Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Vilka olika system använder kroppen för att transportera syre?
Lungor, blod, hjärta, kärlsystem och musckelcell.
LBHKM
Positiva följder av fysisk aktivitet:
Blodcirkulationssystemets kapacitet och funktion förbättras
Muskulaturen blir uthålligare
Styrkan i kroppens olika stödjevävnader blir bättre
Balands och koordination förbättras
Vi blir allmänt rörligare och smidigare
Effektivare immunförsvar
Skriv de finare namnen för:
Vita blodkroppar:
Röda blodkroppar:
Blodplättar:
1. Leukocyter
2. Erytrocyter
3. Trombocyter
Lejon, ko, instrument
Hur får man fram minutvolym?
Man tar hjärtfrekvens x slagvolym
Vad bestäms åthålligheten av?
Syreupptagningsförmågan,
Långtidsarbetsförmågan,
Spjälkningsförmågan
Luften går ned i lungorna via X, som längre ned övergår i y, även kallat y2.
X: Luftstrupen
Y1: Luftrören
Y2: Bronkerna
I vila inandas en vuxen person:
Vid maximalt arbete:
Luft innehåller X % O2:
Hur mycket rent syre blir kroppen erbjuden vid maxarbete?
Maximala syreupptangingen för vältränade av de båda könen?

Vad kan man dra för slutsats av det?
5-6 liter luft
100-200 liter
20 %
20-40 liter
Män: 5-7 l
Kvinnor: 3-4 l

Att lungornas storlek är av mindre betydelse när det gäller maximal syreupptagning.
Vad sitter utterst på luftrören?
Blåsor, dvs Alveoler
Hur stor del av kroppsvikten är blod?
Hur många kg om man väger 70 kg?
Hur mycket blod är det i ett nyfött barn?
8 %

5 liter

Mindre än en halvliter!
Vad består blod av?
55 % blodplasma, som i sin tur består av 90 % vatten. Resten är plasmaprotein och elektrolyter (Natrium, kalium, kalcium, fosfat mm).

Det består också av:
Erytrocyter: Röda blodkroppar med hemoglobin som binder syre
Leukocyter: Vita blodkroppar som äter upp dumma bakterier.
Trombocyter: Blodplättar som "är en viktig faktor i blodets förmåga att levra sig" - det fastnad i nätliknande trådverk när ett står ska tätas.
Vad är normalt i antal g hemoglobin per liter blod för en pojke/flicka?
Hur mycket syre binder sig 1 g hemoglobin till?
Hur mäts hb-värdet för pojken?
Pojke: 150 g hemoglobin/l blod
Flicka: 130 g hemoglobin/l blod
+/- 20

1,34 ml syre
150 g hb/l blod x 1,34 ml 02/g hb ->ca 200 ml O2/l blod
Varför är det, i syreupptagningssynpunkt dumt att röka?
Hemoglobinet attraherar lättare kolmonoxid än syre.
Vad gör:
1 Höger förmak
2 Höger kammare
3 Vänster förmak
4 Vänster kammare
5 Kranskärlen
1 Tar emot syrefattigt blod från kroppen
2 pumpar blodet vidare till lungorna
3 Får syrerikt blod från lungorna
4 Pumpar vidare blodet ut i kroppen via *stora kroppspulsådern*
5 Försörjer hjärtat med blod
Vad är hjärtfrekvens?
Vad är normal hjärtfrekvens vid vila? För vältränade idrottsmän?

Vilket samband finns mellan arbete och puls?
Puls, dvs antal hjärtslag/minut
60-65 slag/min
Idrottsmän 40 slag

Linjert, ju mer man arbetar desto högre stiger pulsen, proportionellt.
Vad gör:
1 Artärer
2 Vener
3 Kapillärer
1 Transporterar ut syrerikt blod i kroppen, dels genom stora kroppspulsådern. Ligger djupare än venerna.
2 Transporterar syrefattigt blod tillbaka till hjärtat (tillsammans med slaggprodukter?)
Maximal hjärtfrekvens (slag per minut) för 25-åring?
Hur räknar man grovt ut maximal hjärtfrekvens?
200 +/-30

220 - åldern
Vad ligger slagvolymen på vid maxarbete? mellan x och y

När når man normalt maximal slagvolym?
100-200 ml / slag


Vid belastning på 40-50 % av maximal syreupptanging. Dvs vid en puls på 120-130.
Vad gör:
1 Lilla kretsloppet?
2 Stora kretsloppet?
1 Hjärtats högra halva transporterar syrefattigt blod till lungorna för syresättning, och transporterar syrerikt blod på väg från lungorna till baka till hjärtat.

2 Hjärtats vänstra halva förser kroppens vävnader och organ med syrerikt blod samt transporterar tillbaka syrefattigt blod som lämnat av syre vid de olika organen.
Vad är mitokondrierna till för?

Hur sker syretransporten mellan kapillärer och mitokondrier?
De är cellens kraftverk och det är där förbränningen av de olika energiämnena sker (under närvaro av syre).

Med hjälp av myoglovin, närbesläktat med hemoglobin.
Vad händer om en muskel inte får syre till sin förbränning?
Det frigörs energi under bildande av mjölksyra, vilket begränsar uthålligheten.