• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/82

Click to flip

82 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hvilken av disse aminosyrene har en upolar sidegren? A Serin B Cystein C Proline D Glutamat E Glutamin
C Proline
Hva forstår vi med begrepet “fysiologisk herniering”? A Herniering av peritoneum i inguinalkanalen under descens av testiklene til skrotum B Invaginasjon av epitel i lommene mellom gjellebuene (”pharyngeal pouches”) C Protrusjon av tarmsløyfer i navlestrengscoelom D Dannelse av Treitz hernie under sekundær peritonealisering av bukorganer
C Protrusjon av tarmsløyfer i navlestrengscoelom
Knut (24 år) har fått en kraftig luftveisinfeksjon med sår hals, rennende nese og hoste. Han fryser og merker at han har fått feber. Hva er forklaringen på hans feberreaksjon? A Stimulering av smertefibre påvirker temperaturreguleringen B Økt kapillærpermeabilitet ved inflammasjon C Pyrogener som frigjøres ved inflammasjon D Kjemotaktiske faktorer påvirker hypothalamus
C Pyrogener som frigjøres ved inflammasjon
Hva forandres av et enzym som katalyserer reaksjonen A↔B? A Varmen i reaksjonen B Likevektskonstanten C Reaksjonshastigheten i begge retninger D Likevektskonsentrasjonen av A E Entropien i reaksjonen
C Reaksjonshastigheten i begge retninger
Somatostatin har fått en viktig rolle i behandlingen av såkalte endokrine svulster, som produserer bioaktive substanser (hormoner, biogene aminer og lignende) Hvilken hovedeffekt har somatostatin overfor disse svulstene A Reduserer veksten av endokrine celler i svulstvevet B Reduserer blodtilførselen til endokrine celler i svulstvevet C Reduserer frigjøringen av bioaktive substanser fra de endokrine cellene D Reduserer opptaket av substrat til de endokrine cellene
C Reduserer frigjøringen av bioaktive substanser fra de endokrine cellene
Stripene i tverrstripet muskulatur fremkommer på grunn av repeterende enheter. Hva kalles disse repeterende enhetene? A Myofibriller B Sarkolemma C Sarkomerer D Fasikler E Transverse tubuli
C Sarkomerer
En 22 år gammel mann har spist sopp for å oppnå rus. Han er blitt syk og legevakten mener han har forvekslet gifttraktsopp og fleinsopp. Gifttraktsopp inneholder muskarin som er en agonist (stimulator) for de cholinerge muskarinreseptorene. Pasienten er meldt til mottagelsen hvor du har vakt. Hvilken effekt forventes giften å ha på sirkulasjonssystemet? A Øker blodtrykk og hjertefrekvens B Øker perifer motstand og senker hjertefrekvens C Senker hjertefrekvens og myokards kontraktilitet D Senker hjertefrekvens og øker myokards kontraktilitet
C Senker hjertefrekvens og myokards kontraktilitet
Hjertemuskelen aktiveres via bestemte ledningsveier Hva er den normale ledningsvei ? A AV-knuten-atriene-sinusknuten-His bunt-purkinefibre-ventriklene B Purkinjefibre-AV-knuten-atriene-His-bunt-purkinjefibre-ventriklene C Sinusknuten-atriene-AV-knuten-His bunt-purkinjefibre-ventriklene D Ventriklene-purkinjefibre-His bunt-AV knuten-atriene-Sinusknuten
C Sinusknuten-atriene-AV-knuten-His bunt-purkinjefibre-ventriklene
Hjertemuskelen aktiveres via bestemte ledningsveier Hva er den normale ledningsvei ? A AV-knuten-atriene-sinusknuten-His bunt-purkinefibre-ventriklene B Purkinjefibre-AV-knuten-atriene-His-bunt-purkinjefibre-ventriklene C Sinusknuten-atriene-AV-knuten-His bunt-purkinjefibre-ventriklene D Ventriklene-purkinjefibre-His bunt-AV knuten-atriene-Sinusknuten
C Sinusknuten-atriene-AV-knuten-His bunt-purkinjefibre-ventriklene
Somatoforme og psykosomatiske tilstander er begge viktige begreper i psykiatrien. Hva er forskjellen på disse tilstandene? A Somatoforme og psykosomatiske tilstander er to forskjellige definisjoner på den samme psykiske diagnose, men tolkes forskjellig ut ifra enten et humanistisk eller naturvitenskapelig menneskesyn. B Somatoforme tilstander kommer som årsak til langvarig angst, mens psykosomatiske tilstander har sin årsak i panikkanfall. C Somatoforme tilstander er en kroppslig plage uten patalogisk-anatomiske forandringer som uttrykker en psykisk smerte, mens den psykosomatiske tilstanden har somatisk patologi. D Somatoforme tilstander har rene patalogiske funn hos pasienten, mens psykosomatiske tilstander er en opplevd smerte hos pasienten.
