Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wat zijn de onderdelen van de Anatomie uitwendige neus benige pyramide?
os nasale
os frontale
pr. frontalis
apertura piriformis
Wat zijn de onderdelen van de Anatomie uitwendige neus kraakbenig?
c. triangulare
K-area

c. lobulare
crus lateralis
crus medialis
Uit welke delen bestaat het inwendige neus septum?
l. perpendiculare
c. quadrangulare
vomer
premaxilla
Waarmee wordt het inwendige neus septum bedekt?
muco-perichondrium
Uit welke delen bestaat het inwendige laterale neuswand?
concha inferior
concha media
concha superior
neusgangen
wat is de fysiologische functie van de enus?
luchtpassage

weerstand

filtratie

verwarming

bevochtiging

reuk
Wat veroorzaakt luchtweerstand in de neus?
neusklep

conchae

slijmvliezen
- innervatie
- neuscyclus
- sensorisch
Naar welk gebied van de hersenen gaat de n.olfactorius?
Het limbisch gebied
Uit welke delen van de neus kan een obstructie waarscijnlijk onstaan?
Uitwendige neus
Bekleding
uitwendige neus - wat ijn de congenitaale afwijkingen?
deviatie dorsum

nauwe klep

tip
Wat zijn de behandelingen voor uitwendige congenitale afw van de neus?
Rhinoplastiek open en gesloten.
Noem de oorzaken van infectie in het uitwendige neus.
furunkel

erysipelas

lues
welke vormen van carcinoom heb ik in het uitwendige neus?
pcc

bcc
welke congenitale afwijkingen zijn er van het septum?
deviatie

spina septi
welke traumata zijn er van het septum?
fractuur

haematoom
welke traumata zijn er van het uitwendige neus?
breuk
corpus alienum
welke congenitale afwijkingen zijn er van de conga?
concha bullosa

c. inf. hypertrofie
wat zijn de vormen van infectie van het slijmvlies?
rhinitis

rhinosinusitis
viraal
(a)specifiek bacterieel
welke vormen van slijmvlies tumor zijn er?
poliep

papilloom
welke vormen van systemische aandoeningen zijn er voor het slijmvlies?
allergische rhinitis

hyperreactiviteit

m. Wegener
Welke vormen van traumata zijn er van het slijmvlies?
ozena

rhinitis medicamentosa
Welke afwijkingen zijn er van de nasopharynx congenitaal?
atresie
totaal
partieel
eenzijdig
dubbelzijdig
Welke afwijkingen zijn er van de nasopharynx infectieus?
adenoiditis
Welke carcinomen zijn er van de nasopharynx?
carcinoom

antrochoanaal
poliep

angiofibroom
welke sinus bijholten zijn er?
sinus maxillaris

sinus ethmoidalis

sinus frontalis

sinus sphenoidalis
welke anamnetische gegevens zijn er bij sinusitis?
Drukgevoel aangezicht, achter ogen, voorhoofd

> vooroverbuigen

Rhinorrhoe

Matige algehele malaise
Wanneer spreek je van Chronische rhinosinusitis?
Langer dan 2 maanden of > 4 maal / jaar 10 d klachten
Wat is er afgeloten bij chronische rhinosinusitis?
Afsluiting osteomeataal complex door: viraal , bacterieel, allergie, septumdeviatie, poliepen
wat is de behandeling van Chronische rhinosinusitis?
Behandeling:
FESS
Korte kuur antibiotica controversiëel
Langdurige antibiotica
Nasale corticosteroiden/ NaCl
wanneer spreek je van acute rhinosinusitis?
2-8 weken of <4 maal per jaar 10 d klachten
wat is de behandeling van acute rhinosinusitis?
Behandeling:
Pijnstilling
Decongestivum
Spoelen met NaCl
Antibioticum controversieel
Kaakspoeling bij spiegels in sinus maxillaris
wat zijn de complicaties van een sinusitis?
Complicatie sinusitis: cellulitis orbitae, orbita abces
pott’s puffy tumor
schimmel