Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/2497

Click to flip

2497 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hello, or Good morning
Bonjou
Hello, or Good afternoon
Bonswa
How are you ?
Koman ou ye ? or Ki Jan ou ye ?
I am fine
Mwen byen
Not too bad
Pa Pi Mal
My name is ______
Mwen rele ______
How old are you ?
Ki lag ou ?
What time is it ?
Ki le li ye ?
How much does this cost ?
Konben li koute'
Please
Souple
Thank you
Mesi
Thank you very much
Mesi ampil
Yes
Oui
No
No
Children
Timoun yo
A man
Yon msye
A woman
Yon madamn
Mother
Manmon
Father
Papa
Sister
Se
Brother
Fre
baby
Tibebe
Medicine
Medikaman
Clothing
Rad
I am hungry
Mwen grangou
I am thirsty
Mwen swef
I feel sick
Mwen sentim pa byen
I have a headache
M'ap tet femal
I have a stomach ache
M'ap stomak femal
I am tired
Mwen fatigue
Weak
Faible
Stomach
estomak or vat
Fall
Tombay
Fever
La fie'vre
Pain
Doule' or Pe' mal
Illness
Maladi
Ill
Malad or fe' mal
Dizzy
Vertege
Nauseous
Nawsee or vomay
Vomit
Vomay
Diarrhea
Djaray
Constipated
Konstipe'
Go to toilet
Okabinay
Worms
Vermin
Itch
Gratel
Burn
Boolay
Wound
Blessay
Chill
Frisson
Cough
Toosay
Head cold
Anrimay
Headache
Tet fe' mal
Breathe
Resppeeray
Swallow
Valey
Spit
Crachez
Sore throat
Mal gorge
Sit
chita
Pretty
bel
Stand up
levay
Much, lots
ampil
can (able to)
kap
Not, none
Pa non
Do, make
fe'
Few
kek
Say, tell
di
Late
ta
Want
vie'
Sad
trist
Come
vini
Happy
kontant
Go
allay
Take
pran
White
blanc
Walk
machay
Black
noir
Eat
mangay
Yellow
jawn
Stop
zile'
Blue
bleu
Know
kone'
Green
vert
Red
rouge
Lie down
kouch'
Sleep
domay
Lear
apran
Read
li
Teach
asegne'
Need
bayzoin
Follow
suiv
Listen to
tanday
is, to be
se'
Need to
fok
Finish
fini
Write
ekri
Head
tet
Neck
kou
Eyes
je
Nose
nez
Face
figi
Chin
menton
Mouth
bouche
Tooth
dent
Lips
lev
Shoulder
epouple
Chest
pwatreen
Heart
ke'
Throat
gorge
Knee
genau
Leg
janm
Foot
pic'
Arm
bra
Finger
dwat
Muscle
moosla
Ear
zoray
Skin
po
Body
ko'
1
youn
2
dux
3
twa
4
kat
5
sank
6
sees
7
sept
8
huit
9
neuf
10
dees
11
onze
12
dooze
You are welcome
Merite
Excuse me
Eskize mwen
I am sorry
Mwen regret sa
Good afternoon, evening
Bonswa
Good bye
O revwa
a
about, at, in, to
a
will (sign of future tense)
a lèz
at ease
a jenou
kneeling
a la fen, alè ki le, finalman
finally
a pye
on foot
a pye
walking adj
a nouvo
afresh
abandone, kite
abandon
abandone
forsake
abdike
abdicate
abese, diminye
abase
abese, avili
debase
abèy
bee
abi
abuse (n)
abiko
apricot
abil
crafty
abil
crafty adj
abilite, aptitud
ability
abitan
peasant
abite, rete
live
abite
live in
abitid
habit
abitwe
accustom
abitwe
used to, to get
abitye
cope
abiye
clothe
abiye
dress v
abiyman, rad
garment
abize
abuse (v)
abjèk, degoutan
abject
ablije
obligate
aboli
abolish
abondan, jenere
bouquet
abonde
abound
abondone
give up
abòne, souskri
subscribe v
abreje
abbreviate
abreje
abridge
abriko
amber
absans
absence
absid
absurd
absòbe
absorb
absoud
absolve
abstrenn
abstain
abyè
dressed
acèti
warn
acha, komisyon
purchase n
achemine
route v
acheval, manyak
captious
achte
buy
achte
purchase v.
