Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
pravna pravila
so tista druž. pravila, ki so za obstoj družbene ureditve tako pomembna, da jih država sankcionira z monopolom fizičnega prisiljevanja
pravni red
splet pravnih norm, pravnih aktov in pravnih razmerij, ki se dinamično obnavlja in razvija
sestavine pravnega reda
javno (kazensko, ustavno, upravno) in zasebno pravo (stvarno, obligacijsko, gospodarsko, delovno, družinsko, dedno)
sestavine pravne norme
hipoteza + sankcija, dispozicija
dispozitivna in prisilna/kogentna pravna pravila
1. ponavadi že iz zakona (2. čl. OZ, 899. čl. OZ, 81. čl. ZGD)
2. vsako drugačno ravnanje kot je določeno z dispozicijo pravnega pravila, pomeni kršitev pravnega pravila; dispozicije se ne more nadomestiti z drugačnim pravilom ravnanja
materialni in formalni viri prava
1. materialni: družbeni dejavniki, ki vplivajo na to, katera druž. razmerja naj bodo urejena s pravnimi normami in kakšna naj bo njihova vsebina (VREDNOTE!)
2. formalni viri prava: zunanji izraz ali oblike, v katerih so vsebovane pravne norme, ki so določene v nekem pravnem redu
heteronomni in avtonomni viri prava
1.ustava, zakoni, uzance, formularne pogodbe, splošni pogoji poslovanja, trgovinske klavzule
2. običaji, sodna praksa
razlaga pravnih aktov
1. jezikovna
2. logična
3. sistematična
4. namenska