Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/325

Click to flip

325 Cards in this Set

 • Front
 • Back
yi 1
wu 3
ba 1
da 4
bu 4
kou 3
bai 2
nv 3
ma 3
ni 3
hao 3
mang 2
ma
hen 3
汉语
han 4 yu 3
nan 2
tai 4
爸爸
ba 4 ba
妈妈
ma 1 ma
哥哥
ge 1 ge
弟弟
di 4 di
妹妹
mei 4 mei
ta 1
ta 1
nan 2
qing 3
jin 4
de
xin 4
谢谢
xie 4 xie
qu 4
银行
yin 2 hang 2
邮局
you 2 ju 2
明天
ming 2 tian 1
jian 4
liu 4
qi 1
jiu 3
今天
jin 1 tian 1
tian 1
昨天
zuo 2 tian 3
星期
xing 1 qi 1
ji 3
er 4
san 1
si 4
哪儿
nar 3
那儿
nar 4
这儿
zher 4
wo 3
hui 2
学校
xue 2 xiao 4
再见
zai 4 jian 4
公园
gong 1 yuan 2
天安门
tian 1 an 1 men 2
zhe 4
shi 4
老师
lao 3 shi 1
nin 2
什么
shen 2 me
shu 1
shui 2
wen 2
中文
zhong 1 wen 2
英文
ying 1 wen 2
法文
fa 3 wen 2
俄文
e 2 wen 2
西班牙文
xi 1 ban 1 ya 2 wen 2
德文
de 2 wen 2
阿拉伯文
a 1 la 1 bo 2 wen 2
日文
ri 4 wen 2
na 4
杂志
za 2 zhi 4
shi 2
ri 4
ren 2
wang 2
朋友
peng 2 you
你们
ni 3 men
欢迎
huan 1 ying 2
zuo 4
he 1
点儿
dianr 3
咖啡
ka 1 fei 1
cha 2
ba
麦克
mai 4 ke 4
玛丽
ma 3 li 4
请问
qing 3 wen 4
贵姓
gui 4 xing 4
xing 4
jiao 4
名字
ming 2 zi
na 3
guo 2
中国
zhong 1 guo 2
美国
mei 3 guo 2
法国
fa 3 guo 2
英国
ying 1 guo 2
德国
de 2 guo 2
日本国
ri 4 ben 3 guo 2
学习
xue 2 xi 2
xue 2
汉字
han 4 zi 4
发音
fa 1 yin 1
张东
zhang 1 dong 1
中午
zhong 1 wu 3
chi 1
fan 4
食堂
shi 2 tang 2
馒头
man 2 tou
米饭
mi 3 fan 4
mi 3
yao 4
ge 4
wan 3
鸡蛋
ji 1 dan 4
tang 1
啤酒
pi 2 jiu 3
(一)些
yi 4 xie 1
这些
zhe 4 xie 1
那些
na 4 xie 1
饺子
jiao 3 zi
包子
bao 1 zi
面条儿
mian 4 tiaor 2
筷子
kuai 4 zi
词典
ci 2 dian 3
手机
shou 3 ji 1
san 3
汽车
qi 4 che 1
电视
dian 4 shi 4
录音机
lu 4 yin 1 ji 1
电脑
dian 4 nao 3
mai 3
苹果
ping 2 guo 3
qian 2
jin 1
gui 4
多少
duo 1 shao
duo 1
shao 3
kuai 4
角(毛)
jiao 3 mao 2
fen 1
liang 3
橘子
ju 2 zi
hai 2
别的
bie 2 de
一共
yi 2 gong 4
gei 3
zhao 3
香蕉
xiang 1 jiao 1
葡萄
pu 2 tao
西瓜
xi 1 gua 1
li 2
tao 2
草莓
cao 3 mei 2
公斤
gong 1 jin 1
黄瓜
huang 2 gua
西红柿
xi 1 hong 2 shi 4
芹菜
qin 2 cai 4
茄子
qie 2 zi
豆角儿
dou 4 jiaor 3
葱头
cong 1 tou 2
土豆
tu 3 dou 4
菜花儿
cai 4 huar 1
下午
xia 4 wu 3
上午
shang 4 wu 3
图书馆
u 2 shu 1 guan 3
yao 4