achte
shop v
adapte
adapt
adekwa, sifizan
adequate
aden flè, patè
garden
adikte
addict
adilt, granmoun
adult n
adistans, lwen
remote adj
adisyone, ajoute, ogmante
add
adjektif
adjective
admèt, aksepte
admit
administrasyon
administration
administratif
administrative
admiratè, fanatik
admirer
admire
admire
adokte
adopt
adoktif
adopted
adolescan
adolscent n
adopte, adokte
adopt
adoptif, adoktif
adop
adore
adore
adrès
address
adwat
right (direction) adv
adwat
right, to the
aere
ventilated
aeropò
air port
afab, emab
bland
afab
affable
afè
barain
afè, negòs, biznis
business
afè, kesyon, lyezon
affair
afekte, touche, trouble
affect
afere
busy
afiche, plake
affix
afime, deklare
affirm
Afrik
Africa
afron
affront n
afronte
affront v
afwa
faith
afwonte
face
afwonte
face v
afyèv
fever
agase
enrage
agoch
left, to the
agraf
clasp n
agreyab
agreeable
Aiysyen
Haitian
ajamè, la pou toutan
forever
ajan, lajan
silver
aje
old
aji
act
ajil, lèst
agile
ajil
clay
ajil
deft
ajil
nimble
ajou
up-to-date
ajoune, sispann
adjourn
ajoute, ogmante
add
ajoute
append
ak, epi, e
and
ak, avèk
with
ak1o, konvansyon
couvenant n
akademik
academic
akajou
mahogany
akeri
gain (v)
akimile, rasanble
accumulate
akite
acquit
akize
indict
aklè
evident
aklè
evident adj
aklè
obvious
akò, (v) akòde
accord
akòde
accord (v)
akomode, loje
accommodate
akonpanye
accompany
akonpli
accomplish
akonpli
achieve
akonpli
execute
akonpli
fulfill
akonpli
live together, to (as lovers)
akoste, bòde
accost
akote, pre
near
akote, sou kote
aside
akote
beside
akouple
inbreed
akouple
mate v
akòz
because
aks
axe
aks
axis
aksè, apròch, fason
approach n
aksè, (v) aksede, rantre
access
aksede, rantre
access (v)
aksede, rantre
accede
aksepte
accept
aksepte
admit
aksidan
accident
aksidantèl, dezenvòlt
casual
akstrèm
extreme
aksyon
deed
aksyonen
actuate
aktè
act
aktè
act n
aktif
active
aktivite
activity
al dòmi
bed, to go to
ala
as for
alame, fè pè
scare
alantou, otou, anviron, anviwon
around
alatant
expect
ale pou vini
vice versa adv
alè ki le, finalman
finally
ale-retou
there and back
ale
go
aleche, fè lasisiy
lure
aleka, separe, detache
apart
alèkile, kounye-a
presently
alemye
relief n
alèn, souf
breath
alès
east, in the
aletranje
abroad
alèz
allies
alfini
hawk
alimante
power v
alimèt, match
match n
aliyen, klase
range v
alizyon, sipoziyon
allusion
alimèt
algebra
alman
German
alò, sitèlman, otan
so
alò, atò
then
altere
alter
altèt, tètfèmal
headache
alwès
west, in the
alyaj
compound
alyaj
compound n
alye
ally
amalgame
merge
aman
casing
amann
fine n
amatè
amateur
ame, branche
cock v
ame
arm v
ame
army
amelyorasyon
improvement
amelyore
improve
amenajman
amenity
amensi
reduce
Amerik Latin
Latin America
ameriken
American
amizan
fun adj
amize
amuse
amize
entertain
amizman, plezi
fun n
amòti, mouri
deaden
amou
love
an
in
an règ
in order
an alè
let's go
an fas
across from
an menm tan
time, at the same
an jeneral
in general
an Frans
in France
analfabèt
illiterate
anana
pineapple
anba, bounda
bottom
anba-a
down there
anba
below
anba
beneath
anba
down adv
anba
under
anbachal
illicit
anbake
board v.
anbale
bale v.
anbarase
perplex
anbasad
embassy
analfabèt
ambassador
anbatè
underground
anbativant, lestomak
stomach
anbete, traka, nwi
bother
anbete
annoy
anbete
tease
anbouye
ravel v
anbrase, kwoke
embrace
anchaje
assign
anchante, antouzyas
rapt
andedan, a, an
in
andedan
inside
andedan
within
andeyò
external
andikap
handicap
andikape, enfim
disable
andirans
endurance
andòmi, anestezi
anesthetize
andòmi
sedate
andòmi
sleep (to put to ..)