C Somatoforme tilstander er en kroppslig plage uten patalogisk-anatomiske forandringer som uttrykker en psykisk smerte, mens den psykosomatiske tilstanden har somatisk patologi.
Et aterosklerotisk plakk gjennomgår EN gradvis utvikling gjennom 6 stadier (etter American Heart Association sin inndeling av aterosklerotiske plakk). I hvilket stadium er det størst fare for plakkruptur og utvikling av hjerteinfarkt: A Stadium I: Intima fortykning B Stadium II: Intima xanthom C Stadium IV: Aterom D Stadium V: Fibroaterom E Stadium VI: Kompleks lesjon
C Stadium IV: Aterom
SDS-PAGE (Sodiumdodecylsulphate-polyacrylamide gel electrophoresis) er en mye brukt teknikk for studere og separere proteiner i en gel ved hjelp av et elektrisk felt. Hva er viktigste parameter for separasjonen? A Proteinets ladningstetthet B Total ladning på proteinet C Størrelse på proteinet D Isoelektrisk punkt for proteinet
C Størrelse på proteinet
Hva forstår vi med en psykosomatisk lidelse? A Sykdommer der psykiske forhold er medvirkende til kroppslig sykdom, men uten at de gir patologiske vevsforandringer B Lidelser som utvikler seg snikende fra psyken til kroppen C Sykdommer der psykiske forhold er medvirkende til kroppslige sykdomsplager og det er klare patologiske vevsforandringer D Psykiske lidelser som kommer mer til uttrykk gjennom kroppen enn gjennom psykiske symptomer
C Sykdommer der psykiske forhold er medvirkende til kroppslige sykdomsplager og det er klare patologiske vevsforandringer
Etikk og moral er to begreper, som ofte brukes om hverandre i daglig tale, men som ikke betyr helt det samme. Hvilke av de følgende formuleringene er en presisering av hva etikk er? A Meninger om hvordan vi faktisk lever på i forhold til hva som er rett og galt B Flertallsavgjørelser for hva som er rett og galt i en gitt situasjon C Systematisk refleksjon over hvordan man skal handle for å handle godt eller rett D En bedømmelse av menneskers handling
C Systematisk refleksjon over hvordan man skal handle for å handle godt eller rett
Blodplater produseres i beinmargen. Hvilket signal øker blodplateproduksjonen? A G-CSF B Interleukin-1 C Thrombopoetin D Epo E Blødning
C Thrombopoetin
Jon Petter (43) kommer på fastlegekontoret og klager over slapphet. Du har tatt hemoglobin, som er normalt, og plasma-ferritin, som er for lav (8). Hvilken tilstand dreier seg om? A Hemokromatose B Jernmangelanemi C Tomme jernlagre D Akutt fase-reaksjon E Genetisk betinget ferritinmangel
C Tomme jernlagre
En human somatisk celle med 23 par kromosomer er euploid, mens celler som inneholder flere eller færre kromosomer er aneuploide eller polyploide. Hvordan oppstår aneuploiditet i humane celler? A Ved feil i G1 fasen i meiose B Ved baseutbyttingsmutasjon i DNA C Ved feil i disjunction under meiose D Ved rammeskiftemutasjon i DNA
C Ved feil i disjunction under meiose
TLK er forkortelse for den totale lungekapasiteten og er summen av residualvolumet (RV) og vitalkapsiteten (VK) Når kan TLK være økt utover det normale? A Hos personer som har gjennomført langvarig styrketrening B Hos personer som har gjennomført langvarig utholdenhetstrening C Ved obstruktiv lungelidelse D Ved restriktiv lungelidelse E Etter høydeopphold
C Ved obstruktiv lungelidelse
Dette røntgenbildet viser normalt hjerte og normale lunger. Venstre og høyre hjerterand er markert med piler. Hvilke deler av hjertet utgjør henholdsvis venstre og høyre hjertekontur slik de er angitt på bildet? A Venstre ventrikkel og høyre ventrikkel B Venstre atrium og høyre atrium C Venstre ventrikkel og høyre atrium D Venstre atrium og høyre ventrikkel
C Venstre ventrikkel og høyre atrium
Dette røntgenbildet viser normalt hjerte og normale lunger. Venstre og høyre hjerterand er markert med piler. Hvilke deler av hjertet utgjør henholdsvis venstre og høyre hjertekontur slik de er angitt på bildet? A Venstre ventrikkel og høyre ventrikkel B Venstre atrium og høyre atrium C Venstre ventrikkel og høyre atrium D Venstre atrium og høyre ventrikkel venstre høyre
