Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/76

Click to flip

76 Cards in this Set

 • Front
 • Back
pagibig
romantisismo
katotohanang nagyayari sa bhay
realismo
sagisag
simbolismo
personalidad ng tao
eksistensyalismo
klasikal
klasismo
sinusuri ang kultura, pulitika, ekonomiya at pilosopiya
Marxismo
kahalagahan ng kababaihan
Feminismo
kalikasan
naturalismo
pinakamahusay na dapat gawin
Idealismo
prinsipiyo o tuntunin
moralistiko
pagpapahalaga ng tama o mali
moralistiko
kumbensyonal o tradisyunal
formalismo
sibilisado ng tao
humanismo
naghahanapbuhay
siko-analitiko
kamalayan ng bumabasa
dekonstraksyon
binabasa at sinusuri
bayograpikal
ang pagbabago ng panapanahon
historikal
hindi pinahahalagahan ang kaayusan
ekspresyunismo
pantasya at panaginip
surealismo
naiiwang impresyon
impresyunismo
Isipan laban sa damdamin
klasismo
masining na pagaayos ng kaisipan
Komposisyon
paguugnayugnay ng mga kasanayang pangwika
Komposisyon
Pinkadiwa ng komposisyon
Pamagat
pinakamahalagang bagay
Pamagat
mahalagang lugar o tagpuan
Pamagat
pangalang ng mahalagang tauhan
Pamagat
"Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagibig?" halimbawa nito
Paggamit ng Tanong
"Langit! Minimithi ng lahat, ngunit ni isa walang magpapatunay kung may langit nga ba or sadyang imhaninasyon." halimbawa nito
Paggamit ng makatawag pansing pangungusap
"Ramon: Isa lamang ako. Izza: Huwag mong ipasa ang kasalanan sa akin. halimbawa nito
Paggamit ng salitaan o dayalogo
"Aanihin pa ang dami kung patay na ang kabayo." Kung may sinuksok may madudukot." halimbawa nito
Paggamit ng Salawikain
Pagbibigay buod ng paksa
Pagwawakas
Pagiiswan ng isang tanong/ mga tanong
Pagwawakas
Magiiwan ng hamon.
Pagwawakas
Kung ano ang pinaguusapan
Paksa
Kahulugan ay kabaliktaran
Ironiya
pagtutulad ng dalawang ideya sa isang aspecto
Paghahalintulad/analogy
gumagamit ng tunog
Paghihimig/onomatopeia
magkatulad ng titik o pantig
Paguulit/alliteration
ginagamitan ng pandamdam
Pagdaramdam
nagsasaad ng di-pangkaraniwang damdamin
Pagdaramdam
pinaguugnay ang dalwang bagay na magkasalungat
Pagtatambis
binibigyang buhay ang mga bagay
pagtatao/personipikasyon
Pagsasalin ang mga katangian ng tao sa bagay
Paglilipat-wika
Nagpapalit ito ng katawagan sa bagay na tinutukoy
Pagpapalit-tawag/metonimi
Binabangit dito ang bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan
Pagpapalit-saklaw/sinekdoke
Eksaherado ang mga pahayag
Pagmamalabis/hyperboli
magpapabawas ng tindi ng kahulugan ng orihinal na salita
Paglumanay/Eupemismo
Inevenire ibigsabhin to find
Imbensyon
Ubod ng panghihikayat
Imbensyon
Nakatuon sa kung paano pagsusunud-sunurin ang isang pahayag
Pagsasaayos
Nauukol sa masining na ekspresyon ng mga ideya
Istayl
Nauuko kung paano sabihin
Istayl
Introduksyon>paglalahad ng katotohanan>dibisyon…
Pagsasaayos
pagiimbak ng materyales sa isipan upang magamit sa isang partikular na okasyon
Memori
nakatuon sa pampublikong presentasyon ng diskurso, pasalita man o pasulat
Deliberi
Ipahayag sa salita
Nagbibigay ng Komunikasyon
Pakikinig sa iba o pagbabasa natin ng mga akda, baka iba ang ating inisip sa mga masasakit na realidad ng ating lipunan
Nagdidistrak
matutunan ng bagong kaalaman
Nagpapalawak ng pananaw
ang mga bagaybagay dumating o ipinanganak ng walang leybel.
Nagbibigay ngalan
nagiging prominente ang mga tao dahil sa retorika.
Nabibigay kapangyarihan
Nagbibigay lamang na tiyak na impormasyon.
Karaniwang Paglalarawan
Naglalahad ng artistiko at buhay na paglalarawan ayon sa damdamin at pananaw ng sumulat.
Masining na Paglalarawan
Nakatala ang pangyayari sa buhay ng isang tao
Awtobayograpiya/talambuhay
nagpapahayag ng opinyon, kuro-kuro, pananaw at palagay
Sanaysay
Talaan ng mga pansariling kaisipan at damdamin tungkol sa isang gawain
Repleksyon
talaan ng sariling gawain, repleksyon, mga naiisip o nadarama
Jornal
Itinatala ng isang manunulat ang kanyang pangarawaraw at personal na karanasan
Talaarawan
Kapag mapanlikhang pagsasanib ng ibat ibang elemento
Pelikula
Makabuluhang nilalaman o karanasang sinusuri, at binabalangkas at orihinal
Dulang Pampelikula
epektibo kung matagumpay ang direktor sa pagbibigay-buhay sa dulang pampelikula
Direksyon
Epekitbo kapag matagumpay na nagawa ng artista na mapaniwala ang mga manonood
Pagganap
Epektibo kung nagawa itong isakatuparan sa malikhaing paraan ang mga pook, tagpuan atbp
Disenyo
Epektibo kung matagumpay nitong naisalarawan ang nilalaman sa pamamagitan ng pagiilaw, komposisyon, galaw at teknik sa kamera.
Sinematograpiya
Epektibo kung malikhain nitong pinakikitid o pinalalawak ang oras, kalawakan at galaw ng pelikula
Editing
Epektibo kung pinalilitaw nito ang kahulugan, pinatitingkad ang atmospera at damdamin, inaayuhan ang ritmo at daloy sa pelikula
Musika