andouteyaj
jam
andwa
place n
ane, lane
year
anestezi
anesthetize
anestezi
anesthesia
anfavè
behalf
anfaz
emphasis
anfen, a la fen, alè ki le, finalman
finally
anfle
swell
anfòm, fen
fine adj
angaje, foure
engage
angajman
involvement
angl, aspè
angle
angle
English
anile
cancel
animal , zannimo, bèt, animo
animal
animatè, mètkay
host
anime
brisk
animo
animal
anivèsè
anniversary
anivèsè
birthday
anizan
pleasant
anka, ka galon, ka
quart
ankadreman
frame
ankal
adj.
ankiloze, dòmi
numb
ankli
include v
ankli
including
anko, toujou
yet
ankò, anouvo
anew
ankò, a nouvo
afresh
ank�
again
ankonbre
crowd v
ankonbre
overcome
ankouraje, aplodi
cheer v
ankouraje, rekòmande
urge
ankouraje
encourage
anksyete
anxiety
anlè, soutèt
atop
anlè, soutèt
above
anlè, anro, soutèt
up
anlè
over
anlè
surface
anlè
upstairs
anlve
abduct
anmè
bitter
anmèdan
pay
anmède, anbete, traka, nwi
bother
anmède, anbet
annoy
anmède
peeve v
ann, annou
let's
ann
a bunch
annavans
early
annik
just (in time)
annik
just
annik
only
anniye, anmède, anbete
annoy
anniye
bore v.
annò
golden
annou
let's
anonse
announce
anouvo
anew
anpakte, anbale
pack v
anpeche, revoke
impeach
anpeche
deter
anpeche
prevent
anpenpan
fancy adj
anpil, trè, bien
very (much),
anpil, plizye
many adj
anpil, plis
most
anpil
(a) lot
anpil
bunch adj
anpil
much
anpil
plenty
anplas
place, in
anplis
moreover
anplwaye
employ (verb)
anplwaye
employee
anpoche
pocket (verb)
anpremye
primary
anpren, (v) prete
loan
anpresman
haste
anprèsman
zeal
anprizone
jail, to put in
anprizone
imprison
anprizonnman
imprisonment
anpwazonnen
poison (verb)
anreta (adv) ta
late
anreta
overdue
anrichi
enrich
anro, soutèt
up
anro, anlè
over
anrole, rekrite
enroll
anrole
draft (verb)
ansanm
along
ansanm
together
ansante
healthy
ansè
cancer
ansèk
circular
ansekirite
secure adj
ansent, gròs
pregnant
ansent, gwòs
expecting
anseye
teach
ansèyman
assignment
ansi, vle
desire (verb)
ansibreka
uneven
ansòsele
bewitch
alfabè
alphabet
antre
penetrate
antren
zest
antrepriz
enterprise
antrepriz
venture
antropoloji
anthropology
antye, tout
entire
antye, tout
whole
anvan
before
anvayi
flood v
antre
penetrate
antren
zest
antrepriz
enterprise
antrepriz
venture
antropoloji
anthropology
antye, tout
entire
antye, tout
whole
anvan
before
anvayi
flood v
ansòsele
bewitch
ansyen
former
ant, nan mitan, omilye
between
antèman
burial
antere
bury
antèt, lejand
caption
antete
determined
antouraj
environment
antouraj
surrounding
antoure
encircle
antoure
surround
antouzyas
rapt
antravè
athwart
antre, pòt
entrance
antre
come in
antre
enter
antre
penetrate
antren
zest
antrepriz
enterprise
antrepriz
venture
antropoloji
anthropology
antye, tout
entire
antye, tout
whole
anvan
before
anvayi
flood v
anvayi
flood v
anverite, tou
quite
anvi
crave
anvi
birthmark
anvi
envy n
anvi
feel like, to
anvi
want
anviron, anviwon
around
anviwènman, antouraj
environment
anviwon
around
anvlòp, aman
casing
anvlòp
envelope n
anvye
envious
anyèl, chak ane, lan
annual
anyen
nothing
aotvwa, byen fò
aloud
ap rive
an rout
apa, separe
separate adj
apante
pace v
apèn
mere adv
apendis
appendix
apik
high
apiye
lean
aplikasyon
application
aplodi, bat bravo
clap v
aplodi
cheer v
aprann
learn
apre, dèyè
after
aprè demen
the day after tomorrow
aprèmidi
afternoon
apresye
appreciate
apreyande, arete
apprehend
apròch, fason
approach n
apròch, fason
approach
aproche
approach v
aproksimatif
approximate adj
aproksime
approximate v
apropo, a
about
aprouve
approve
aprovizyone
cater
aptitud
ability
aptopriye
apt
apwen
ripe
apwofondi
careful
apye
afoot
ar, la
art
aran
herring
arestasyon
arrest
arete
apprehend
arete
apprehend
arete
arrest v
arete
book v.