C Venstre ventrikkel og høyre atrium
Oksygen fraktes i blodet bundet til hemoglobin og graden av binding angis som oksygensaturasjonen (SaO2) eller oksygenmetningen Ved hvilken tilstand kan SaO2 være nedsatt? A For høy hemoglobin (for høy blodprosent) B For lav hemoglobin (lav blodprosent) C Ventilasjons/perfusjonsfortyrrelser D Opphopning av CO2 i blodet E Venstreforskyvning av oksyhemoglobinets dissosiasjonskurve
C Ventilasjons/perfusjonsfortyrrelser
I en diskusjon av prioriteringer i helsesektoren hevdes det at vi ikke kan la kostnadene for livsforlengende behandling overstige 350 000 kr, fordi alternativkostnaden da vil være for høy Hva er ”alternativkostnad”? A Kostnaden ved å benytte alternativ medisin B Kostnadene knyttet til overtidsbruk for helsepersonell C Verdien av beste alternative anvendelse av ressursene D Gevinsten ved forebygging
C Verdien av beste alternative anvendelse av ressursene
Etter å ha vært plaget i lengre tid med diffuse magesmerter, diaré og vekttap, viser en grundig utredning at en pasient har den kroniske inflammatoriske tarmsykdommen Crohns sykdom. Koloskopi og biopsier av tarmslimhinnen viser utbredt affeksjon av hele slimhinneveggen, spesielt i overgangen mellom tynntarm og tykktarm (ileocoecalt). Hvilket næringsstoff bør man være spesielt oppmerksom på ved skade på tarmepitelet i den terminale delen av ileum? A Jern B Kalsium C Vitamin B12 D Kolesterol E Elektrolytter
C Vitamin B12
Hvilket vitamin er nødvendig for hydroksyleringen av prolin og lysin i kollagensyntesen? A Vitamin A B Vitamin B C Vitamin C D Vitamin D E Vitamin E
C Vitamin C
Når vaskulær skade oppstår (f.eks et kutt med en kniv) vil blodplater adherere til matrixproteiner som kollagen og fibronektin. Hvilke to typer molekyler er viktig for at plateadhesjon skjer? A Proteaser og faktorVIII B Integriner og proteaser C Von Willebrand faktor og integriner D Von Willebrand faktor og faktor VIII E Proteaser og von Willebrand faktor
C Von Willebrand faktor og integriner
Hva er den positivt ladete anoden i røntgenrøret er vanligvis laget av? A Thorium B Radium C Wolfram D Uran E Cobolt
C Wolfram
Hjertet innerveres parasympatisk av en viktig nerve. Hvilken nerve innerverer hjertet parasympatisk? A n. medianus B n. phrenicus C n. vagus D n. plexus brachialis
C n. vagus
Lungenes diffusjonskapasitet har betydning for oksygenets evne til å diffundere fra alveol-luft til lungekapillærene. En betydelig nedsatt diffusjonskapasitet kan gjøre at en person får nedsatt oksygeninnhold i blodet. Hva vil man teoretisk forvente hvis diffusjonskapasiteten dobles hos en frisk person? A Lavere PaCO2 i hvile B Høyere PaO2 i hvile C Økt maksimalt oksygenopptak i stor høyde D Mindre alvorlig CO (karbonmonosksyd) forgiftning. E Bedret vitalkapasitet
C Økt maksimalt oksygenopptak i stor høyde
Hjertets minuttvolum bestemmes av slagvolum og frekvens Hvilke faktorer bestemmer slagvolumet? A Kontraktilitet, ”preload” og puls B ”Preload”, ”afterload” og puls C ”Preload”, ”afterload” og kontraktilitet D ”Preload”, ”afterload” og arteriell motstand
C ”Preload”, ”afterload” og kontraktilitet
Du har virkelig rotet det til på histologilaboratoriet og mistet lappen der det står oversikt over hvilket snitt som er av hva. Du vet likevel at dette er snitt av ulike typer muskelvev, binde- og støttevev og kan derfor resonere deg frem til en ny oversikt. Du ser følgende snittene i mikroskopet i denne rekkefølgen. 1) 2) 3) 4) 5) Hvilke snitt er det vi ser? A) Areolart bindevev, hjerte muskulatur, skjelett muskulatur, fibrøst bindevev og glatt muskulatur. B) Adipost vev, glatt muskulatur, hjerte muskulatur, retikulært bindevev og skjelettmuskulatur. C) Adipost vev, glatt muskulatur, hjerte muskulatur, fibrøst bindevev og skjelettmuskulatur. D) Adipost vev, skjelett muskulatur, hjerte muskulatur, fibrøst bindevev og glatt muskulatur. E) Areolart bindevev, glatt muskulatur, hjerte muskulatur, retikulært bindevev og skjelettmuskulatur.
