Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
deelteken
het
ei
het
flatgebouw
het
fototoestel
het
fruit
het
bakker
de
bank
de
berg
de
bestelling
de
bikini
de
geld
het
gelijkheidsteken
het
glas
het
gras
het
hemd
het
blaser
de
blauw/wit druif
de
bloes
de
boekenkast
de
boekentas
de
bonen
de
brief
de
bril
de
hok
het
hotel
het