Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/84

Click to flip

84 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ogenki desu ka.
How are you?
Ee, genki desu.
I am fine.
Okagesama de, genki desu.
Thanks to you, I'm fine.
Ohisashiburi desu ne.
I haven't seen you for a long time.
Shibaraku desu ne.
I haven't seen you for a long time (informal).
Wakarimasen
I don't understand.
Mou ichido onegai shimasu.
Please say that again.
Kekkoo desu.
No thanks.
Onegai shimasu.
Please (give me)...
daigaku
university
douzo
please
enpitsu
pencil
hon
book
jisho
dictionary
kurasu
class
Nan-ji desu ka.
What time is it?
Nan desu ka.
What is it?
Dou itashimashite.
You are welcome.
Nihon ryoori
Japanese food
___ wa Nihongo de nan to iimasu ka.
How do you say ___ in Japanese?
Nihongo no kurasu
Japanese language class
asa
morning
gogo
PM
gozen
AM
hiru
noontime
jikan
time
yoru
night
yuugata
evening
asagohan
breakfast
bangoo
number
bangohan
dinner/supper
eiga
movie
hirugohan
lunch
denwa
telephone
kaimono
shopping
sanpo
strolling
undoo
exercise
kaimasu
buy
Chigaimasu.
That's not right.
Hai, soo desu.
Yes, that's right.
ima
now
are
that (thing over there)
kore
this (thing)
sore
that (thing)
dore
which (thing)
mado
window
tsukue
desk
kami
paper
gakusei
student
doa
door
denki
light/lamp
mainichi
every day
gakkou
school
terebi
TV
toshokan
library
zasshi
magazine
uchi
house/home
shinbun
newspaper
shigoto
work
ongaku
music
tokidoki
sometimes
yoku
often
amari
rarely
zenzen
never
tegami o kakimasu
write a letter
deeto o shimasu
have a date
yakyuu o shimasu
play baseball
kaimono ni ikimasu
go shopping
ichinichi-juu nemasu
sleep all day
tomodachi ni aimasu
see/meet a friend
tomodachi to hanashimasu
talk with a friend
Nihongo o renshuu shimasu
practice Japanese
denwa o shimasu
make a phone call
goro
about
benkyou shimasu
study
yasai
vegetable
sakana
fish
tabemono
food
hima
free time
Hontoo desu ka.
Really?
suki
to like
kirai
to dislike
___ ga suki desu.
I (you, he, she, we, they) like ___.
kyoushitsu
classroom