Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/72

Click to flip

72 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
cogent statement
convincing
contrite gozyasi
pisman
deference you should show some deference to others
courteous regard for another's wishes
delineate
portray
diffidence diff cozemiyorum
shyness ozguvensizlik
digression diger yone gidiyorsun
wandering away from the subject
discerning - hemen cevap
mentally quick
distend distance git
expand
şişirmek, yaymak, germek
divest . invest ettim alabildim
strip; deprive mahrum etmek
ebullient bull geliyo
showing excitement; overflowing with enthusiasm
cosmus
elicit cittirgit
drawout by discussion
aciga cikarmak
engender
cause produce
vucuda getirmek, meydana çıkarmak; tevlit etmek, neden ol
endenger ettin
erudite
learned scholar
bilgilerin karsisinda eridik
esoteric
zor anlasilan
belirli bir grup tarafından anlaşılan veya onlara hitap eden, hususi, anlaşılması zor.
eso ose ozel
exacerbate
worsen; embitter
kötüleştirmek, azdırmak, şiddetlendirmek, sinirlendirmek, kızdırmak.
exajer edip de ..
exculpate
clear from blame
ex sucluydun
fatuous
brainless
fat / fatal / aptal
felicitous
well chosen
felicitation
fledgling
inexperienced
flout
reject
foul yapma
frugality
bol olmayan, sade, kanaatkâr, idareli, alçakgönüllü, tutumlu, basit.
fruit yok fazla
gainsay
deny
gay degilim
garrulous
talkative
gar gar
goad
urge on
tesvik etmek
go go go
gouge
overcharge
gocarttin
gregarious
sociable
dharma and greg
impede
block
orkid
inchoate
elemantary
yeni baslamis
en kolay
incogruity
absurdity
cognitive mantikli
indigence
poverty
indian
indolent
lazy
in dolan be
innocous
harmless
koz un yok
insinuate
hint ima etmek
ustu kapali soylemek
suniye teyze
insipid
dull
yavan
sipit bile etmem
inured to
accustomed
kaniksamak
cisim geldi nereye yapmali
invective
abuse
effektif uzucu
lassitude
yorgunluk
laktik asit
lethargic
dull
uyusuk
rötarcık
levity
lack of seriousness
levent kırca
meticulous
scrupulous
asiri dikkatli
matematık ıcın
obsequious
slavishly attentive
azla boyun eğmiş, aşırı derecede itaatli; itaatkar, obsequiously dalkavukluk ederek, dalkavukluk eden, obsequiousness dalkavukluk.
obsesıf obey
obviate
get rid of
bertaraf etmek
onlemek
opprobrium
hakaret rezalet
orospu cocugu
pedantic
bookish
antıka kıtap
penchant
strong inclination
siddetli arzu; temayül, eğilim, meyil.
penthouse
perfunctory
superficial
bastan savma
ustun koru
peripheral
prevaricate
lie
yalan soylemek
verileri saptirmak
probity
uprightness
dogruluk durustluk
bitlenmis
propensity
natural inclination
propensity to save
propensity to consume
propitiate
appease
yatıştır; yatıştırmak, teskin etmek
piti hissettim ne yapayim ?
proscribe
outlaw
yasaklamak
medeni haklarini elinden almak
scribe yazici medeni haklari
recondite
secret
muglak
recon anladim. ama emin degilim
refractory
stubborn
asi
rte frag
reproach
express diaspproval
bi daha yanas
reprobate
person in sin
günahkâr, günahkâr, ahlaksız,
reproductive sin
repudiate
disown
kabul etmemek
refusiate
rescind
cancel
fesetmek
reset
reticent
sır saklayan, suskun, ağzı sıkı, çok konuşmaz, ketum.
1 cent veririm.
sanction
approve
tasvip etmek, onay
sen kaşın
solicitous
worried
carlos solıs
solicitious
worried
endişeli, meraklı
sporadic
occuring irregularly
spora gıt
stipulate
specify
kayıt ve şarta bağlamak, şart koşmak
manıpulate
stolid
impassive dull
solıd
striated
cizgili
stripe
subside
settle down; descend; grow quiet
yatışmak, sakinleşmek; inmek.
sub marine
tacit
sozsuz ifade edilen
taciz
torpor
uyusukluk
zor zor uyur o
truculence
aggressiveness; ferocity
kavgacılık/zalimlik.
turbulans
truva
vacillate
waver; fluctuate
vaccine igne
vituperative
adj. abusive; scolding
sövüp sayan, ağzı bozuk, vituperativelysövüp sayan bir şekilde, küfürbaz, azarlayıcı, azarlayıcı.
vito
whimsical
capricious