arete
detain
arid, steril
barren
arid
infertile
arogan
arrogant
arondi
round
aroze
baste
artifisyèl
artificial
aryenafè
idle
asanble
assembly
asasen
killer
asayi, atake
assail
ase, gran, laj , sifizan
ample
ase, anpil
plenty
ase, anverite, tou
quite
ase, kont
enough adv
ase
enough adj
asezonman
relish n
asfalt
asphalt
asfalt
pavement
asid
acid
asire, gen konfyans
confident
asire
assure
asire
sure
asistans, (v) ede
help
asistans
assistance
asosyasyon
association
asosye
associate v
aspè
angle
aspè
aspect
asteris*
asterick
aswè, sware, swa
evening
aswè
tonight
asye
steel
asyeje
besiege
asyèt, plat
dish
at pou fri
batter
atach
brace
atach
brace v.
atak, peryòd, kriz
bow
atak, razya
raid n
atake
assail
atake
attack
atansyon
attention n
atantif, apwofondi
careful
atenn, rive
attain
atenn, rive, jwenn
reach v
atèri
land
atèri
land v.
ateste, wè
witness v
ateste
attest
atifisyèl
boat
atik
article
atire
allure
atire
attract
atistik
artistic
atitid
mood
atitud
attidude
atmosfè, atitid
mood
atmosfè
atmosphere
atò
then
atomik
atomic
atoufè
desperate
atrab
grasp
atravè
across
atròs
atrocious
atroupman
riot
av
will v
ava, va
will v
ava
avadra
vagabond n
avalide
avouch
avalwa
advance n
avalwa
advance
avan, anvan
before
avanjou
dawn
avans, avalwa
advance n
avanse, bay avalwa
advance v
avanse, monte grad
promote
avanse
forward
avantij
advantage
avèg, je pete
blind n.
avèg
blind adj
avegle (pete) je
dazzle
avèk
with
avèti
admonish
avètisman
warning
avi, notis
notice
avid, grangou
avid
avili
debase
avni, lavni
future
avnu
avenue
avoka
esquire
avril
April
avrip, brid sou kou, bripbrip
abrupt
avwan
oat
avyon
(air)plane
awoze
irrigate
ayè
tailor
Ayiti, Peyi Dayiti
Haiti
Azi di Disès
Southeast Asia
Azi de Lès
East Asia
azil
haven
azil
asylum
ba blag
tell a joke
ba manti
tell a lie
ba
low
ba
stocking
bab panyòl
moss
bab
beard
babako
feast n
babako
feast
babay
good bye
babote
abble
bachote
cram v
bachote
cram
badnen
play (with someone) v
bag
ring
bagaj
bagage
bagay
object
bagay
thing
bal, pake
chaff n
bal
bale n.
bal
bullet
balans
balance
balans
sale
balanse, aksyonen
actuate
balanse, dodinen
rock v
balanse
swing v
balansin
swing n
bale
broom n.
bale
broom v.
bale
sweep
balèn
whale
balon
ball
bambòch, babako
feast n
ban, bankèt
bench
ban
give
banal
ordinary
banboche
enjoy oneself
banbouche
to feast
band
band
bande
band v.
bande
tie v
bani
banish
bank
bank
bankè
banquet
bankèt
bench
bankoulou
sly fellow
bann
flock
bannan
plantain
banyè
banner
banyen
bathe
bar, kafe
bar
baraj
dam n
bare, trape, kenbe
catch
bare, bouche
obstruct
bare, trape, kenbe
catch v
bare
block off one's way
bare
capture
bare
capture v
bare
corner
bare
corner v
bare
stuck
barikad
barricade
baro, parapè
rail
baryè, lantouray
fence
basen
basin
basen
pond
baskètbòl
basketball
baskile
flip
bat, kale
beat v.
