• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/99

Click to flip

99 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Du er akkurat på tur ut døra for å dra på date, men så finner du ut at du heller vil sitte hjemme og lese om glykolyse. Du finner ut at glukokinase omdanner glukose til glukose-6-P i levra, mens hexokinase har den samme oppgaven i mange andre vev. Hva kjennetegner disse to enzymenes aktivitet? A) Glukokinase har lavere Km enn hexokinase, og like stor vmax. B) Glukokinase har høyere Km og høyere vmax enn hexokinase. C) Glukokinase har lavere Km og lavere vmax enn hexokinase. D) Glukokinase har lavere Km men høyere vmax enn hexokinase. E) Glukokinase har høyere Km enn hexokinase, og like stor vmax.
B) Glukokinase har høyere Km og høyere vmax enn hexokinase. (RIKTIG SVAR) Kommentar: vmax er max antall produktmolekyler et enzym kan lage per tidsenhet. Km er den substratkonsentrasjonen som skal til for å oppnå halvparten av vmax. Levra må ha høy vmax slik at den kan ta effektivt unna glukose etter et måltid med mye karbohydrater. Samtidig må hexokinase ha lav Km slik at glukose kan tas opp og fosforyleres (slik at det kan brukes) rundt omkring i kroppen ettersom cellene trenger det, selv om det ikke er så mye glukose i omløp. Altså har glukokinase både høyere vmax og Km.
Musculus triceps brachii har tre hoder og er en viktig ekstensor i albueleddet. I tillegg deltar muskelen i adduksjon i skulderleddet. Hvilke(n) del(er) av muskelen er dette? A) M. triceps brachii caput laterale og caput mediale. B) M. triceps brachii caput longum C) M.triceps brachii caput mediale og caput longum. D) M. triceps brachii caput mediale E) M. triceps brachii caput laterale
B) M. triceps brachii caput longum Kommentar: Riktig. Denne har utspring på scapula og beveger i skulderleddet.
Føllings sykdom er en medfødt tilstand som skyldes feil i enzymet som bryter ned fenylalanin. Fenylalanin regnes for å være en essensiell aminosyre. Det innebærer at den må tilføres gjennom kosten. Hvilken av disse stoffene bør kroppen helst tilføres gjennom kosten ved denne sykdommen? A) Fenylalanin Kommentar: Denne aminosyren hoper seg opp og vil i store mengder virke giftig. B) Tyrosin Kommentar: Dannes fra fenylalanin ved hjelp av enzymet fenylalanin hydroksylase. Føllings sykdom skyldes en feil i dette enzymet, slik at man ikke får laget tyrosin. Dermed blir tyrosin en essensiell aminosyre. C) Fumarat Kommentar: En av de to stoffene man får dannet i kroppen ved degradering av tyrosin D) Acetoacetat Kommentar: En av de to stoffene man får dannet i kroppen ved degradering av tyrosin E) Arakidonsyre Kommentar: En essensiell fettsyre som man må få i seg gjennom kosten.
B) Tyrosin – RIKTIG Kommentar: Dannes fra fenylalanin ved hjelp av enzymet fenylalanin hydroksylase. Føllings sykdom skyldes en feil i dette enzymet, slik at man ikke får laget tyrosin. Dermed blir tyrosin en essensiell aminosyre.
Hvilke av følgende påstander er mest korrekt når det gjelder belastningslidelser? A Både for lav og for høy fysisk belastning er forbundet med økt risiko for belastningslidelser B Høy, men ikke lav fysisk belastning, er forbundet med økt risiko for belastningslidelser C Variasjon vil gi en positiv treningseffekt D Belastningslidelser er forskjellig fra muskel- og skjelettlidelser ved at de begrenses til høyt fysisk og psykososialt stress på arbeidsplassen. E De fleste belastningslidelser skyldes ensidig repetitivt arbeid med overbelastning av lav-terskel motoriske enheter
Både for lav og for høy fysisk belastning er forbundet med økt risiko for belastningslidelser
Adrenerg og kolinerg stimulering fører til ulike responser i kroppens organer. Hva er mest riktig angående sirkulasjonssystemets respons på adrenerg og kolinerg stimulering? A) Sympatikus, dvs. adrenerg stimulering, øker hjertefrekvensen, overledningen over AV- knuten og kontraktiliteten B) Sympatikus, dvs. kolinerg stimulering, øker hjertefrekvensen, overledningen over AV- knuten og kontraktiliteten C) Sympatikus vil i de fleste vev relaksere vener og motstandskar. D) Parasympatikus øker hjertefrekvensen, overledning over AV-knuten og kontraktiliteten E) Parasympatikus reduserer hjertefrekvensen, samtidig som overledning over AV-knuten og kontraktiliteten øker
Begrunnelse: A) Adrenerg stimulering øker hjertefrekvensen, overledning over Av-knuten og kontraktilitet B) Sympatikus er ikke det samme som kolinerg stimulering C) Sympatikus vil i de fleste vev kontrahere vener og motstandskar D) Parasympatikus har motsatt effekt. Hjertefrekvens, overledning over AV-knuten og kontraktilitet reduseres E) Parasympatikus reduserer hjertefrekvensen, overledningen over AV-knuten og kontraktiliteten
Acetylcholin er en viktig signalsubstans i hjertet, og bindes til en spesifikk reseptor. Hvilken reseptor binder signalsubstansen i hjertet seg til? A) Angiotensin-I reseptor B) β1- reseptor C) α1-reseptor D) Muskarinreseptor E) γ-reseptor
Begrunnelse: A) Angiotensin-I reseptor binder angiotensin II. B) og C): β1-og α1-reseptor binder adrenalin og noradrenalin. D) Riktig svar: Muskarinreseptoren binder acetylcholin E) γ-reseptor finnes(oss bekjent) ikke.
Det autonome nervesystem inndeles i det sympatiske og det parasympatiske system. De sympatiske nervefibrene utgår fra bestemte avsnitt av ryggmargen. Hvilke avsnitt fra ryggmargen utgår disse nervefibrene fra? Sakralt og kranielt (fra hjernestammen)? A) Sakralt og kranielt (fra hjernestammen). B) Thorakalt og lumbalt. C) Sakralt og lumbalt D) Sakralt og cervikalt. E) Thorakalt og cervikalt.
