Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
welke symptomen heeft delerium (10)
gestoorde aandacht en alertheid
gestoord denken
gestoorde waarneming
geheugenstoornis en desoriëntatie
gestoord dag-nachtritme
gestoorde psychomotoriek
stemmingsstoornis
gedragsstoornissen
sympathische overactiviteit
incontinentie voor urine en feces
welke symptomen heeft dementie? (13)
Verandering in cognitieve functies, en veranderingen in stemming en gedrag zoals:
Geheugenstoornissen, oordeels- en kritiekstoornissen, verlies van overzicht, moeite met complexe handelingen etc.
Paniek, angst, depressieve symptomen, apathie, hallucinaties, achterdocht, en delirium bij ziekte
Persoonlijkheidsverandering, verminderde zelfzorg
wat zijn de risicofactoren v dep bij oudere?
Verlies van partner!!
Somatische ziekte
Verminderde ADL
Alleenwonend
Vrouw zijn
Voorgeschiedenis van depressie
wat is de Prevalentie v dep bij oudere?
Algemene bevolking
1-8% ‘major’ depressie
8-24% ‘minor’ depressie en dysthymie
13.5 % klinisch relevante depressieve symptomen
6-30% ouderen in algemene ziekenhuis
8-24% verpleeghuispopulatie
wat is het Klinisch beeld v dep bij oudere?
Sombere stemming, schuldgevoel, zelfverwijt minder op de voorgrond
Vooral motivationele stoornissen (apathie en verlies van energie, initiatief en interesse)
Meer psychomotore remming
Cognitieve achteruitgang, vooral afname van executieve functies
welke cogn functietest doe je bij oudere?
stroop test
wat is de stroop test?
De kleurwoordtest meet, populair gezegd, onze mentale fitheid en wordt ook wel Strooptest genoemd.
wat zijn de gevolgen v dep bij oudere?
Afgenomen dagelijks functioneren
Verminderd cognitief functioneren
Lagere kwaliteit van leven
Meer somatische co-morbiditeit
Meer gezondheidszorggebruik
Hogere morbiditeit en mortaliteit
Hoe behandel je delier?
onderliggende somatische ziekten diagnosticeren en behandelen
- indien sedatie nodig gebruik een benzodiazepine, voordat haldol wordt toegepast
omgevingsgmaatregelen
haloperidol
hoe beh. je dep?
delier (opnieuw) uitgesloten en behandeld?
voorlichting
cursus, psychotherapie
medicatie (SSRI, nortrilen), ECT
Hoe beh. je dem?
delier, depressie, en apathiesyndroom (opnieuw) uitgesloten en behandeld?
voorlichting/omgevingsmaatregelen
medicatie: cholinesteraseremmer?
symptomatische medicamenteuze behandeling voor agitatie, psychose, agressie, depressie?
Med: acetylcholineesterase remmers - rivastigmine
wat zijn de symptomen van frontotemporale dem?
Presenting symptom Behavioural change
Cognitive features Executive deficits; changes in speech and language
Neurological signs Commonly absent early; parkinsonism late; MND in small proportion
Presenting symptom Behavioural change
Cognitive features Executive deficits; changes in speech and language
Neurological signs Commonly absent early; parkinsonism late; MND in small proportion
wat zijn de spec. symptomen van Lewy lichaampjes dem?
LL dem diagn bij 2 v 3 sympt:
1) Parkinsonisme
2) Wisselende ernst v symptomen
3) Visuele hallucinaties
wat zijn de aanvullende onderzoeken bij Alzheimers?
Ct of MRI
Hb,Ht
lever-, nierfunctie
glucose
schildklier
luesreacties
vit B1, B12, foliumzuur (op indicatie)
zeer zelden resultaat
wat is standaard aanvullend onderzoek bij delier?
Temperatuurmeting (koorts)
gaswaarden (hypoxie?)
ECG (angina pectoris, myocardinfarct, ritmestoornissen?)
elektrolyten (uitdroging)
bezinking (infectie)
urineonderzoek (infectie)
glucose (hypo- of hyperglycemie?).
Hoe beh je psychotische depressie?
Hier altijd Elektro Convulsie Therapie gebruiken. Haldol en SSRI’s werken niet bij psychotische depressie.
wat is de presenterende symptoom voor frontotemporale dem?
Behavioural change
Wat zijn predisponerende factoren voor een delerium?
Hoge leeftijd, mogelijk premorbide cognitieve achteruitgang, slechthorendheid en het gebruik van psychotrope, anticholinerg werkzame medicatie; en alle degeneratieve hersenaandoeningen. De meest voorkomende is de Alzheimerdementie.
wat is de meest frequente vorm van dementie?
Alzheimers (atrofie van hippocampus)
Wat zijn de ondersteunende maatregelen voor thuis, bij een dementie?
Voorlichting aan patiënte en betrokkenen over het ziektebeeld.
Mantelzorg en structureren van de omgeving, bijvoorbeeld door dagbehandeling.
Zorgen voor ‘tafeltje-dek-je’.
Als medicatie een cholinesteraseremmer overwegen.
Huisarts regelmatig somatische toestand van patiënte laten controleren.