Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/81

Click to flip

81 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vilket är skälet till att vi känner till så mycket om Cervantes liv?
Han har, långt innan han slår genom som författare, ett långt yrkesliv i bl.a. militär tjänst och han har också tillbringat tid i fängelse. Det gör att det finns många historiska uppgifter om honom.
Vilka två litterära giganter från renässansen dör samma år och vilket är året?
Cervantes och Shakespeare, år 1616
Vad heter Cervantes kända roman?
Don Quijote de la Mancha
Don Quijote framstår både som en sorglig figur och en hjälte; hur skapar Cervantes denna blandning?
Don Quijote har förläst sig på riddarromaner och vill vara riddare, han vill slåss för det goda. Men riddartiden är sedan länge över och hans motstånd är bara inbillat. Samtidigt är han en person som inte ger upp sina ideal och han tror hela tiden att godheten ska segra.
William Shakespeare är en gåtfull författare, varför?
Vi vet mycket lite om honom och det finns inget i hans biografi som tydligt kan förklara den stora allmänbildning och språkliga förmåga som hans texter vittnar om.
Vilken skulle den historiska förklaringen vara till att en sådan litterär gigant som Shakespeare skapas i det elisabethanska England?
Slutet av 1500-talet beskrivs som en brytningstid i England, med stora politiska och religiösa förändringar och strider. Det är då Englands stormaktstid, det brittiska imperiet, grundläggs och makthavarna är intresserade av att stödja teater, musik och uttryck.
Vad heter Shakespeares mest kända kärlekstragedi?
Romeo och Juliet
I läroboken nämns sex av de mest kända Shakespearepjäserna, vilka?
Romeo och Juliet, Så tuktas en argbigga, Köpmannen i Venedig, Hamlet, Macbeth, Julius Ceasar
I vilka litterära genrer skriver Shakespeare?
Lyrik (sonetter), drama (komedier, tragedier, historiespel m.m.)
I läroboken talas det om "finkultur" och "folkkultur". Vilken är skillnaden?
Allt sedan renässansen har skillnaden mellan den konst (litteratur, konst, musik etc.) som makten stödjer respektive den som folket uppskattar markerats på olika sätt. Detta blir särskilt tydligt i Frankrike under 1600-talet då man till och med ansåg att det fanns en slags naturlagar som kunde beskriva vad som var fin konst respektive dålig sådan.
Molière beskrivs som en författare som kan konsten att mixa finkulturen och den folkliga kulturen. Vilken är bakgrunden till det?
Dels hade han både makthavare och folket som publik, dels hade han erfarenhet av sådan teaterform som inte ansågs så fin, commedia dell'arte, men som många tyckte var mycket rolig. Han kunde berätta om självupptagna eller snåla människor på ett sätt som fick alla att skratta. Hans karaktärer, rollfigurer, är också mycket mer verkliga än vad många andra pjäsförfattares. (De andra skrev gärna om gudar eller antika gestalter.)
Vilka berömda Molièrepjäser nämns i läromedlet?
Tartuffe, Don Juan och Den inbillade sjuke
Vilka tre olika huvudtyper av sagor finns det?
Folksagan (som inte är skriven av en viss författare), konstsagan (som är skriven av en känd författare) och den isländska sagan (som är en nedtecknad släktberättelse baserad på sanna händelser och kända personer).
Vilket är Charles Perrault och brödernas Grimms viktiga litteraturhistoriska bidrag?
De samlade in folksagor och skrev ner dem.
Vad är ett sagomotiv?
Ett sagomotiv är ett slags tema eller en "story" som en saga utgår från. Det finns flera sagomotiv som har berättats på olika sätt, t.ex. "skönheten och odjuret" och "den lilla människans vinst över makten/den starke".
Av vilket skäl publicerade Swift Gullivers resor anonymt?
För att kunna skriva vass samtidssatir, att kunna reta makthavarna i London. Swift var själv en offentlig person, varför anonymiteten gav honom ett visst skydd.
Man brukar säga att ingen blir profet i sitt eget land. Förklara hur det påståendet stämmer in på Emanuel Swedenborg?
Swedenborgs skrifter fick stor spridning i framförallt USA och England och är alltjämt välkända, medan han inte är lika känd här i Sverige.
Brott och straff brukar uppfattas som den första djupspykologiska romanen. Vem skrev den och vad handlar den om?
Fjodor Dostojevskij. Den handlar om studenten Raskolnikov som slår ihjäl en pantlånerska, delvis som en god gärning. Han plågas av sitt samvete och överlämnar sig så småningom till rättsväsendet.