C) Adipost vev, glatt muskulatur, hjerte muskulatur, fibrøst bindevev og skjelettmuskulatur.
Enzymers aktiviteter i cellene kan modifiseres på en rekke måter. En viktig gruppe modifikatorer av aktivitet i cellene er kinasene. Hvilken type stoffer er de? A) Enzymer som katalyserer polymeriseringsreaksjoner. Det er det polymeraser som gjør. B) Enzymer som defosforylerer andre proteiner. Det er det fosfataser som gjør. C) Enzymer som fosforylerer andre proteiner. Dette er altså riktig. D) Enzymer som gir aktivering av andre proteiner. Fosforyleringen som kinasene står for vil aktivere noen proteiner, men deaktivere andre. E) Enzymer som gir hydrolyse av ATP. Kinasene kløyver ikke ATP så man får energi, de overfører bare fosfatgrupper. ATP- kløyving er det ATPaser som gjør.
C) Enzymer som fosforylerer andre proteiner. (RIKTIG SVAR)
Aminosyrer er viktige i mange reaksjoner i kroppen. En av aminosyrene er prekursor for hormonene adrenalin og noradrenalin, som syntetiseres i binyremargen (adrenal medulla). Hvilken aminosyre er dette? A) Alanin. B) Methionin. C) Tyrosin D) Prolin. E) Fenylalanin.
C) Tyrosin (RIKTIG SVAR)
Ved adbduksjon av armen arbeider ikke m. deltoideus helt alene. Hvilken av følgende muskler er med og abduserer armen? A) m. teres major B) m. Triceps, caput medialis C) m. Supra spinatus D) m. Pectoralis major
C) m. Supra spinatus
Kneet blir ekstendert av en stor firedelt muskel, m. quadriceps femoris. Hvilke/hvilken del av muskelen deltar også i bevegelse av hofteleddet, og hvilken bevegelse er dette? A) m. vastus medialis? fleksjon B) m. vastus medialis? ekstensjon C) m. rectus femoris - fleksjon D) m. rectus femoris? ekstensjon E) m. vastus medialis og m. rectus femoris? fleksjon
C) m. rectus femoris - fleksjon Rett: m. rectus femoris har utspring på spina iliaca anterior inferior og kan dermed påvirke bevegelsen i hofteleddet. Ved at den er festen på framsida av hofta er det kun mulig å bøye bøye beinet fram i forhold til hofta (fleksjon)
Det eksisterer flere ulike bildediagnostiske metoder som bygger på ulike prinsipper. Hvilken medisinsk bildemetode anvender ioniserende stråling? A MR B CT C Ultralyd D Ultrafiolett lys
CT
Karbohydrater kan reagere med hverandre og danne en glykosidbinding. Hvilket av følgende polysakkarider har en β(1-4) glykosidbinding? A Amylose B Glykogen C Cellulose D Amylopektin
Cellulose
De fleste legemidler som tas opp i kroppen omdannes (metaboliseres) i lever til mer vannløslige (polare) metabolitter som deretter skilles ut i urin. Hvilket enzymsystem er i hovedsak ansvarlig for dette? A Alkoholdehydrogenase (ADH) B Cytokrom P-450 (CYP) C Aldehyddehydrogenase (ALDH) D Cholinesterase (CHE)
Cytokrom P-450 (CYP)
Hvilken av de følgende forbindelser utgjør det siste trinnet i elektrontransportkjeden? A Ubiquinon B Flavoprotein (NADH reduktase) C Cytokrom oksidase D Cytokrom a E Cytokrom b
Cytokrom oksidase
Sorteringssignalet bestemmer hvor i cellen et protein skal transporteres. Til hvor i cellen vil et protein uten sorteringssignal bli transportert? A Kjernen B Endoplasmatisk retikulum C Mitokondr D Cytosol
Cytosol