Begrunnelse: A) De parasympatiske nervefibrene utgår sakralt og kranielt (fra hjernestammen). B) Riktig svar: De sympatiske nervefibrene utgår thorakalt og lumbalt. C) De sympatiske nervefibrene utgår ikke fra sakrale og lumbale avsnitt fra ryggmargen. D) De sympatiske nervefibrene utgår ikke fra sakrale og cervikale avsnitt fra ryggmargen. Verken parasympatiske eller sympatiske nervefibre utgår fra cervikalregionen. E) De sympatiske nervefibrene utgår ikke fra thorakale og cervikale avsnitt fra ryggmargen. Thorakalregionen er riktig, men det er ikke cervikalregionen, og dermed blir svaralternativet galt.
Leveren er et distinkt organ med mange ulike funksjoner som i stor grad er relatert til hverandre. Hvilket av alternativene under betegner en av organets viktigste funksjoner? A) Håndtering og kontroll med næringsstoffer B) Produksjon av insulin C) Opptak av næringsstoffer D) Destruksjon av erytrocytter E) Spalting og absorpsjon av fett
Begrunnelse: A) En av leverens hovedoppgaver er håndtering og kontroll av næringsstoffer. B) Produksjon av insulin skjer i pankreas. C) Opptak av næringsstoffer skjer i tynntarmen. D) Destruksjon av erytrocytter skjer i milten. E) Spalting og absorpsjon av fett skjer utelukkende i tynntarm.
Fra ryggmargen løper det nerver til forskjellige målorganer i kroppen. Disse nervene overfører signaler ved hjelp av forskjellige stoffer, kalt nevrotransmittere. Hvilke slike stoffer virker for henholdsvis første og andre nevron i det parasympatiske system? A) Acetylcholin og acetylcholin B) NO og noradrenalin C) VIP (vasoactive intestinal peptide) og dopamin D) Somatostatin og dopamin E) Dopamin og noradrenalin
Begrunnelse: A) Riktig alternativ. Acetylcholin virker som nevrotransmitter for både første og andre nevron i det parasympatiske nervesystem. B), C), D) og E): Alle de andre nevnte stoffene er også nevrotransmittere, men ikke riktige svar på spørsmålet.
I det autonome nervesystem sendes nervesignaler fra ryggmargen til forskjellige målorganer via første og andre nevron. På andre nevron er det en reseptor for signaler fra første nevron. Hva slags reseptor av denne type finner vi i det sympatiske system? A) Acetylcholin nikotinreseptor (N) B) β-adrenerg reseptor (β1-3) C) α-adrenerg reseptor (α1-2) D) Acetylcholin muskarinreseptor (M1-5) E) γ-adrenerg reseptor (γ1-3)
Begrunnelse: A): Riktig alternativ, Acetylcholin nikotinreseptor sitter på andre nevron i det sympatiske system (og i det parasympatiske også). B) og C): β-adrenerg reseptor og α-adrenerg reseptor finner vi på målorganet i det sympatiske system. D): Acetylcholin muskarinreseptor sitter på målorganet i det parasympatiske system. E): γ-adrenerg reseptor finnes ikke, så vidt meg bekjent.
β1-reseptorer finnes hovedsakelig i hjertet. Hvor i hjertet er de fleste av disse reseptorene lokalisert? A)β1 - reseptorer finnes bare i sinusknuten B)β1 - reseptorer finnes i sinusknuten, hjertets ledningssystem og myokard C)β1- reseptorer finnes i AV-knuten og myokard D)β1- reseptorer finnes i purkinjefibrene og His’ bunt E)β1- reseptorer finnes i AV-knuten, hjertets ledningssystem og myokard
Begrunnelse: β1- reseptorene er svært sentrale ved sympatisk påvirkning av hjertet og er derfor plassert langs hele reaksjonsveien fra start til slutt, dvs. at de finnes allerede i sinusknuten og hele veien gjennom hjertets ledningssystem og til myokard. Følgelig vil svaralternativ b være det mest riktige, og de andre svaralternativene vil være delvis riktige.
Hva kalles en planar proteinstruktur som er karakterisert ved segmenter av polypeptidkjeder arrangert i parallell eller antiparallell retning? A Helix-turn-helix B α-helix C Kollagen-trippelhelix D Trans-dobbelhelix E Beta sheet
Beta sheet
I hvilken tilstand foreligger DNA hovedsakelig i cellekjernen? A Bundet til oktamerer av histon og flere typer ikke-histon proteiner B I fri tilstand uten å være bundet til proteiner proteiner C Tett bundet rundt ribosomale proteiner D Hovedsakelig i Z-konformasjon E Hovedsakelig i A-konformasjon
Bundet til oktamerer av histon og flere typer ikke-histon proteiner
Skissen til høyre viser et horisontalsnitt gjennom bukhulen.A Hvilken av pilene beker på bursa omentalis? A A B B C C D D
C
Hva betyr det at to enzymer er isoenzymer? (for eksempel kreatin kinase MM og MB) A To lignende enzymer som katalyserer ulike reaksjoner B De er tilstede i like forhold i alle vev hos et gitt individ C De katalyserer samme reaksjon, men er genetisk ulike D De har samme aminosyrefrekvens, men ulike i tredimensjonal struktur
C De katalyserer samme reaksjon, men er genetisk ulike
Stein i galleblæren kan gi opphav til sykdom Hvor hyppig forekommer stein i gallebæren i aldersgruppen 20 til 60 år A 5% B 40% C 20% D 60%
C 20%
Hvor lang tid bruker en keratinocytt vanligvis fra den dannes i stratum basale og til den når hudoverflaten? A 2 dager B 7 dager C 28 dager D 14 uker
C 28 dager
Lungene består av mange lungelapper Hvor mange lungelapper har høyre og venstre lunge tilsammen? A 3 B 4 C 5 D 6 E 7
C 5
En muskelkontraksjon forutsetter tilgang på energi Hva er den viktigste energikilden ved aerobt, lett arbeid? A ATP-dannelse fra kreatinfosfat B ATP-dannelse fra proteinnedbrytning C ATP-dannelse fra oksydasjon av glukose og fettsyrer D ATP fra ADP ved hjelp av myokinase
C ATP-dannelse fra oksydasjon av glukose og fettsyrer
Du måler elektrisk feltstyrke på utsiden av en vanlig sensorisk nervecelle (mekanoreseptor) i det perifere nervesystemet samtidig som du måler trykket mot huden i det reseptoriske feltet. Hvordan koder nervecellen informasjon om økning i stimuleringsstyrke? A Aksjonspotensialets spenning øker B Aksjonspotenialets varighet øker C Aksjonspotensialets frekvens øker D Det skilles ut mer transmitter for hvert aksjonspotensial E Det skilles ut flere ko-transmittere for hvert aksjonspotensial
C Aksjonspotensialets frekvens øker
