Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Noem een ACE-remmer.
enalapril
Noem 1 van de ATII antagonisten
losartan
Noem 1 van de Bètablokkers
metoprolol
Noem 1 van de Nitraten
isosorbidemononitraat
Noem 2 van de Calciumantagonisten
diltiazem
nifedipine
Noem 1 van de Hartglycosiden
digoxine
Noem 1 van de Benzodiazepinen
oxazepam
Noem 1 van de Dopamine-2 antagonisten
haloperidol
Noem 1 vd SSRI
citalopram
Noem 3 van de Diuretica
furosemide
hydrochloorthiazide
spironolacton
Noem 1 vd Anticholinergica in engere zin
oxybutynine
Noem 1 vd Coumarinederivaten
fenprocoumaron
Noem 1 vd IJzerpreparaten
ferrofumaraat
Noem 2 van de Thrombocytenaggregatieremmers
aspirine
carbasalaatcalcium
Noem 2 vd Orale antidiabetica
metformine
tolbutamide
Noem 1 vd Hormone replacement
insuline
Noem 1 vd HMG-CoA-reductase remmers
pravastatine
Noem 2 vd Calciumregulerende middelen
ergocalciferol
alendroninezuur
Noem 4 vd Analgetica
paracetamol
ibuprofen
tramadol
morfine
Noem 1 vd Acetylcholine-estaraseremmers
rivastigmine
Noem 1 vd Glucocorticosteroïden
fluticason
Noem 1 vd Sympathicomimetica
salbutamol
Noem 1 vd Antihistaminica
clemastine
Noem 1 vd Protonpompremmers
Omeprazol
Noem 1 vd Laxantia
bisacodyl
Noem 2 vd Antimicrobiele middelen
amoxicilline-clavulaanzuur
co-trimoxazol
Noem 1 vd Corticosteroïden
triamcinolonacetonide
Noem 1 vd Antimycotica
Miconazol
Noem 1 vd Bètablokkers
timolol
Hoe doe je een digitalis check?
1. ecg
2. hartfrequentie
3. stetoscoop
-- niet polsfrequentei vanwege polsdeficit.
Wat gebeurt er bij teveel digitalis?
Dan krijg je een langzame hartslag.
Wat zijn de bijwerkingen van Rivastigmine (acetylcholine esterase remmer)?
1. braken
2. misselijkheid
3. Diarree
4. gewichtsverlies
Wat schrijf je voor bij boezemfibrilleren?
Fenprocoumaron
geen digoxine
Wat is de bel. bijwerking v Haldol bij ouderen?
hypokinesie