Olav døde av Huntington sykdom 53 år gammel. Dette er en autosmal dominant arvelig sykdom. Hans sønn, Jakob, er nå 32 år gammel og venter sitt første barn. Jakob har ikke testet om han selv er bærer av sykdommen. Hvor stor er sannsynligheten for at barnet vil arve Huntington sykdom?s A 10 % B 12,5 % C 20 % D 25 %
D 25 %
Skissen til høyre viser ventrikkeldelen av hjertet sett ovenfra etter at atriene og de store arteriene er tatt vekk. Hvilke piler peker på henholdsvis mitralklaffen og aortaklaffen? A 4 og 2 B 2 og 3 C 3 og 1 D 3 og 2
D 3 og 2
Skissen til høyre viser ventrikkeldelen av hjertet sett ovenfra etter at atriene og de store arteriene er tatt vekk. Hvilke piler peker på henholdsvis mitralklaffen og aortaklaffen? A 4 og 2 B 2 og 3 C 3 og 1 D 3 og 2
D 3 og 2
Hva vil osmolariteten være i en 100 mM løsning av CaCl2? A 50 mOsM B 100 mOsM C 200 mOsM D 300 mOsM E 400 mOsM
D 300 mOsM
Osmolaritet er et mål som ofte brukes om konsentrasjoner i løsninger Hvis vi løser 0,1mol CaCl2 i vann til 1 liter vil osmolariteten være A 100 mOsm B 0,1Osm C 200 mOsm D 300 mOsm E 400 mOsm
D 300 mOsm
Mange DNA polymeraser har muligheten for å fjerne feilinkorporerte nukleotider i forbindelse med DNA-replikasjonen. Dette skjer i et eget aktivt sete på polymerasens overflate. Hva kaller vi denne retteaktiviteten hos DNA polymeraser? A 5’- 3’- endonukleaseaktivitet B 3’- 5’- endonukleaseaktivitet C 5’- 3’- eksonukleaseaktivitet D 3’- 5’- eksonukleaseaktivitet
D 3’- 5’- eksonukleaseaktivitet
Leveren har viktige oppgaver blant annet med tanke på nedbrytning, produksjon og lagring av forskjellige produkter. Portalvenen frakter venøst blod fra tarm inneholdende fordøyelsesprodukter. Ca. hvor stor del av karforsyningen til leveren utgjøres av vena porta? A 10% B 5% C 90% D 70% E 20%
D 70%
Hvilket stresshormo virker raskt, varer kun i kort tid, og kan utløses for eksempel ved plutselig fare eller stress? A Cortisol B Insulin C Thyroxin D Adrenalin E Glucagon
D Adrenalin
Cytoskjelettet er et nettverk av proteinfilamenter som strekker seg ut gjennom cellens cytoplasma. Noen filamenter inngår i motorfunksjoner og kan mediere formendring. Hvilke proteiner deltar i den kontraktile ring som snører av cellene ved mitose? A Aktin og dynein B Mikrotubuli og dynein C Mikrotubuli og kinesin D Aktin og myosin-II
D Aktin og myosin-II
Hos hvilken personlighetstype finner vi oftest somatoforme plager? A Aggressive B Ambivalente C Apatiske D Alexithyme E Anorektiske
D Alexithyme
Mellom leveren og diafragma er det et område uten peritonealbekledning. Hva heter dette området? A Leverhilus B Glisson’s kapsel C Det subfreniske rom D Area nuda E Lille oment
D Area nuda
Hvilken av koronararteriene vil vanligvis forsyne fremste delen av det interventrikulære septum? A Ramus circumflexus fra venstre koronararterie B Arteria descendens posterior fra høyre koronararterie C Marginalgren frå ramus circumflexus fra venstre koronararterie D Arteria descendens anterior fra venstre koronararterie E Ventrikkelgren frå høyre koronararterie
D Arteria descendens anterior fra venstre koronararterie
