Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/94

Click to flip

94 Cards in this Set

 • Front
 • Back
a' fosgladh
opening
ag obair
working
a' tighinn
coming
a' tilleadh
returning
a' togail
lifting; buiding
a’ cadal
sleeping
a’ bruidhinn ri
speaking to
a’ cluintinn
hearing
ag èisdeachd
listening
ag ithe
eating
a’ faicinn
seeing
a' dol
going
a' seasamh
standing
a' sealltain
looking
a' seoladh
navigating; sailing
ag òl
drinking
a’ pògadh
kissing
a' coiseachd
walking
a’ dèanamh
doing; making
a' leum
jumping
a' ruith
running
a’ fàgail
leaving
ag ràdh
saying
a' dannsadh
dancing
a’ leughadh
reading
ag iarraidh
liking; wanting
ag ionnsachadh
studying; learning
a' ceannach
buying
a' sgitheadh
skiing
a’ gàireachdainn
laughing
a’ fàs
growing
ag innse
telling
a’ smaoineachadh;
a' smaointinn
thinking
a’ suidhe
sitting
a’ stad
stopping
a’ cèilidh
visiting
a’ tuigsinn
understanding
a’ reic
selling
a’ teagasg
teaching; instructing
a’ sgrìobhadh
writing
a' saoilsinn;
a' saoiltinn
thinking; supposing
Saoilibh?
Do you think?
a’ faighinn
getting
ag ràdh
saying
a’ toirt
giving;
bringing; bestowing
taking
a' tòiseachadh
beginning
ag aithneachadh
knowing; recognizing
a' fuireach
staying (living)
a' cur
putting
ag iasgach
fishing
a' creidsinn
believing
a' gluasad
moving
a' tilgeil
throwing
a' cumail
keeping;
holding
a' ruigsinn
reaching
a' coinneachadh
meeting
a’ dùnadh
closing
a' siubhal
travelling
ag eadar-theangachadh
translating
(between tongues)
a' feuchainn
trying
a' tionndadh
turning
a' lorg
searching
a’ dùsgadh
waking
ag èirigh
rising; getting up
a' cogadh
fighting
a' snamh
swimming
a' marbhadh
killing
a' fighe
knitting
a' cuideachadh
helping
ag iarnachadh
ironing
aig
at
air
on
air ais
behind, back
an dèidh
às dèidh
after
ann an/am

anns an/am
in

in the
bho
from
de
of; concerning
do
dhan
to
eadar
between
fo
under; below
gu
gus
to
towards
till
gun
without
le
leis
with
by
mar
like
as
mu
about
concerning
ri
ris
to
at
against
ri taobh
beside
ro
before
seachad air
past
thairis air
across
tro
tron
through
broinn
inside
within
mus
before
Bha... <--- Tha... ---> Bidh...
was <--- is --> will be