• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/43

Click to flip

43 Cards in this Set

 • Front
 • Back
How are you?
Mitä kuuluu?
Great!
Hienoa
Beautiful!
Kaunista!
It feels good.
Se tuntuu hyvältä.
Yes
Kyllä
I love you!
Minä rakastan sinua!
It smells wonderful!
Tuoksuu hyvältä!
It sounds great!
Kuulostaa hienolta!
It tastes delicious
Tämä on herkullista!
No
Näkemiin
I am sorry, I do not understand.
Valitettavasti en ymmärrä
Yes
Kyllä.
Nice to meet you
Hauska tavata.
How are you?
Miä kuuluu?
please
Ole hyvä.
You're welcome
Olkaa hyvä
Sorry
Anteeksi
No problem
Ilman muuta
good
hyvä
well
hyvin
bad
huono
badly
huonosti
much
paljon
a little
vähän
often
usein
sometimes
joskus
seldom
harvoin
in general
yleensä
usually
tavallisesti
always
aina
never
ei koskaan
nobody
ei kukaan
nothing
ei mitään
nothing else
ei (mitään) muuta
whole
koko
everything, all
kaikki
all day
koko päivän
all things
kaikki tavarat
perhaps
ehkä
maybe
voi olla
also
myös
neither
ei myöskään
of course
tietysti