Aksjonspotensialer ledes med ulik hastighet i forskjellige nevroner. Hva er det som har størst betydning for høy nerveledningshastighet? A Aksonets diameter B Aksonets temperatur C Myelinskjedens tykkelse D Avstanden mellom de Ranvierske innsnøringene
D Avstanden mellom de Ranvierske innsnøringene
Bildet til høyre viser utførelsen av en såkalt bakre skuffe-test. Positiv test betyr at tibia kan skyves bakover i forhold til femur. Hvilken struktur er skadet hvis det foreligger en positiv test? A Laterale kollateralligament B Mediale kollateralligament C Fremre korsbånd D Bakre korsbånd
D Bakre korsbånd
Rundt bronkiene går det glatt muskulatur. Hvilke reseptorer i denne glatte muskulaturen vil føre til muskelrelaxasjon ved adrenerg stimulering? A Beta 1 reseptorer B Alfa 1 reseptorer C Alfa 1 og beta 1 reseptorer D Beta 2 reseptorer E Alfa 2 reseptorer
D Beta 2 reseptorer
Omkring 300 mg heme brytes ned av kroppen daglig. Ca 80 % av dette kommer fra hemoglobin som tas opp i det retikuloendoteliale system (RES). Heme brytes der ned til pigmentstoffet biliverdin og videre til bilirubin. Hvordan skilles bilirubin ut fra kroppen? A Bilirubin skilles ut i urinen via nyrene B Bilirubin fraktes til leveren hvor det metaboliseres til ufarlige substanser C Bilirubin brytes ned i RES til substanser som fraktes tilbake til beinmargen for dannelse av nytt hemoglobin D Bilirubin konjugeres til diglukuronat i lever og skilles ut i gallen
D Bilirubin konjugeres til diglukuronat i lever og skilles ut i gallen
Omkring 300 mg heme brytes ned av kroppen daglig. Ca 80 % av dette kommer fra hemoglobin som tas opp i det retikuloendoteliale system (RES). Heme brytes der ned til pigmentstoffet biliverdin og videre til bilirubin. Hvordan skilles bilirubin ut fra kroppen? A Bilirubin skilles ut i urinen via nyrene B Bilirubin fraktes til leveren hvor det metaboliseres til ufarlige substanser C Bilirubin brytes ned i RES til substanser som fraktes tilbake til beinmargen for dannelse av nytt hemoglobin D Bilirubin konjugeres til diglukuronat i lever og skilles ut i gallen
D Bilirubin konjugeres til diglukuronat i lever og skilles ut i gallen
Hva kalles conceptus 5 dager etter fertilisasjon? A Morula B Ootid C Notochord D Blastocyst E Blastomere
D Blastocyst
Dmitri har en lungeinfeksjon, og økt antall monocytter i blodet. Hvilken av egenskapene under er en viktig monocyttfunksjon? A Produsere antistoff mot bakterier B Frigjøre ferritin for å drepe bakterier C Binde seg spesifikt til virusinfiserte celler D Bryte ned antigen og presentere antigen for T- og B-celler E Frigjøre histamin som gir bronkial konstriksjon
D Bryte ned antigen og presentere antigen for T- og B-celler
A Ultralyd-undersøkelser B Nukleærmedisin-undersøkelser C MR-undersøkelser D CT-undersøkelser E Thermografi-undersøkelser
D CT-undersøkelser
Hvilken sammensetning av lipider, protein og karbohydrater har cellemembranen? A Ca 35% lipider, 50% proteiner, og 15% karbohydrater. B Ca 65% lipider, 30% proteiner og 5% karbohydrater. C Ca 35% lipider, 35% proteiner og 30% karbohydrater. D Ca 50% lipider, 45% proteiner og 5% karbohydrater.
D Ca 50% lipider, 45% proteiner og 5% karbohydrater.