小姐
xiao 3 jie 3
huan 4
美元
mei 3 yuan 2
港币(元)
gang 3 bi 4 yuan 2
日元
ri 4 yuan 2
英镑
ying 1 bang 4
马克
ma 3 ke 4
法郎
fa 3 lang 2
欧元
ou 1 yuan 2
营业员
ying 2 ye 4 yuan 2
bai 3
qian 1
wan 4
人民币
ren 2 min 2 bi 4
人民
ren 2 min 2
deng 3
一会儿
yi 2 huir 4
先生
xian 1 sheng
shu 3
dui 4
le
不客气
bu 2 ke 4 qi
客气
ke 4 qi
wen 4
职员
zhi 2 yuan 2
办公室
ban 4 gong 1 shi 4
办公
ban 4 gong 1
zhao 3
zai 4
jia 1
ne
zhu 4
lou 2
men 2
hao 4
知道
zhi 1 dao 4
电话
dian 4 hua 4
dian 4
hua 4
号码
hao 4 ma 3
ling 2
山本幸子
shan 1 ben 3 xing 4 zi 3
好久
hao 3 jiu 3
身体
shen 1 ti 3
他们
ta 1 men
dou 1
东西
dong 1 xi
铅笔
qian 1 bi 3
售货员
shou 4 huo 4 yuan 2
zhi 1
zai 4
lai 2
本子
ben 3 zi
信封
xin 4 feng 1
田芳
tian 2 fang 1
bai 2
留学生
liu 2 xue 2 sheng 1
ye 3
对不起
dui 4 bu qi 3
没关系
mei 2 guan 1 xi
he 2
我们
wo 3 men
他们
ta 1 men
她们
ta 1 men
lia 3
学生
xue 2 sheng
秘书
mi 4 shu 1
gei 3
介绍
jie 4 shao 4
xian 1
一下儿
yi 2 xiar 4
wei 4
教授
jiao 4 shou 4
校长
xiao 4 zhang 3
意大利
yi 4 da 4 li 4
加拿大
jia 1 na 2 da 4
泰国
tai 4 guo 2
爱德华
ai 4 de 2 hua 2
罗兰
lou 2 lan 2
ma 3
大夫
dai 4 fu
护士
hu 4 shi
经理
jing 1 li 3
律师
lv 4 shi 1
演员
yan 3 yuan 2
司机
si 1 ji 1
服务员
fu 2 wu 4 yuan 2
记者
ji 4 zhe 3
警察
jing 3 cha 2
工程师
gong 1 cheng 2 shi 1
语言
yu 3 yan 2
文化
wen 2 hua 4
大学
da 4 xue 2
觉得
jue 2 de
语法
yu 3 fa 3
xin 1
同学
tong 2 xue 2
同屋
tong 2 wu 1
zai 4
ban 1
ting 1
shuo 1
比较
bi 3 jiao 4
容易
rong 2 yi 4
du 2
xie 3
北京语言文化大学
bei 3 jing 1 yu 3 yan 2 wen 2 hua 4 da 4 xue 2
lin 2
文学
wen 2 xue 2
历史
li 4 shi 3
法律
fa 3 lv 4
经济
jing 1 ji 4
外语
wai 4 yu 3
认识
ren 4 shi
jiu 4
lao 3
you 3
箱子
xiang 1 zi
zhong 4
qing 1
jiu 4
hei 1
yao 4
中药
zhong 1 yao 4
西药
xi 1 yao 4
词典
ci 2 dian 3
jiu 3
li 3
日用品
ri 4 yong 4 pin 3
jian 4
衣服
yi 1 fu
ba 3
san 3
ping 2
香水
xiang 1 shuir 3
ben 3
he 2
磁带
ci 2 dai4
bao 1
毛衣
mao 2 yi 1
圆珠笔
yuan 2 zhu 1 bi 3
报纸
bao 4 zhi 3
地图
di 4 tu 2
hong 2
huang 2
电脑
dian 4 nao 3
主机
zhu 3 ji 1
显示器
xian 3 shi 4 qi 4
键盘
jian 4 pan 2
开关
kai 1 guan 1
鼠标
shu 3 biao 1
软盘
ruan 3 pan 2
插头
cha 1 tou 2
插座
cha 1 zuo 4
打印机
da 3 yin 4 ji 1