Hva kalles den typen sekresjon som skjer i brystkjertlene og i spesielle svettekjertler i underarmen og i genitalia? A Merokrin B Holokrin C Apokrin D Endokrin E Parakrin
C Apokrin
Ole, 5 år, er enebarn. Moren er enslig forsørger. Hun har høy utdanning og er i fast arbeid. Etter at Ole ble født, har hun hatt depressive perioder 2-3 ganger i året, med tilsvarende antall sykmeldinger. Det er vanligvis mormor som passer Ole når mor er på arbeid. Hva er den viktigste risikofaktoren for utvikling av psykiske symptomer hos Ole? A At Ole er enebarn B At mor er enslig forsørger C At mor har depressive perioder D At Ole ikke går i barnehage
C At mor har depressive perioder
En sviktende foreldrefunksjon kan påvirke barnets psykiske helse negativt. Ulike egenskaper ved en omsorgsperson eller ved omsorgssituasjonen kan ha større eller mindre helsemessige konsekvenser for barnet. Hvilke egenskaper ved en omsorgsperson eller ved omsorgssituasjonen ville du være mest bekymret for? A At omsorgspersonen har svært dårlig økonomi, har ikke råd til å kjøpe nye klær til barnet og/eller å dra på ferier B At omsorgspersonen går i 120 % stilling (turnusarbeid) og bruker skiftende barnevakter C At omsorgspersonen har dårlig frustrasjonstoleranse - egne behov viker ikke for barnets behov D At omsorgspersonen har skiftet kjæreste tre ganger i løpet av det siste året
C At omsorgspersonen har dårlig frustrasjonstoleranse - egne behov viker ikke for barnets behov
Enzymet enolase finnes i cellenes cytoplasma I hvilket av de følgende metabolske spor er enolase involvert? A Glykolysen B Glukoneogenesen C Både glykolysen og glukoneogenesen D Urea-syklus E Pyrimidinsyntesen
C Både glykolysen og glukoneogenesen
KOLS er en sykdom som ofte fører til tungpustanfall eller som det heter på fagspråket KOLS exacerbasjoner. Pasienten er en 70 år gammel kvinne med KOLS i stadium 4. Hun er blå på leppene, har en respirasjonsfrekvens på 30 og sterkt forlenget ekspirium. Det blir tatt en arteriell blodgass som viser følgende verdier: pH 7,18 pCO2 12,5 kPa, pO2 på 6,5 kPa og en O2% på 79%. Hvilket av disse medikamentregimene er det mest korrekte å gi denne pasienten? A Beta2 agonister som Ventolin på forstøver alene, Kortison intravenøst og oxygen 10 liter på maske. B Beta2 agonister som Ventolin kombinert med antikolinergika som Atrovent på forstøver, Kortison intravenøst og Oxygen 10 liter på maske. C Beta2 agonister som Ventolin kombinert med antikolinergika som Atrovent på forstøver, Kortison intravenøst og Oxygen 2 liter på nesebrille. D Beta2 agonister som Ventolin kombinert med antikolinergika som Atrovent på forstøver og Oxygen 2 liter på nese-brille
C Beta2 agonister som Ventolin kombinert med antikolinergika som Atrovent på forstøver, Kortison intravenøst og Oxygen 2 liter på nesebrille.
Leverens mikroskopiske struktur er slik at blodet fra v. portae passerer forbi bjelker av levervev før det til slutt samles i sentralvenen og går over i det systemiske kretsløp. Hva skjer med blodets sammensetning under passasjen gjennom leveren? A Blodet konsentreres ved at vann tas opp i hepatocyttene B Blodet får tilført gallesyrer fra hepatocyttene C Blodet får tilført fra/avgir til hepatocyttene en rekke substanser D Blodet får tilført leukocytter fra det perisinusoidale rom
C Blodet får tilført fra/avgir til hepatocyttene en rekke substanser
Hemoglobinmolekylet er kroppens viktigste transportør av oksygen i kretsløpet. Hvilken av følgende faktorer påvirker hemoglobinets evne til å binde oksygen? A Den alveolokapillære membran B Den arteriovenøse oksygendifferanse C Blodets pH D Hjertets minuttvolum E Ventilasjons- perfusjonsforholdet
C Blodets pH
Ekkokardiografi er betegnelsen på bruk av ultralydutstyr for klinisk undersøkelse av hjertet. Ett av de prinsipper som benyttes er Dopplerprinsippet, Hva anvendes dopplerprinsippet hyppigst for å bestemme? A Hjertevevets tetthet B Hjertevevets frekvensinnhold C Blodstrømshastigheter D Hjertekamrenes trykkvariasjoner
C Blodstrømshastigheter
Skissen til høyre viser et horisontalsnitt gjennom bukhulen. Hvilken av pilene beker på bursa omentalis? A A B B C C D D
C C
Røntgenbilder baserer seg på røntgenstråler som er en type elektromagnetiske stråler. Hvilken bildemetode bruker røntgenstråler? A MR B UL C CT D Scintigrafi
C CT
Hormonet cholecystokinin (CCK) regulerer viktige systemer som deltar i fordøyelsesprosessen Hvor kommer i hovedsak dette hormonet fra? A Celler i slimhinnen i corpus ventriculi B Celler i slimhinnen i antrum ventriculi C Celler i slimhinnen i duodenum D Celler i slimhinnen i jejunum E Celler i slimhinnen i ileum
C Celler i slimhinnen i duodenum
Musculus pectoralis major har flere utspring men bare et feste. Hvor har M pectoralis major sitt feste? A Ribbensbrusk 1-6 ribben B Clavicula C Crista tuberculi majoris humeri D Sternum E Processus coracoideus
C Crista tuberculi majoris humeri
Flere ulike DNA polymeraser bidrar til DNA-replikasjon i cellekjernen Hvilken DNA polymerase er ansvarlig for replikasjon av mitokondriegenomet? A DNA polymerase α B DNA polymerase β C DNA polymerase γ D DNA polymerase δ E DNA polymerase ε
C DNA polymerase γ
Milten får hovedsakelig tilført arterielt blod via ’sin egen’ arterie, a. linalis (splenica) Hvor kommer a. lienalis (splenica) fra? A Den går direkte av fra aorta, like ovenfor a. mesenterica superior B Den avgår som den første, store greina fra a. mesenterica superior C Den er en av de tre hovedgreinene fra truncus coeliacus D Den er den direkte fortsettelsen av a. gastrica sinistra
C Den er en av de tre hovedgreinene fra truncus coeliacus
Hvordan virker sosial støtte vanligvis inn på psykisk spenning og fysisk smerte o.a.? A Det har ingen særlig innflytelse B Det får pasientens tanker over på noe annet, virker som distraksjon hvilket er fordelaktig ved spenning og smerte C Det bidrar til å dempe psykisk spenning og øke smertetoleransen D Det gjør utslag bare på barn og unge E Det har effekt først og fremst på nervøse personer
C Det bidrar til å dempe psykisk spenning og øke smertetoleransen