Mye av beinvevet består av kalsium og fosfatsalter. Hvilke to hormoner styrer den homeostatiske kontrollen av disse i kroppen? A PTH og TSH B ADH og calcitonin C FSH og kortisol D Calcitonin og PTH
D Calcitonin og PTH
Osteocyttene har cytoplasmatisk kontakt seg i mellom i benvevet. Hva kalles det kanalsystem som disse utløperne går i? A Osteoner B Haverske kanaler C Volkmannske kanaler D Canaliculi E Lakuner
D Canaliculi
Hva skjer dersom cytokinesen ikke inntreffer ved slutten av mitosen? A Cellemembranen blir oppløst B Golgiapparatet blir fragmentert C Cellen blir snørt sammen i ekvatorialplanet D Cellen får flere cellekjerner
D Cellen får flere cellekjerner
Hva slags overflatespesialisering finnes på epitelet i tuba uterina (egglederen)? A Mikrovilli B Stereocilier C Keratinisering D Cilier
D Cilier
Hvor er festet til m. pectoralis major lokalisert? A Clavicula B Manubrium sterni C Ribbensbrusk D Crista tuberculi majoris humeri
D Crista tuberculi majoris humeri
De fleste legemidler som tas opp i kroppen omdannes (metaboliseres) i lever til mer vannløslige (polare) metabolitter som deretter skilles ut i urin. Hvilket enzymsystem er i hovedsak ansvarlig for dette? A Alkoholdehydrogenase (ADH) B Cholinesterase (CHE) C Aldehyddehydrogenase (ALDH) D Cytokrom P-450 (CYP)
D Cytokrom P-450 (CYP)
Mange proteiner har ulike sorteringssignal. Hvor vil proteiner som ikke har sorteringssignal havne? A Cellekjernen B Mitokondrier C Endoplasmatisk retikulum D Cytosol E Exocytose
D Cytosol
Ekte ledd karakteriseres av at de har en lukket leddhule som inneholder en seig væske som kalles leddvæske (synovia). Hvordan dannes leddvæsken? A Dannes av plasmaceller i synovialmembranen, ved aktiv sekresjon av i hovedsak glykoproteiner, som binder vann på grunn av osmotisk aktivitet B Dannes av kondrocyttene i leddbrusken ved en aktiv, energikrevende sekresjonsprosess C Dannes av celler i beinmargen i epifysen, hvoretter den filtreres gjennom leddbrusken og ut i leddhula D Dannes i synovialmembranen ved ultrafiltrasjon av blodplasma, med tilsats av hyaluronsyre fra synoviocyttene
D Dannes i synovialmembranen ved ultrafiltrasjon av blodplasma, med tilsats av hyaluronsyre fra synoviocyttene
Kolesterol har også mange viktige funksjoner i kroppen vår. Hvilke funksjoner er dette? A De danner fettvev som kan brukes i tider hvor kroppen har lite tilgang til næring. B De er viktige for syntesen av gallesalter og highdensity-lipoproteiner. C De er viktige som byggesteiner i celle-membraner og for fettvev-oppbygging. D De er viktige for syntesen av gallesalter og som byggestein i celle-membraner.
D De er viktige for syntesen av gallesalter og som byggestein i celle-membraner.
Milten får hovedsakelig tilført arterielt blod via ’sin egen’ arterie, a. linalis (splenica) Hvor kommer a. lienalis (splenica) fra? A Den går direkte av fra aorta, like ovenfor a. mesenterica superior B Den avgår som den første, store greina fra a. mesenterica superior C Den er den direkte fortsettelsen av a. gastrica sinistra D Den er en av de tre hovedgreinene fra truncus coeliacus
D Den er en av de tre hovedgreinene fra truncus coeliacus
Anders (18 år) satser alt på å slå rekorden sin i høydehopp og har drevet intens spensttrening flere timer daglig den siste uken. Han våkner om morgenen og er hoven, rød og varm over høyre akillessenefeste. Området er veldig ømt å berøre. Han kan gå, men, det gjør vondt å sparke fra. Hva er den viktigste forklaringen på hevelsen? A Det er skade av senen med blødning ut i vevet B Det er oppstått betennelse med stor tilstrømning av nøytrofile granulocytter C Det er vekst av bindevevsceller i senefestet som tilpasning til økt belastning D Det er blitt akutt betennelse med økt kapillærlekkasje
D Det er blitt akutt betennelse med økt kapillærlekkasje
Hva er det som gjør at vanlig beinvev fremtrer godt på et røntgenbilde? A Det inneholder beinmarg B Det inneholder fettvev C Det inneholder erythropoitisk vev D Det inneholder calcium atomer E Beinhinnen (periost) er tett
D Det inneholder calcium atomer
Syreproduksjon øverst i mage-tarmkanalen er en funksjon som er bevart under fylogenesen. Hva er magesaftens viktigste biologiske funksjon? A Start på fordøyelsesprosessen. B Stimulering av galleblærekontraksjonen C Stimulering av bikarbonat og vann sekresjonen fra bukspyttkjertelen D Drap av mikroorganismer
D Drap av mikroorganismer