Vilket är skälet till att äventyrs- och reseskildringar som Robinson Crusoe blir populära i början på 1700-talet?
Frågan har många svar, här är några: det fanns en anknytning till verkliga händelser, ökat resande, fascination för det främmande, det många realistiska (och, för den delen, även de orealistiska) detaljerna, de begynnande romantiska idéerna om det ursprungliga, den ädle vilden, ökande läsekrets (fler läsare) och snabbare utgivning (större spridning av böckerna).
Vad livnärde Carl-Michael Bellman sig på?
Underhållare, estradör, sångare, musiker, tjänsteman för nummerlotteri (lite som moderna, offentliga lotterier).
Vem var det som ville ge råd till sin "k. dotter, ifall jag hade någon".
Anna-Maria Lenngren
Vem brukar, enligt läromedlet, räknas som den förste professionelle författaren på svensk mark (och vad avses med professionell i det här sammanhanget)?
Hedvig Charlotta Nordenflycht, som kunde livnära sig på sitt författarskap.
Vilka var Fredman, Mollberg, Mowitz och Ulla Winblad?
Fiktiva karaktärer i Bellmans texter, i några fall mycket löst baserade på personer i hans omgivning
Vad heter Bellmans två textsamlingar?
Fredmans epistlar och Fredmans sånger
Vilka genrer skrev Hjalmar Söderberg?
Drama, Novell, Roman, särskilt känd är han för sina sk. Historietter, (noveller)
'Vem är författare till Gösta Berglings saga, Herr Arnes penningar och Nils Holgerssons underbara resa?
Selma Lagerlöf
Vilken var anledningen till att Selma Lagerlöf skrev boken "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige"?
Hon skrev denna bok för att den skulle bli en läsebok i geografi.
Vilka var Selma Lagerlöfs tre stora teman när hon skrev?
Hämnd, skuld och försoning. Många av hennes berättelser är inspirerade av historier från hennes hembyggd i Värmland, både berättelser av folksagokaraktär och berättelser om personer som ska ha funnits "på byggden".
Varför heter det Upplysningstid?
Uttrycket Upplysningen är en översättning av det engelska Enlightenment, och det är bl.a.från England de idéer som samlas under begreppet Upplysningen kommer. Även franska tänkare har bidragit till det tankestoff som kallas Upplysningen. Mycket förenklat kan man säga att idéerna bygger på en stor tilltro till förnuftet och vetenskapen. Se vidare http://sv.wikipedia.org/wiki/Upplysningstiden
Vad i Hjalmar Bergmans tidigare ålder påverkade senare hans skrivande?
Han var blyg, hade glasögon, tjock och svårt mobbad av både vuxna och kamrater. Han hade som relativt ung möjlighet att resa i Europa.
Nämn tre romaner av Hjalmar Bergman
Hans nåds testamente, Clownen Jac, Markurells i Wadköping, Chefen fru Ingeborg,
Vad kallar Hjalmar Bergman sin ungdomsstad Örebro i sina romaner?
Wadköping
Vilka var Hjalmar Bergmans personliga problem?
Han utvecklade alkoholism, hade svåra psykiska problem, var hypokondriskt lagd, var homosexuell i en tid när det var kriminellt och hade mot slutet av sitt liv dålig hälsa.
På vilket sätt skiljer sig Jane Austens romaner från andra romaner som skrevs under hennes livstid?
De andra romanerna var mer dramatiska och gärna förlagda till svunnen tid; Jane Austens romaner är mer realistiska och skildrar hur unga kvinnor och män på den brittiska landsbyggden kämpar för att vara någon och hitta någon att gifta sig med.
Var i Sverige var Gustaf Fröding född och uppväxt?
I Värmland
På vilket sätt bidrog Gustaf Frödings släkt till hans framgång?
Han fick ett arv så att han kunde sluta jobba och ägna sig åt sitt författarskap.
Nämn tre romaner av Jane Austen
Emma, Stolthet och fördom, Förnuft och känsla
Vem skrev Frankenstein?
Mary Shelley
Det går att uppfatta Mary Shelleys roman Frankenstein som ett brott mot Upplysningstidens ideal, på vilket sätt?
Hon skildrar vad som kan hända om vetenskapen så att säga, går för långt. Romanen beskriver, genom det medicinska experiment som monstret är resultatet av, en slags förnuftets undergång. Det är monstrets oförmåga att hantera sina känslor som leder till monstrets undergång.
Vem var Ernst Ahlgren?
Den svenska 1800-talsförfattarinnan Victoria Benedictsson, dvs. en pseudonym för henne
Varför skrev Victoria Benedictsson sina texter under manligt pseudonym?