bat, venk
defeat v
bat bravo
clap v
bata
bastard
batay, gouman
quarrel
batay, lit, boule
struggle n
batay
battle
batay
fight n
batay
fight
batèm
baptism
bati, konstwi
build
bato, atifisyèl
boat
bato
ship
baton
baton
baton
stick
batri
battery
bay, ban
give
bay manje
feed v
bay kouraj
embolden
bay koutba
deceive
bay avalwa
advance v
bay legen
cede
bay, fè jwenn
procure
bay gabèl
dare v
bay koutba
deceive
bay tò
fault
bay manje
feed
bay (fè) manti
fib v
bay avalwa
advance
bay ladesant
lodge (v)
bay legen
cede
bay
deal v
bay
deal
bay
yield
bayay, kichoy
something
baye
yawn
baylegen
surrender v
baz
base
baze
base v.
bay
butter n.
beapen
kindling
bebe
baby
bèbè
mute
bèf, vach
cow
bèf
ox
bege
stammer
begle
bellow
beke
peck v
bekonn
back
bèl
beautiful
bèl
cute
bèl
handsome
bèl
pretty
bèlantre
welcome n
bèlte
charm
benediksyon
blessing
benefis, montan
proceeds
benefis, gen, (v) akeri
gain
benefis
benefit
benefisye (de)
benefit (from) v.
benefisye
enjoy
benefisye
enjoy
benfisyèl
beneficial
beny
bath
bere
berè
cap
berejenn
eggplant
bese
decline
bèso
cradle
bèso
crib
bèt (sovaj)*
beast
bèt, komik
silly
bèt, animo
animal
bèt, ridikil
ridicule v
bèt kay
pet n
bèt, animo
animal
bèt
daft
betay
cattle
b�trav
beet
bezwen
need
bi
aim n
bibliyotèk
library
bibon
bottle, baby
bidjè
budget
bien
very (much)
bijou
jewel
bijou
jewelry
bil
gall
bileng
bilingual
bilten vòt
ballot
binyin
shower v.
bis, otobis
bus
bisiklèt
bicycle
bisiklèt
cycle (bicycle)
biskit
biscuit
bistro
pub
bisuit
bread
bit tè
clod
bivèt, bankè
banquet
biwo, kabinè
office
Biwo Imigrasyon
Bureau of Immigration
biwo
desk
biye
ticket
biyoloji
biology
biznis
business
blabla
blab
blag
joke
blame, joure
blame v.
blan
blank
blan
white
blanchi
bleach v.
blayi
knock some one down
blayi
lay
blayi
lie down
ble
azure
ble
blue
ble
wheat
blese
wound v
blesi
wound n
blije
obliged
bliye
forget
blòf
bluff n.
blofe
bluff v.
blòk
chump v
bloke, konjeste, bouche
congest v
bloke
block off
bloke
lock (v)
bò lari
lane
bò, kote
side n
bò, rebò
brim
b�
by (location)
bo
kiss
bobin
reel n
bobine
reel v
bòde
accost
bòdi, lizyè
hedge
bòdi, lizyè
border
bòdmè
shore
bòdu
trim v
bofis
son-in-law
bòl
bowl
bon mache
cheap
bon gou
delicious
bon, janti
nice
bòn, restavèk
maid
bon
good
bòn
servant
bon
well adj
bonbe
bulge v.
bonbon
candy
bondan
profuse
Bondye
dye God
bonè, annavans
early
bònfwa
earnest
bonjou
hello
bonm
pan n
bòs, fòmann
foreman
bòs
leader
bosu
hunchback
bòt
boot
bouch
mouth
bouche
butcher
bouche
congest v
bouche
enclose
bouche
obstruct
bouche
plug v
bouchon lyèj
cork n
bouchon
lid
boude
pout v.
bouie
move
bouje
budge
bouje
move
boujon
bud
bouk, vilaj
village
boul
ball
boul
lie
boulè flè, odè
bout
boule
burn down
boule
burn v
boule
burn n
boule
scorch
boule
struggle n
bounda
ass
bounda
bough, branch
boure
saturate
burik, dèyè, bounda
ass
bourik
donkey
bous
purse n
bous
wallet
boustabak
raven
bout bwa
log
bout pou bout
little by little
bout
edge
bout
edge
bout
end
bout
end
boutèy
bottle
boutik, magazen
store n
boutik
shop n
bouton
button
bouton
pimple
bouya
fog
bouyi
boil
bouyon
broth
bouyon
stew
bra
arm n
brak
acrid
brak
tart
branch
branch
branche
cock
branche
cock v
branlan
loose
brase, kraze
mash v