Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
miły, sympatyczny
hyggelig
widzieć
se
ciebie, tobie, tobą
deg
znów
igjen
jak
hvordan
iść
Jak leci?
Hvordan går det?
tylko
bare
dobry, dobrze
bra
Jak się masz?
Hvordan har du det?
nie najgorzej
ikke så verst
dzień dobry
god dag
też, także
også
nie
ikke,
nei
w, na
biuro
kontor
robić
gjøre
Skąd ...?
Hvor ... fra_
gdzie
hvor
uniwersytet
universitet
ale
men
przychodzić, pochodzić
komme
z
fra
muszę, musisz, etc.
biec
løpe
teraz
mieć nadzieję
håpe
do zobaczenia
vi ses
wkrótce
snart
cześć (przy pożegnaniu),
trzymaj się
ha det godt,
ha det bra