Därför att hon var rädd för kritiken från manliga litteraturkritiker. Män var inte lika utsatta som kvinnor. Hon gjorde det helt enkelt för att slippa den värsta kritiken.
För vilken folkrörelse var och är Victoria Benedictsson en förebild?
För kvinnorörelsen blev hon en stor förebild och även en föregångare och kämpande medsyster. På många sätt kan man säga att hon levde före sin tid.
Varför är skräckberättelser så typiska för den romantiska litteraturen?
Den romantiska litteraturen handlar ofta, kan man säga, om den mänskliga själens bakgård, om allt det där fula, undanträngda och groteska som är en del av det mänskliga. För att gestalta det använde sig många författare av skräckberättelser, berättelser om död och våld.
Hur har den amerikanske 1900-talsförfattaren John Steinbecks roman, Möss och människor, fått sitt namn?
Det kommer från en dikt av den skotske nationalpoeten Robert Burns, verksam på 1700-talet. Han berättar om att små misstag kan få stora konsekvenser både för "möss och människor".
I två kända texter, en självbiografi och ett drama, beskriver August Strindberg på ett mycket subjektivt sätt sitt liv med en av sina hustrur, Siri von Essen, vad heter dessa två kända verk?
En dåres försvarstal - självbiografi
Fadern - Drama
När dog August Strindberg?
1912
Det går att hitta en särskild biografisk likhet mellan följande brittiska författare: Shakespeare, Austen och systrarna Brontë, vilken?
Mot bakgrund av de relativt begränsade uppgifterna vi har om dem, är det både häftigt och märkligt att de skapat så kända och hållbara texter. Vi vet allt från ingenting alls till mycket lite om hur de fått den kunskap om att skriva odödliga texter som de uppenbarligen har.
Vad var de främsta motiven på Strindbergs målningar?
Landskap och hav
Fyra brittiska författarinnor, lägg dem i korrekt kronologisk ordning (sett till när de föds): Shelley, systrana Brontë (vi buntar ihop dem) och Austen.
Austen, Shelley, Brontë
Två romaner av Victor Hugo har bearbetats till andra typer av underhållningsprodukter under 1900-talet, vilka?
Disney har tagit sig an Ringaren i Notre Dame och Samhällets olycksbarn blev musikalen Les Miserables
1800-talsförfattarna Blazac och Dickens har ett professionellt drag gemensamt, vilket?
De skriver gigantiska mängder text, ja, man skulle nästa kunna säga att de författade ihjäl sig.
Vad menas med "naturalism"?
Naturalismen har beskrivits som en slags extremrealism, en mycket närgången och detaljerad skildring av en fiktiv verklighet där författaren inte tar ställning för eller emot ett visst sätt att agera eller känna. Författaren ska nästan ha ett lite vetenskapligt förhållningssätt, lite "skönlitteratur goes labbrapport".
Vilka var de två stora franska naturalistiska författarna?
Gustave Flaubert och Emile Zola
Vilken svensk författare var inspirerad av naturalismen?
August Strindberg
Zola beskriver att konst är en skildring av "ett hörn av verkligheten sedd genom ett temperament". Vilken bildkonstinriktning är naturalismen närmast släkt med?
Impressionismen (Monet, Renoir m.fl.)
Vilka personliga erfarenheter ligger till grund för Charles Dickens författarskap?
Familjen hade stora ekonomiska svårigheter och den unge Charles var tidigt ute i arbete. Fadern hade skulder som tvingade familjen till gäldstugan, ett slags fängelse
Nämn tre romaner av Charles Dickens
Oliver Twist, Pickwickklubben, Nicholas Nickleby, David Copperfield
Vad är en cliffhanger och varför ska vi förknippa Charles Dickens med det begreppet
En cliffhanger är en öppen och dramatisk avslutning på ett kapitel som tvingar läsaren vidare. Dickens romaner kapitelvis i tidningar och de dramatiska kapitelavslutningarna drev upp lösnummerförsäljningen.
Vilken är bakgrunden till lärobokens rubriksättning "Damen som startade ett krig"?
Det sägs att president Abraham Lincoln ska ha sagt så när han träffade Harriet Beecher Stowe som skrev Onkel Toms stuga. Avskaffandet av slaveriet var en av delfrågorna i det amerikanska inbördeskriget och boken uppmärksammade slavarnas usla förhållanden.
Vad var en abolitionist?
En person som ville avskaffa slaveriet
Vem var Moby Dick?
Moby Dick är en val, en jättelik vit val som en gång har orsakat att den säregna och hämndgirige kapten Ahab har träben. Boken, med samma namn, är författad av Herman Melville och den hör till det där du ska ha läst om du vill vara riktigt hipp.
