Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back
abaissement h
abaisser
s'abaisser
abandon h
abandonné, -e /abɑ̃dɔne/
abandonner
s'abandonner
süllyedés, csökken(t)és, apadás, leengedés
leereszt, leszállít, csökknet, átv megaláz
leereszkedik, megalázkodik
elhagyás, lemondás (jog), feladás (sp)
elhagy(at)ott
elhagy vkit, lemond vmiről, felad
átadja magát vminek, rábízza magát vmire
abats /aba/ h tsz
abattage h
abattement /abatmɑ̃/ h
abattoir h
abattre
s'abattre
abattu,-e
aprólék
kivágás-döntés,levágás-ölés
levertség, bágyadtság
vágóhíd
kivág,lebont,levág,lelő-lever,elcsüggeszt
összerogy,le-kidől
erőtlen,elesett-levert,letört-kidöntött,-vágott,levágott
abc /ɑbese/ h
abécédaire h
abdication /abdikasjɔ̃/ n
abdiquer /abdike/
abdomen /abdɔmɛn/ h
abdominal, ~e, mpl -aux /abdɔminal/ , /o/
abeille /abɛj/ n
abc, abc-skönyv
abc-skönyv
lemondás (hatalomról)
lemond
altest, has - potroh
altesti,hasi- h tsz: hasizom(gyakorat)
méh
aberrant, ~e /abɛʀɑ̃/ , /ɑ̃t/
aberration /abɛʀasjɔ̃/ n
abhorrer qqch
abîme /abim/ h
abîmer /abime/ qqch
s'abîmer
abject, ~e /abʒɛkt/
rendellenes, aberráns
aberráció, eltévelyedés
gyűlöl vmit, irtózik vmitől
szakadék (átv is)
tönkretesz, megrongál vmit
elromlik, tönkremegy
alávaló, aljas
abnégation /abnegasjɔ̃/ n
abolir /abɔliʀ/
abolition n
abominable /abɔminabl/
abomination /abɔminɑsjɔ̃/ n
abominer
önmegtagadás, áldozatkészség
megszüntet, eltöröl
eltörlés, megszüntetés
förtelmes, borzalmas, szörnyű
szörnyűség, förtelem
irtózik vmitől