• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/147

Click to flip

147 Cards in this Set

 • Front
 • Back
resisto, resistere, restiti
to resist (with dat).

Omnibus his resistitur
oppono, opponere, opponui, oppositum
to oppose

Oratio opponitur
dolor, doloris
pain; resentment

Dolor Repulsae
repulsa, repulsae
electoral defeat; rebuff

Dolor Repulsae
aes, aeris (n)
money; debt

aeris alieni
rex, regis
king
largitio, largitionis
bribery, generosity (f)

largitionibus movetur
glorior, gloriari, gloriatum
DEPONENT: to boast

Lentellus gloriatur fore Sullam alterum
partio, partire, partivi, partitum
share

see. facebook
studeo, studere, studui, -
desire, be eager for (+dat or infinitive)
commune, communis
common

communibus inimicis
raptim
hurridly

raptim atque turbate
turbo, turbare, turbavi, turbatus
disturb, agitate, throw into confusion
consueco, consuescere, consuevi, consuetum
become accustomed.

tribuni consuerant
mensis, mensis
month

octo menses
perscribo
to write out thoroughly; to approve a sc

perscribuntur senatus consulto
lator, latoris (m)
mover, legislator
quisque
each one
biduo
pertaining to two days.

biduo excepto comitiali
comitialis, comitiale
electoral
consulatum
consulship

consulatum iniit Lentulus
aequitas, aequitate
justice
extra
beyond

extra urbem
constantia, constantiam
loyalty
praetera
moreover
compertus, comperta, compertum
well-known, ascetained

cognitum compertumque
obvenio, obvenire, obveni, obventum
to be allotted to; to happen
praetereo,...,praeteritus
neglect; pass over
praetereuntur privato consilio
socius (m)
ally
deico, deicere, deieci, deiectum
throw down into the urn

eorum sortes deiciuntur
accido, accidere, accidi
happen, occur

accidit numquam
paludatus, -a
wearing a military cloack

paludati exeunt
votum, voti (n)
pledge

votis nuncupatis
nuncupo, nuncupare, nuncupavi, nuncupatus
to proclaim publicly

votis nuncupatis
sero
qui Caesarem sero coepit timere
turba
tumult, crowd
flagito, flagitare, flagitavi, flagitatum
demand
expedio, expedire, expedii, expeditum
to clear to way, 'expedite', settle
necessarius
necessary, related
sumo, sumere, sumpsi, sumptum
to take up, begin

Nos Capuam sumpsimus.
etiam atque etiam
again and again
quotienscumque
however often
exigo, exigere, exegi, exactus
to drive out; finish; examine
fanum, fanis
temple, sanctuary

a fanis tolluntur
sero
qui Caesarem sero coepit timere
turba
tumult, crowd
flagito, flagitare, flagitavi, flagitatum
demand
expedio, expedire, expedii, expeditum
to clear to way, 'expedite', settle
necessarius
necessary, related
sumo, sumere, sumpsi, sumptum
to take up, begin

Nos Capuam sumpsimus.
etiam atque etiam
again and again
quotienscumque
however often
exigo, exigere, exegi, exactus
to drive out; finish; examine

pecuniae a municipiis exiguntur
fanum, fanis
temple, sanctuary

a fanis tolluntur
contionor, contionari, contionatum
speak at a rally; speak before the troops; harangue
(DEPONENT)
Ceasar apud milites contionatur
commemoro, -are
to recall, mentoin
queror, queri,-,questum
(deponent)
complain
obtrectatio, obtrectationis
(f) dispargement; verbal attack
faveo, favere, favi, fautum
takes dative

to favor
noto, notare,notavi, notatum
to repress; to mark down; to censure
restituo, restituere, restitui, restitutum
to restore
adimo, adimere, ademi, ademptum
to take away
nudo, nudare, nudavi, nudatus
lay bare; strip

tribunicia nudata potestate
adiutor, adiutoris
assistant (f)
amitto, ...
to lose, send away
decerno, decernere, decrevi, decretus
to take away
occupo, occupare, occupavi, occupatus
seize; gain; capture
aetas, aetatis
lifetime, age (f)
expio, expiare, expiavi, expiatus
to atone for.
casus, casus
accident, the fates

