 说
ting1 shuo1
hear
下星期
xia4 xing1 qi1
next week
可以
ke3yi3
can, may
报名
bao4 ming2
register(for)
bian4
times(a quantifier)
开始
kai1shi3
begin
dong3
意思
yi4si
meaning
ci4
time(a quantifier)
小时
xiao3shi2
hour
请假
qing3 jia4
ask for leave
舒服
shu1fu
comfortable
tou2
head
teng2
ache
发烧
fa1 shao1
have a fever
可能
ke3neng2
possible, possibility, can
感冒
gan3mao4
catch a cold, flu
看病
kan4 bing4
see a doctor
bing4
get sick, illness
开车
kai1 che3
drive(a car, truck, etc.)
游泳
you2 yong3
swimming
钓鱼
diao4 yu2
fishing
停车
ting2 che1
park the car
护照
hu4zhao4
passport
执照
zhi2zhao4
driving license
lesson 29
de
(a particle)
电视台
dian4shi4tai2
television station
tai2
station
表演
biao3yan3
act, perform
节目
jie2mu4
program
愿意
yuan4yi4
be willing, wish, like
为什么
wei4 shen2me
why
进步
jin4bu4
progress
水平
shui3ping4
level
提高
ti2gao1
improve, raise
那里
na3li
I am flattered
zhun3
accurate
流利
liu2li4
fluent
cuo4
wrong
这么
zhe3me
so,like this
认真
ren4zhen1
conscientious, serious
zao3
early
为什么
wei4
for
运动
yun4dong4
sport
刚才
gang1cai2
just now
跑步
pao3 bu4
jogging, run
篮球
lan2qiu2
basketball
qiu2
ball
kuai4
quick
坚持
jian1chi2
persist in, persist on
因为
yin1wei2
because
wan3
late
shu2
well aquainted
文章
wen2zhang1
article
摄影
she4ying3
photography
man4
slow
suan4
calculate
kao3
give or take a test
lesson 30
来自
lai2 zi4
come from
zi4
from
世界
shi4jie4
world
感到
gan3dao4
feel
zhou4
continent
deng3
and so on
国家
guo2jia1
country, state
ge4
each, every
帮助
bang1zhu4
help,every
姑娘
gu1niang
girl
huang2
yellow
头发
tou2fa
hair
gao1
tall, high
个子
ge4zi
height, stature
眼睛
yan3jing
eye
zhang3
grow to be, grow
漂亮
piao4liang
pretty
希望
xi1wang4
hope
演出
yan3chu1
perform
已经
yi3jing1
already
比赛
bi3sai4
match, competition
习惯
xi2guan4
habit, be used to
不同
bu4 tong2
different
认识
ren4 shi
know
但是
dan4shi4
but
互相
hu4xiang1
each other
关心
guan1xin1
care for
亚洲
Ya4zhou1
Asia
非洲
Fei1zhou1
Africa
欧洲
Ou1zhou1
Europe
澳洲
Ao4zhou1
Australia
美洲
Mei3zhou1
America
田中
Tian2zhong1
person's name
兰蒂
Lan2di2
person's name