Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aansteker
de
aardbei
de
afwas
de
afwasbak
de
agenda
de
bedrijf
het
beroep
het
blad
het
boek
het
bord
het
aktetas
de
apotheker
de
appel
de
asbak
de
auto
de
bureau
het
café
het
cijfer
het
getal
het
dak
het
wagen
de
baard
de
badkamer
de
badpak
de
bak
de