casibus
existimatio, existimationis
(f) opinion, reputation, judgement
proelium
battle (n)
nondum
(adv) not yet
paco, pacare, pacavi, pacatus
pacify, subdue

omnem Galliam Germaniamque pacaverint
conclamo, conclamare. conclamavi, conclamatus
shout aloud, summon, bewail
nondum
(adv) not yet
imperator, imperatoris
commander, general (m)
subsequor, subsequi, subsecutus
support; persue

iubet subsequi reliquas legiones
mandatum
(singular) command
(plural) instructions, communications
contumelia, -ae
(f) insult
commodus, -a, -um
suitable, advantageous
potior, potius
preferable, more important
iracunia, -ae
anger
adeo...ut
so...that
contumelia, contumeliam
indignity, affront; rough treatment

in suam contumeliam vertat
excusatio, -onis
apology for; excuse (with gen.)
graviter
severely
irascor, irasci, , iratum
to get angry
levo, levare, levavi, levatum
to lessen, to lighten

ad levandas iniurias
idoneus, -a, -um
suitable
nanciscor, nancisci, -, na(n)ctum
chance upon, obtain (deponent)
perfero, perferre, pertuli, perlatum
endure to the end, bring news
defero, deferre, detuli, delatum
to carry away; report

Pompei mandata detulerint
gravor, gravari, -, gravatum
(dep) refuse, feel annoyed at

ne graventur
purgo
make clean, cleanse, excuse

purgatum Caesari
perniciosus
destructive

perniciosis legibus
adimo, adimere, ademi, ademptus
withdraw, take away; rescue

Pompeius ademisset
secundus
successful

secunda proelia
existimatio, existimationis
reputation

defendant exustunatuiben dignitatemque
extorqueo, extorquere, extorsi, extortum
to wrench, wrestle, extort

ab inimicis extorqueretur
retraho, retrahere, retraxi, retractus
to draw back; withdraw

in urbem retraheretur
absens, absentis
absent

cuius absentis
semistris, semestris, semestre
a year

semestri imperio
iactura, -ae
loss, sacrifice

iacturam honoris
simulatio, -onis
(f) pretense

simulatione Parthici belli
quonam
to what end

quonam pertinere
pernicies, perniciei
ruin, destruction (f)

ad suam perniciem
permitto
permit, entust (with dative)

permittatur Romano
condicio, condicionis
terms, condition

condicionibus fiant
sancio, sancire, sanxi, sanctum
consecrate

irue iurando sanciantur
propius
nearer
colloquium
conference

per colloquia
compono, componere, composui, compositum
arrange, settle

controversiae componantur
invenio
to find
renuntio, renuntiare,...,renuntiatum
to announce
summa
chief point highest
revertor, reverti, - , reversum
return, go back

Caesar in Galliam reverteretur
quoad
until
interea
meanwhile
intermitto, intermittere, intermisi, intermissum
to interrupt

intermissuros consules
condicio, condicionis
agreement
perago, peragere, peregi, peractum
to complete

ut si peracto consulatu
desperatio, desperationis
despair
affero, affere, attuli, allatum
to bring
subsisto, subsistere, substiti, -
to take a stand (deponent)

ipse subsistit cum duabus
singuli, -ae, -a
one each
munio, munire, munivi, munitum
to wall around, defend
tres, tria
three
diffido, diffidere, -, diffisum
lose (semi-deponent)
reduco, reducere, ...
lead back
recipio, recipere, recepi, receptum
accept
confido, confidere, confisum
to be confident in
mereor, mereri, -, meritum
to deserve, sere (in army)
deponent
proinde
accordingly
proinde habeat
posteritas, posteritatis
posterity, future generations
consequor, consequi, -, consecutum
persue, over-take get

consecuti milites
consisto, consistere, constiti, constitum
to take a stad
desero, deserere, deserui, desertum
to desert
deprendo, deprendere, deprendi, deprensum
capture, sieze
antea
previouslu
memor, memoris
mindful
invado, invadare, invasi, invasm
to rush upon; take position
aperio, aperire, aperui, apertum
open, reveal

protinus aperto sanctiore
sanctus, -a
consecrated
proferro, ...
to bring out
aerarium, -i
state treasury

aerario ex urbe
protinus
suddenly