Den totale mengden av glykogen i kroppen er ca 190 gram, og lagres hovedsakelig i lever og muskler. På hvilke måter kan muskelglykogenet benyttes? A Det transporteres via blodet til leveren, og omsettes til glukose B Det omdannes til alanin via transaminering, transporteres via blodet til leveren, og omsettes til glukose C Det omdannes til glukose-6-fosfat i musklene, og fores inn i glykolysen D Det omdannes til glukose i leveren, og fores inn i glykolysen
C Det omdannes til glukose-6-fosfat i musklene, og fores inn i glykolysen
Eukaryote cilia er små hårlignende utstikkere fra celleoverflaten. Diameteren er ca 0,25 µm og kjernen består av bunter av mikrotubuli. Primærfunksjonen til cilier er å bevege væske over celleoverflaten. Hva heter motorproteinet som gir opphav til bevegelsen av cilier? A Myosin I B Myosin II C Dynein D Kinesin E Aktin
C Dynein
En pasient som gjennomgår et kirurgisk inngrep med fjernelse av lymfeknuter i axilla, får skade på n. thoracodorsalis under inngrepet. Ved hvilke bevegelser har pasienten nedsatt kraft på den affiserte sida? A Fleksjon, adduksjon og innoverrotasjon i skulderleddet B Fleksjon, adduksjon og utoverrotasjon i skulderleddet C Ekstensjon, adduksjon og innoverrotasjon i skulderleddet D Ekstensjon, adduksjon og utoverrotasjon i skulderleddet
C Ekstensjon, adduksjon og innoverrotasjon i skulderleddet
Molekyler fra det ekstracellulære miljøet kan transporteres inn i cellen til endosomer via vesikler som avsnøres fra plasmamembranen Hva kalles slike vesikler som transporterer ekstracellulære komponenter til endosomer? A Laterale Golgi-vesikler B Tidlige autosomer C Endocytiske vesikler D Mannose-6-fosfat vesikler E Ekstracellulære reseptor-vesikler
C Endocytiske vesikler
Gastrulasjon er en viktig utviklingsprosess. Hva fører gastrulasjon til? A Utvidelse av mavesekk i slutten av første trimester B Rotasjon av tarm og mavesekk C Etablering av de tre (3) celle-lag ectoderm, mesoderm og endoderm D Differensiering av primitiv tarm til mavesekk og duodenum
C Etablering av de tre (3) celle-lag ectoderm, mesoderm og endoderm
Celler i beinmargen modnes fra stamceller til differensierte effektorceller Hvilken av de følgende egenskapene er særegen for stamceller? A Evne til proteinsyntese B Evne til DNA-syntese C Evne til selvfornyelse D Uttrykk av tyrosin kinase reseptorer på membranen E Evne til å reagere på vekstfaktorer
C Evne til selvfornyelse
Embryologisk er kroppen orientert i segmenter. Vi har beholdt en segmental orientering i deler av sentralnervesystemet (ryggmargen). De forskjellige organer i bevegelsesapparatet får hovedsakelig sin innervasjon fra slike ryggmargssegment. Fra hvilket ryggmargssegment får skulderleddet sin innervasjon? A Tredje cervicale segment B Fjerde cervicale segment C Femte cervicale segment D Sjette cervicale segment E Første thorakale segment
C Femte cervicale segment
Du har spist frokost med mye kornprodukter. Insulin produseres nå fra øyvevet i pankreas og blodsukkeret synker. I hvilket vev eller organ vil insulin føre til kraftig økning i glukoseopptaket gjennom å øke mengden av glukosetransportere? A Hjernen B Levra C Fettvev og muskler D Tarmepitelet
C Fettvev og muskler
En kvinne på 40 år er kronisk trøtt og hatt generaliserte muskelsmerte som har vart lengre enn 6 måneder. I tillegg har hun leddsmerter, sår hals og ømme lymfeknuter. Hva kalles dette syndromet? A Fibromyositis B Psykogen revmatisme C Fibromyalgi D Muskulær revmatisme E Fibrositis
C Fibromyalgi
Du tråkker på en av tegnestiftene som din (eks-)venn la på gulvet rundt pulten din og en refleks utløses umiddelbart. Hvilken type refleks vil først aktiveres? A Senerefleksen B Hoffmann (H)-refleksen C Fleksorrefleksen D Plantarrefleksen (Babinski) E Abdominalrefleksen
C Fleksorrefleksen
Epitel er en vevstype, men klassifiseres i mikroskopet ut fra cellenes form og lagdeling Hvordan klassifiseres epitelvevet i huden? A Enlaget plateepitel B Enlaget sylinderepitel C Flerlaget plateepitel D Flerlaget sylinderepitel
C Flerlaget plateepitel
Hvilket hormon er det VIKTIGSTE for sluttmodningen av follikler i eggstokken? A Testosteron B Luteiniserende hormon (LH) C Folikkelstimulerende hormon (FSH) D Østradiol E Progesteron
C Folikkelstimulerende hormon (FSH)
Hva er ductus omphalo-mesentericus (ductus vitellinus)? A Forbindelse mellom portvenen og vena cava inferior B Kanal mellom tredje og fjerde hjerneventrikkel C Forbindelse mellom embryoets tarm og plommesekk D Forstadiet av umbilikalvenen
C Forbindelse mellom embryoets tarm og plommesekk
Et høyt antall hydrogenbindinger gjør at det kreves mye energi for å omdanne vann fra væskeform til vanndamp. For vann er energimengden som kreves 2258 J/g. Dette har stor betydning for regulering av kroppstemperaturen via refleksiv svetting og fordamping fra lungene. Hva kalles begrepet som angir hvor mye energi som kreves for å omdanne ett gram vann ved kokepunktet, til vanndamp? A Varmekapasitet B Ekvivalens C Fordampingsvarme D Omdanningsenergi E Entropi
C Fordampingsvarme
Omsorgssvikt kan påvirke både barnets fysiske og psykiske helsetilstand Hvilken konsekvens av omsorgssvikt er alvorligst for den videre utviklingen? A Adferdsvansker B Forstyrret søvnmønster C Forstyrret tilknytning D Nedsatt konsentrasjonsevne E Forstyrret spisemønster
C Forstyrret tilknytning
Lungenes diffusjonskapasitet sier noe om hvor lett oksygen kan gå fra alveolen til blodet Lungenes diffusjonskapasitet er nedsatt ved: A Økt trykkforskjell for oksygen mellom alveol og lungekapillær B Ved forhøyet residualvolum C Fortykket alveolokapillær membran D Høy hemoglobinverdi
C Fortykket alveolokapillær membran
En 23 år gammel mann har fått et kraftig vridningstraume av høyre kne ved fall på ski. Ved undersøkelse finner du at kneet er ustabilt ved at tibia lar seg trekke forover i forhold til femur langt mer enn på venstre uskadd side. Hvilken struktur mistenker du er skadet ut fra dette funnet? A Mediale collateralligament B Bakre korsbånd C Fremre korsbånd D Laterale collateralligament
