Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
huis
het
ijs
het
kantoor
het
kind
het
klavier
het
broer
de
bushalte
de
buur
de
buurt
de
citroen
de
computer
de
das
de
deken
de
deur
de
doos
de
kopje
het
land
het
lawaai
het
ligbad
het
maalteken
het
meervoud
het
meisje
het
mes
het
minteken
het
ontbijt
het