Modern litteratur är full av småpojkar och unga män som ställer till det för sig själv och andra genom sina upptåg. Vilken amerikansk författare är alla busfröns fader?
Mark Twain
Vad heter Mark Twains mest kända litterära gestalter?
Tom Sawyer och Huckleberry Finn
Nämn tre romaner av Fjodor Dostojevskij
Idioten, Brott och straff, Bröderna Karamasov, Onda andar
I vilket avseende handlar Brott och straff om moral?
Romanen är ett försök att besvara frågan om det finns personer som har en rätt att sätta sig till doms över andras människovärde eller rätt att leva.
Många av de ryska romanerna är verkligen episka, så som vi använder ordet idag. På vilket sätt?
Det är stora berättelser, om stora samhällsomvälvningar och med många och komplicerade relationer som löper över flera år.
Vilka är Leo Tolstojs två mest kända romaner?
Krig och fred samt Anna Karenina
Hur ser kopplingen mellan amerikansk klassisk film från 1900-talet och rysk teater ut?
Regissören och teaterpedagogen Konstantin Stanislavskijs texter och arbeten med skådespelare och för en realistisk skådespelarstil ligger till grund för sk. method acting, en amerikansk "översättning" av skådespelartekniken. Flera av de amerikanska filmgiganterna är method actors, sök gärna på nätet så hittar du många kända ansikten.
Nämn tre pjäser av Anton Tjechov
Körsbärsträdgården, Måsen, Tre systrar, Onkel Vanja
Tjechovs pjäser beskrivs ofta som tragikomiska och vemodiga, vad ligger till grund för detta?
Han skildrar en överklass med identitetssvårigheter, grupper i samhället som inte följer med i utvecklingen utan som håller sig kvar vid gamla system och minnen av en svunnen tid.
Vilken roman bör du förknippa Pirates of the Carribean-filmerna med?
Robert Louis Stevensons Skattkammarön
När vi närmar oss slutet av 1800-talet har du mött två romaner som läkare och vetenskapsmän som går för långt i sin forskargärning. Frankenstein är den ena av dem, vem är den andre?
Dr Jekyll i Robert Louis Stevensons Dr Jekyll och Mr Hyde, en vetenskapsskräckis om människans onda och goda sidor
Vem har skrivit Djungelboken?
Rudyard Kipling
Den danske litteraturkritikern Georg Brandes menade att litteraturens roll var att "sätta problem under debatt". Vad menade han med det?
Industrialismen omformade samhället och efterhand blev det tydligt för många vetenskapsmän, journalister och så småningom också politiskt aktiva, att det skedde på bekostnad av ett stort lidande i stora delar av befolkningen. Brandes menade att även konsten, litteraturen, skulle ha som mål att identifiera, uppmärksamma och diskutera samhälleliga problem.
Norges största bidrag till världslitteraturen är dramatikern Henrik Ibsen, nämn tre av hans pjäser.
Ett dockhem, Gengångare, En folkefiende, Vildanden, Hedda Gabler
Varför väckte Henrik Ibsens pjäs Ett dockhem ett sådant rabbalder (och gör så än idag när den spelas runt om i världen)?
Huvudpersonen Nora inser att hon bara är en docka, ett kuttersmycke, för sin man; hon är inte en fullvuxen människa. För att bli det, måste hon lämna sitt hem och sina barn. En sådan insikt var/är tydligen inte teaterpubliken helt redo för.
Hur var August Strindbergs inställning till Henrik Ibsen?
Mycket fientlig, så till den grad att han skrev texter som en form av gensvar på Ibsens pjäser, framförallt på Ett dockhem. Strindberg hade, åtminstone enligt moderna mått, en mer traditionell syn på relationen mellan man och kvinna.
Nämn tre pjäser av August Strindberg
Fröken Julie, Fadren, Ett drömspel, Spöksonaten
Vem skriver, enligt vad man brukar säga, de första moderna svenska romanerna?
August Strindberg, men beskrivningen är lite knepig, en slags efterkonstruktion. Han hade en rik produktion, men det fanns flera samtida författare, bl.a. flera kvinnliga författare, som inte fått lika stor uppmärksamhet.
Vilken betydelse hade Strindberg för europeisk teater på 1900-talet?
Mycket stor, hans senare pjäser är en slags drömska skildringar, nästan lite surrealistiska och de är mycket öppna för olika sorters tolkningar.
Nämn tre svenska diktare från slutet av 1800-talet/början av 1900-talet
Verner von Heidenstam, Erik Axel Karlfeldt och Gustaf Fröding