C Fremre korsbånd
Hjertemuskelens metabolisme er vesentlig for hjertets funksjon Hva er det normalt myokard tar opp og forbrenner som den viktigste energikilden ved normal blodforsyning? A Glukose B Glykogen C Frie fettsyrer D Laktat
C Frie fettsyrer
En mann, 41 år gammel, er operert for magesår og har fått fjernet nederste del av magesekken. Tynntarmen (jejunum) er koblet til magesekkstumpen med duodenum endende blindt. Serumgastrin var normal før operasjonen og meget høy etterpå. Hvordan kan inngrepet ha fått serumgastrin til å stige? A Vagusnerven er skadet ved operasjonen B Pancreassekresjonen er endret gjennom arrdannelse C Gjenværende gastrinproduserende slimhinne ved duodenalstumpen D Magesåret er fjernet, men etterlater gastrinproduserende celler.
C Gjenværende gastrinproduserende slimhinne ved duodenalstumpen
Transport av glukose over tarmepitelet foregår ved hjelp av to typer mekanismer. Hvilket utsagn beskriver denne transporten av glukose på en korrekt måte? A Glukose kommer inn i epitelcellen på den apikale siden gjennom en glukose uniport og ut av cellen gjennom en Na+/glukose symport B Transporten av glukose over tarmepitelet er energikrevende ved at glukose kommer inn i epitelcellen på den apikale siden gjennom Na+/K+ pumpa og ut av cellen gjennom en glukose uniport C Glukose kommer inn i epitelcellen på den apikale siden gjennom en Na+/ glukose symport og ut av cellen gjennom en glukose uniport D Glukose kommer inn i epitelcellen på den apikale siden gjennom en K+/glukose symport og ut av cellen via passiv diffusjon
C Glukose kommer inn i epitelcellen på den apikale siden gjennom en Na/ glukose symport og ut av cellen gjennom en glukose uniport
Etter inntak av et karbohydratrikt måltid må glukose transporteres over tarmepitelet før det kommer over i blodet. Denne transporten reguleres av bærerproteiner for både glukose og ioner. Hvordan foregår denne glukosetransporten? A Glukose transporteres over apikal- og basal side av tarmepitelet gjennom Na+/glukose symport B Glukose transporteres over den apikale siden av tarmepitelet gjennom GLUT2 og ut på den basale siden gjennom Na+/glukose symport C Glukose transporteres over den apikale siden av tarmepitelet gjennom Na+/glukose symport bærerprotein og ut på den basale siden gjennom GLUT2 D Glukose transporteres over apikal- og basal side av tarmepitelet gjennom Na+/K+ pumpa
C Glukose transporteres over den apikale siden av tarmepitelet gjennom Na+/glukose symport bærerprotein og ut på den basale siden gjennom GLUT2
Hvilke spesialiserte proteinaggregater i cellemembranen tjener som forankring av epitelceller til basalmembranen? A Zonula occludens B Gap junctions (nexus) C Hemidesmosom D Macula adherens
C Hemidesmosom
Rotenon er et omstridt giftstoff som blant annet brukes til å bekjempe lakselus i elver På hvilken måte blokkerer Rotenon den mitokondrielle elektrontransportkjeden? A Hemme interaksjonen mellom oksygen og den terminale elektronbæreren B Hemme reduksjon av cytokrom c C Hemme elektronoverføringen mellom NADH dehydrogenase og CoenzymQ D Hemme elektronoverføringen ved alle jern-svovel proteinsentre E Danne et inaktivt kompleks med cytokrom b
C Hemme elektronoverføringen mellom NADH dehydrogenase og CoenzymQ
Hvordan påvirker binding av et oksygenatom til deoksygenert hemoglobin (hgb) hemoglobinets egenskaper.? A Hgb binder lettere 2-3 DPG B Hgb binder lettere CO2 C Hgb binder lettere O2 D Hgb avgir lettere O2 i vevene E Hgb’s evne til å binde O2 blir mer pH-avhengig
C Hgb binder lettere O2
Kjertler kan inndeles i ulike typer alt etter den måten selve sekresjonen foregår på. Hvilken sekresjonsmåte karakteriserer talgkjertlene i huden? A Parakrin B Merokrin C Holokrin D Apokrin
C Holokrin
Der er regionale forskjeller for perfusjon og ventilasjon i lungene, f. eks. mellom lungetopp og lungebasis. Ved lungebasis har vi følgende situasjon: A Høyere perfusjon, men samme ventilasjon sammenliknet med lungetoppen B Høyere ventilasjon, men samme perfusjon sammenliknet med lungetoppen C Høyere ventilasjon og perfusjon enn i lungetoppen, men slik at ventilasjons- perfusjonsforholdet er lavere enn i lungetoppen D Høyere ventilasjon og perfusjon enn i lungetoppen, men slik at ventilasjons- perfusjonsforholdet er høyere enn i lungetoppen E Lavere ventilasjon og perfusjon enn i lungetoppen, men slik at ventilasjons- perfusjonsforholdet er lavere enn i lungetoppen
C Høyere ventilasjon og perfusjon enn i lungetoppen, men slik at ventilasjons- perfusjonsforholdet er lavere enn i lungetoppen
De fire prinsippene for helseetikk har oppnådd bred internasjonal anerkjennelse som redskap for å gjøre velbegrunnede etiske vurderinger og valg i helsevesenet. Disse prinsippene er ment å skulle kunne brukes på helt konkrete situasjoner i klinisk praksis. Hva er de fire prinsippene for helseetikk, og eventuelt hvilket hierarkisk forhold er det mellom dem? A Ikke skade, empati, autonomi og rettferdighet. I utgangspunktet skal alle prinsippene ha samme gjennomslagskraft B Ikke skade, empati, autonomi og rettferdighet. Prinsippene er rangert på følgende måte: Ikke skade, rettferdighet, autonomi og empati. C Ikke skade, autonomi, velgjørenhet og rettferdighet. I utgangspunktet skal prinsippene ha samme gjennomslagskraft D Ikke skade, autonomi, velgjørenhet og rettferdighet. Prinsippene er rangert på følgende måte: Ikke skade, rettferdighet, autonomi og velgjørenhet
C Ikke skade, autonomi, velgjørenhet og rettferdighet. I utgangspunktet skal prinsippene ha samme gjennomslagskraft
I utviklingsland/lavinntekts land blir sykdomsbyrden ofte omtalt som den doble byrden, ”the double burden”. Hva menes med begrepet den doble byrden? A HIV/AIDS og tuberkulose. B Fattigdom og barnedødelighet. C Infeksjonssykdommer og livsstils/velferdssykdommer. D Fattigdom og epidemier
C Infeksjonssykdommer og livsstils/velferdssykdommer.