Koagulasjonsfaktorene kan aktiveres via den ytre og indre veien (extrinsic og intrinsic pathway). Dette fører til at det dannes fibrintråder som forsterker platepluggen Hvilke to viktige proteiner starter ytre vei? A Faktor VIIIog faktor IX (tenase-komplekset) B Integriner og von Willebrand faktor C Von Willebrand faktor og vevsfaktor (tissue factor) D Faktor VII og vevsfaktor (tissue factor) E Faktor VII og faktor X
D Faktor VII og vevsfaktor (tissue factor)
Hva er hovedformålet med medisinsk etikk? A Komme frem til gode grunner for medisinske valg B Finne feil i pasientbehandlingen C Sørge for at leger oppfører seg ordentlig D Finne frem til god medisinsk praksis
D Finne frem til god medisinsk praksis
Hva slags rolle inntar legen ved en paternalistisk lege-pasientinteraksjon? A Venn, lærer eller pedogog B Kompetent teknisk ekspert C Konsulent, rådgiver D Formynder, beskytter
D Formynder, beskytter
Sukrose utgjør en stor del av karbohydratinntaket hos mange mennesker Hva brytes sukrose ned til ved hydrolyse? A Kun glukose B Galaktose og glukose C Maltose og glukose D Fruktose og glukose E Kun fruktose
D Fruktose og glukose
Lungene har en likevektstilstand og likevektstørrelse der det er balanse mellom elastiske krefter som vil trekke toraksveggen utover og lungene innover. Vi trenger da ikke bruke muskelkraft (respirasjonsmuskulatur) for å opprettholde denne tilstanden. De ulike volum i lungene beskrives av de dynamiske og statiske lungevolum. Hva er betegnelsen for det totale gassvolum vi har i lungene ved denne likevektstilstanden A Tidevolumet B Residualvolumet (RV) C Ekspiratorisk reservevolum (ERV) D Funksjonell residualkapasitet (FRC) E Inspiratorisk reservevolum (IRV)
D Funksjonell residualkapasitet (FRC)
De to horisontalt forløpende første og tredje stykke av duodenum krysses av henholdsvis gallegangen (ductus choledochus) og a. mesenterica superior. Hvordan passerer henholdsvis gallegangen og a. mesenterica superior i forhold til duodenum? A Gallegangen går foran første stykke av duodenum, mens a. mesenterica superior passerer bak tredje stykke av duodenum. B Gallegangen går foran første stykke av duodenum, mens a. mesenterica superior passerer foran tredje stykke av duodenum. C Gallegangen går bak første stykke av duodenum, mens a. mesenterica superior passerer bak tredje stykke av duodenum. D Gallegangen går bak første stykke av duodenum, mens a. mesenterica superior passerer foran tredje stykke av duodenum.
D Gallegangen går bak første stykke av duodenum, mens a. mesenterica superior passerer foran tredje stykke av duodenum.
De to horisontalt forløpende første og tredje stykke av duodenum krysses av henholdsvis gallegangen (ductus choledochus) og a. mesenterica superior. Hvordan passerer henholdsvis gallegangen og a. mesenterica superior i forhold til duodenum? A Gallegangen går foran første stykke av duodenum, mens a. mesenterica superior passerer bak tredje stykke av duodenum. B Gallegangen går foran første stykke av duodenum, mens a. mesenterica superior passerer foran tredje stykke av duodenum. C Gallegangen går bak første stykke av duodenum, mens a. mesenterica superior passerer bak tredje stykke av duodenum. D Gallegangen går bak første stykke av duodenum, mens a. mesenterica superior passerer foran tredje stykke av duodenum.
D Gallegangen går bak første stykke av duodenum, mens a. mesenterica superior passerer foran tredje stykke av duodenum.
Glykogensyntesen i leveren initieres ved at glukose fosforyleres av en kinase ved forbruk av ATP. I leveren katalyseres denne fosforyleringen av et annet enzym enn i hjernen, og de to enzymene har ulike egenskaper. Hva er grunnen til at leveren ved lave konsentrasjoner av blodglukose ikke konkurrerer med hjernen om fosforylering av glukose? A Heksokinase i lever har lavere KM mot glukose enn Glukokinase i hjernen B Glukokinase i lever har lavere KM mot glukose enn Heksokinase i hjernen C Heksokinase i lever har høyere KM mot glukose enn Glukokinase i hjernen D Glukokinase i lever har høyere KM mot glukose enn Heksokinase i hjernen
D Glukokinase i lever har høyere KM mot glukose enn Heksokinase i hjernen
Barnets utvikling i de 2-3 første leveår er svært viktig for seinere psykisk helse. Hvilke faktorer er viktigst som grunnlag for god psykisk helse? A Utvikling av egenvilje og mestring B Språkutvikling C Utvikling av renslighet med kontroll over vannlatning og avføring D God tilknytning til omsorgspersoner
D God tilknytning til omsorgspersoner