Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
calitatile meoriei sint...
1volum,
2 trainicie
3completitudine si fidelitate
volumul memoriei egal
inseamna ...
numar
elemente reproduse
capacitatea de memorare pura a creierului sau ....x
sau...Y
potenta bazala a
mecanismelor mnezice
sau volumul

volumul da masura potentei...
reproducerea..
ce,cine o caracterizeaza
ce caracteristici are

ce calitati ale memoriei
caracterizeaza reproducerea ?
fidelitatea si completitudinea caracterizeaza reproducerea
reproducerea sau
re_actualizarea
senzatiile , perceptia si reprezentarea sint ...
procese psihice
SENZORIALE
si
nu cognitive nici reglatorii
Memoria este
un proces cognitiv superior sau
activitate si proces reglatoriu ( superior reglatoriu)
alaturi de cine
memoria este proces superior reglatoriu
alaturi de 3 gindirea limbaj memorie imaginatie
cite procese( activitati) superioare cognitive sint
si care
4
gindire limbaj memorie imaginatie
cite procese ( activitati) reglatorii sint ?..5 sau 6
1activitatea
2motivatia ,
3afectivitatea,
6VOINTA
4deprinderile si
5atentia
FORMELE memoriei
scurta,lunga , medie
ca sa stabilim Forme ale memoriei ce criteriu
e folosit pt a stabili, obtine FORME_le memoriei
criteriu al duratei

durata
pe baza duratei ,cercetarile experimentale au stabilit mai multe forme
durata ca ...

(la obtinerea forme memorie)
stare de functionare
a memoriei

si nu continutul informational al memoriei
durata in obtinerea formelor ce e ?
durata in obtinerea formelor ce e ?