Insulin er et hormon som virker på membranreseptorer. Det finnes flere undergrupper av slike reseptorer, som klassifiseres etter måten signalet sendes gjennom cellen på. På hvilken måte bringer insulinreseptoren ”sitt budskap” videre inn i cellen? A Insulin bindes til reseptoren ekstracellulært og aktiverer et G-protein. En kaskadereaksjon, via cAMP og proteinkinase A utløser cellens biologiske respons. B Insulin bindes til reseptoren intracellulært og aktiverer et G-protein. En kaskadereaksjon, via cAMP og proteinkinase A utløser cellens biologiske respons. C Insulin bindes til reseptoren og dette aktiverer en tyrosinase-aktivitet. Fosforyleringen av aminosyren tyrosin i spesielle proteiner gir den biologiske responsen. D Insulin bindes til reseptoren, noe som gjør at spesielle ionekanaler i membranen åpnes. Disse slipper inn stoffer som gir biologisk respons. E Insulin bindes til et spesielt G-protein som hemmer proteinkinase A. Den følgende mangelen på cAMP gir den biologiske responsen
C Insulin bindes til reseptoren og dette aktiverer en tyrosinase-aktivitet. Fosforyleringen av aminosyren tyrosin i spesielle proteiner gir den biologiske responsen.
Ole har hemokromatose, og du måler forhøyet ferritin i blodprøven hans. Hva er hovedfunksjonen av ferritin i kroppen? A Jernabsorpsjon fra tarmlumen og inn i tarmepitelet B Jerntransport i blodplasma C Intracellulær jernlagring D Jerntransport fra blodet og inn i røde blodlegemer E Jernutskillelse i urin
C Intracellulær jernlagring
A Vannbølger B Radiobølger C Ioniserende bølge-stråling D Ultrafiolette bølger
C Ioniserende bølge-stråling
I lungene kan det forekomme en rekke ulike sykdommer. En del av disse sykdommene kaller vi for obstruktive og andre for restriktive lungesykdommer Hvilken av disse sykdommene er kvantitativt den største obstruktive lungesykdommen hos inneliggende pasienter på norske lungeavdelinger? A Astma B Lungekreft C KOLS D Lungefibrose E Astmabronkitt
C KOLS
Det samlede tverrsnittsarealet av blodårene varierer mellom de ulike karsegmentene. Hvilken rekkefølge angir karsegmentene fra størst til minst samlet tverrsnittsareal? A Arterier, arterioler, kapillærer, vener B Arterioler, kapillærer, arterier, vener C Kapillærer, arterioler, vener, arterier D Vener, kapillærer, arterioler, arterier E Arterier, vener, arterioler, kapillærer
C Kapillærer, arterioler, vener, arterier
En del av cytoskjelettet gir cellen mekanisk styrke. Hvilken filamenttype er viktig for mekanisk styrke til epitelceller i huden? A Aktin B Mikrotubuli C Keratin D Vimentin
C Keratin
Epidermis (overhuden) inndeles i flere lag. Hvilke celler er de vanligste i epidermis? A Merkelceller B Langerhansceller C Keratinocytter D Melanocytter
C Keratinocytter
KOLS er en alvorlig sykdom som for det meste skyldes tobakksrøyk. Hvilke av følgende definisjoner i følge GOLD kriteriene fra 2001 er korrekt for KOLS? A Kols er en kronisk inflammasjonstilstand i luftrøret som fører til forsnevring av luftveiene og som kan oppheves av seg selv eller ved behandling. B Kols er en kronisk inflammasjonstilstand i luftrøret som fører til forsnevring av luftveiene og som alltid fører til progresjon av luftstrømsmotstanden. C Kols er en sykdom karakterisert av luftstrømsmotstand som ikke er fullt reversibel.Luftveismotstanden er vanligvis både progressiv og assosiert med en unormal inflammatorisk reaksjon i lungene på giftige gasser eller partikler. D Kols er en sykdom karakterisert av luftstrømsmotstand som er reversibel.Luftveismotstanden er assosiert med en unormal inflammatorisk reaksjon i lungene på giftige gasser eller partikler.
C Kols er en sykdom karakterisert av luftstrømsmotstand som ikke er fullt reversibel.Luftveismotstanden er vanligvis både progressiv og assosiert med en unormal inflammatorisk reaksjon i lungene på giftige gasser eller partikler.
