Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Please put the book inside the bag.
Fa'amolemole tu'u le tusi i totonu o le 'ato.
Siaosi, throw the ball under the house.
Siaosi, togi le polo i lalo o le fale.
Bring the chair to Toma.
'Aumai le nofoa iā Toma.
Take the money to the headmaster.
'Ave le tupe i le pule a'oga.
Ioane, cut the bread on the table.
Ioane, tipi le falaoa i luga o le laulau.
Put the pen on the table.
Tu'u le peni i luga o le laulau.
Sina, bring the hat to Ioane please.
Sina, 'aumai le pulou iā Ioane, fa'amolemole.
Stay at home.
Nofo i le fale.
Run to Lagi.
Tamo'e iā Lagi.
Listen to Mataio.
Fa'alogo iā Lagi.