Du sitter og ser i et vanlig lysmikroskop Status: • Objektet er vevssnitt fra hud • Fargemetoden er den vanlige (HES) • Okular 10x, objektiv 40x. • Kondensor er riktig innstilt. • Aperturblender er riktig innstilt. Du velger å reduserer aperturblenderens åpning. Hva medfører dette? A Lysstyrken minker, men oppløsningen øker B Både kontrasten og lysstyrken øker C Kontrasten øker, men oppløsningen minker D Lysstyrken blir mindre og synsfeltet reduseres
C Kontrasten øker, men oppløsningen minker
Hva menes med somatoforme tilstander? A Kroppsplager som følge av lite fysisk trening og opplevelse av kroppslige symptomer B Kroppsplager som følge av at kroppen er formet på uheldige måter gjennom miljø eller genetisk påvirking C Kroppsplager som er uttrykk for psykiske problemer, men uten at vedkommende opplever sammenhengen D Tilstander der psykiske problemer har medvirket til varige patologisk- anatomiske forandringer i vev? E Tilstander der kroppens tilstand påvirker psyken
C Kroppsplager som er uttrykk for psykiske problemer, men uten at vedkommende opplever sammenhengen
Hva er nettoproduktene fra anaerob glykolyse? A Pyruvat, NADH og ATP B Laktat, NADH og ATP C Laktat og ATP D Acetyl-CoA, NADH og ATP
C Laktat og ATP
Glukoneogenese er kroppens egen syntese av glukose. Mange organer er avhengige av glukose fra blodet som hovedenergikilde, for eksempel hjernen. I hvilket organ foregår glukoneogenesen primært? A Hjernen B Nyrene C Lever D Milten E Bukspyttkjetelen
C Lever
Meselson og Stahls berømte eksperiment i 1958 demonstrerte en gang for alle at DNAet replikeres semikonservativt. De viste dette ved å dyrke celler i lengre tid i et næringsmedium som inneholdt den "tunge" nitrogenisotopen N15. Over tid ble da alt nitrogen i cellenes DNA ertattet med N15. Deretter dyrket de cellene i et bestemt antall generasjoner i næringsmedium som inneholdt "lett" nitrogen (N14). Ved å isolere DNA fra cellene ved ulike tidspunkt og analysere dette ved gradient- ultrasentrifugering, kunne de påvise ulike kombinasjoner av "lett"-, "tungt"- og hybrid-DNA fra cellene ved ulike tidspunkt. Hvilke former for DNA ("lett"- "tungt"- og "hybrid") fant Meselson og Stahl etter å ha overført cellene til "lett" nitrogen og dyrket cellene i 2 generasjoner? A Kun ”lett” DNA B Kun ”tungt” DNA C Like deler ”lett” DNA og ”hybrid”-DNA D Like deler ”tungt” DNA og ”hybrid”-DNA E Like deler ”lett” DNA og ”tungt“ DNA
C Like deler ”lett” DNA og ”hybrid”-DNA
Hvilke ryggvirvler har processus mammilaris og procssesus accessorius? A Cervicalvirvlene B Thoarcalvirvlene C Lumbarvirvlene D Sacrum E Coccyx
C Lumbarvirvlene
Lungene har flere mekanismer for å kvitte seg med partikler som blir inhalert og deponert i lunge. Hvilken prosess er den viktigste for å fjerne deponerte partikler fra alveolene? A Ekshalasjon B Hosting C Makrofagopptak D Lymfetransport
C Makrofagopptak
En 60 år gammel kvinne har fått påvist anemi med følgende karakteristika. Hemoglobin konsentrasjon 8,4 g/dl (normalt 12,5-16,5), MCV 73 (mean corpuscular volume, normalt 80-100). Pasienten har følgelig en mikrocytær anemi. Ved hvilke tilstander sees mikrocytær anemi ? A Mangel på vitamin B12 B Mangel på folinsyre C Mangel på jern D Hemolytisk anemi E Blyforgiftning
C Mangel på jern
Brysthulen er delt i to av brystskilleveggen, mediastinum, som beskrives som bestående av fire deler. I hvilken del av mediastinum finner vi venae pulmonales? A Mediastinum superius B Mediastinum anterius C Mediastinum medium D Mediastinum posterius
C Mediastinum medium
En normal celle har 46 kromosomer. Ved celledeling fordeles kromosomene slik at nye celler skal få samme kvalitative og kvantitative kromosominnhold. Hvilke av følgende utsagn beskriver mitose og meiose korrekt? A Mitose og Meiose deler de 23 kromosomparene likt mellom to celler B Meiose I og Mitose er prinsipiell lik med hensyn på fordeling av kromosomer C Meiose II og Mitose er prinsipiell lik med hensyn på fordeling av kromosomer D Mitose og Meiose II reduserer antall homologe autosomale kromosomer i cellen E Mitose og Meiose I reduserer antall homologe autosomale kromosomer i cellen
C Meiose II og Mitose er prinsipiell lik med hensyn på fordeling av kromosomer
Ved en arteriell blodgassanalyse får man blant annet målt pasientens PaCO2. Hvilket fysiologisk parameter sier PaCO2 mest om? A Tidevolumet B Respirasjonsfrekvensen C Minuttventilasjonen D Hjerteminuttvolumet E Vitalkapasiteten
C Minuttventilasjonen
Hva kalles en mutasjon i et kodon som fører til utbytting av en aminosyre med en annen? A Nonsense-mutasjon B Promoter-mutasjon C Missense-mutasjon D Rammeskifte-mutasjon
C Missense-mutasjon
Nervus ischiadicus kan i noen tilfeller bli avklemt i dens forløp ut av bekkenet – her passerer den under en muskel som man mener kan klemme av nerven og gi trange forhold og dermed isjiasliknende smerter. Hvilken muskel er det her snakk om? A Musculus quatratus femoris B Musculus gemellus superior C Musculus piriformis D Musculus obturator externus
C Musculus piriformis
Den monosynaptiske strekkrefleksen er viktig i den kliniske hverdag. En nytilsatt turnuslege har glemt å repetere nevrofysiologien. Hvordan vil du som erfaren assistentlege forklare virkningsmekanismen for den ulykkelige kandidaten? A Muskelspole (spindel) sender afferent aksjonspotensial via ventralroten til motorneuronet som sender efferent aksjonspotensial tilbake til muskelen via dorsalroten B Golgi senespole sender afferent aksjonspotensial via ventralroten til motorneuronet som sender efferent aksjonspotensial tilbake til muskelen via dorsalroten C Muskelspole (spindel) sender afferent aksjonspotensial via dorsalroten til motorneuronet som sender efferent aksjonspotensial tilbake til muskelen via ventralroten D Både muskelspole (spindel) og Golgi senespole sender afferente aksjonspotensialer via dorsalroten, videre til sensorisk cortex som igjen aktiverer motorneuronet til å sende efferent aksjonspotensial tilbake til muskelen via ventralroten
C Muskelspole (spindel) sender afferent aksjonspotensial via dorsalroten til motorneuronet sventralroten
Knoklene i et normalt menneskeskjelett er generelt dimensjonert slik at de tåler de daglige, vanlige belastningene de utsettes for, uten å brekke. Men hvis belastningen blir stor nok brekker beinet og det oppstår en fraktur. Hva er en korrekt beskrivelse av skjelettets mekaniske funksjon? A Knoklene er sterke nok til at de tåler alle grader og former for belastning som individet selv utsetter det for B Leddene gir etter og demper ekstrembelastningene slik at knoklene holder C Musklene styres automatisk av nervesystemet slik at de demper de maksimale strekkbelastningene og hindrer at det oppstår frakturer D Det porøse beinet under leddbrusken gir fjæring/demping nok til at frakturer ikke oppstår.
C Musklene styres automatisk av nervesystemet slik at de demper de maksimale strekkbelastningene og hindrer at det oppstår frakturer
Hvilke nerver innerverer fleksormusklene på underarmen? A Bare n. medianus B N. musculocutaneus og n. medianus C N. medianus og n. ulnaris D N. musculocutaneus, n. medianus og n. ulnaris
C N. medianus og n. ulnaris
Ole (76) har kronisk nyresvikt. Du måler lav hemoglobinkonsentrasjon i blodet hans, og mistenker at det har sammenheng med nyresykdommen. Hva er den viktigste mekanismen når alvorlig nyresykdom er årsak til anemi? A Opphoping av urinsyre i kroppen B Økt nedbrytning av G-CSF C Nedsatt produksjon av erytropoetin D Nedsatt oksygenbehov i vevene E Acidose med nedsatt oksygenering av hemoglobin
C Nedsatt produksjon av erytropoetin
En 24 år gammel mann har vært utsatt for en trafikkulykke. Du registrerer ved klinisk undersøkelse at det er brudd i kneregionen på høyre side. Videre registrerer du at han ikke har evne til å bevege oppover (dorsalt) i ankel og tær. Øvrige motoriske funksjoner i benet er normale. Det ser ut til å være en nerveskade. Hvilken nerve er mest sannsynlig skadet? A Nervus ischiadicus B Nervus femoralis C Nervus peroneus D Nervus tibialis
C Nervus peroneus
Plexus brachialis dannes av ventrale grener av spinalnerver. Hvilken hovednerve til armen kommer fra den dorsale fasikkelen? A Nervus brachialis B Nervus tibialis C Nervus radialis D Nevus subskapularis
C Nervus radialis
Mange enzymer i leveren deltar i omsetningen (metabolisme) av kroppsfremmede stoffer (xenobiotika) til metabolitter. Hva forstår vi i denne sammenheng med begrepet metabolsk aktivering? A Omdannelse til polare metabolitter B Omdannelse til upolare metabolitter C Omdannelse til aktive metabolitter D Omdannelse til inaktive metabolitter
C Omdannelse til aktive metabolitter
Hvilket er det viktigste hastighetsbegrensende trinnet i glykolysen som foregår i leverceller? A Omdannelsen av glukose til glukose-6-fosfat B Omdannelsen av glukose-6-fosfat til fruktose-6-fosfat C Omdannelsen av fruktose-6-fosfat til fruktose-1,6-difosfat D Aldolasereaksjonen E Isomerisering av glukose-6-fosfat
C Omdannelsen av fruktose-6-fosfat til fruktose-1,6-difosfat
Ved remodellering av bein skjer det en resirkulering og fornyelse av ulike organiske komponenter og mineralkomponenter i beinmatriksen. Noen celler danner nytt bein, mens andre bryter det ned. Hva heter de cellene som driver med nedbrytning? A Kondroblaster B Osteoider C Osteoklaster D Osteoblaster E Kondroklaster
C Osteoklaster
I glykolyse og glukoneogenese vil mange av de samme biokjemiske likevektsreaksjonene foregå, men i motsatt retning Hvilket av de følgende trinn er unikt for glukoneogenesen? A Laktat → pyruvat B Fosfoenolpyruvat → pyruvat C Oxaloacetat → fosfoenolpyruvat D Glukose-6-fosfat → fruktose-6-fosfat E 1,3-difosfoglyserat → 3-fosfoglyserat
C Oxaloacetat → fosfoenolpyruvat
Homolog rekombinering mellom kromosomer er viktig for det genetiske mangfoldet. Rekombineringen skjer i en bestemt fase under meiosen. Når? A Leptotene B Zygotene C Pachytene D Diplotene E Diakinesen
C Pachytene
En reseptor i huden er den mest følsomme for vibrasjoner. Hva kalles denne reseptoren ? A Meissner legeme B Merkel reseptor C Pacini legeme D Ruffini reseptor E Martini reseptor
C Pacini legeme
På hvilket prinsipp bygger medisinsk ultralydundersøkelse? A Lydbølger lages med en ultra-kvern og sendes inn i kroppen B Vann komprimeres ultra-raskt og reflekterer lyd C Piezoelektriske krystaller blir satt i svingninger og produserer ultralydbølger D Interaksjon mellom to spesielle grunnstoffer lager ultralydbølger E Magnetbølger blir omdannet til ultralydbølger som blir satt i ulike svingninger i møtet med kroppsvev
C Piezoelektriske krystaller blir satt i svingninger og produserer ultralydbølger
Ole 23 år er ellers frisk og bruker ingen medisiner. Han kommer til deg fordi han ikke klarer å bibeholde ereksjonen lenge nok til å gjennomføre samleie med sin nye partner, som han har kjent i et par uker. Hva er den mest sannsynlige årsaken til ereksjonsproblemene til Ole? A Hormonsvikt B Dårlige blodårer C Prestasjonsangst D Nevrologisk sykdom
C Prestasjonsangst
Type-1-kollagen er et viktig strukturprotein i bindevev og bein. Dersom kollagenet skal få den nødvendige strekkfasthet må sidekjedene på en bestemt aminosyre modifiseres kovalent og denne prosessen er avhengig av et bestemt vitamin. Hvilken aminosyre må modifiseres dersom type-1-kollagen skal få riktig struktur? A Glutamin B Histidin C Prolin D Glycin
C Prolin