Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
ereditatea
este o ........
a .....
proprietate biologica
generala
a organismelor vii
ereditatea reprezinta doar o ......
potentialitate
ereditatea reprezinta o
potentialitate x....si y...
poli_valenta Potentialitate
ne_determinata
ereditatea este o.......
dar NU ......
pentru ....
premisa necesara
suficienta
pt dezvoltarea psihica
prin ereditate individul uman mosteneste ......biologice
de cite feluri ..
caracteristici biologice
2: proprii cu 3 sub_diviziuni
noi
corect ar fi
premise ereditare ale ...
decit
ereditate psihologica
vietii psihice
prin ereditate
se....., cui...
ce ....
se transmit urmasilor
caractere
insusiri
ereditatea
proprietate biologica .....
a organismelor vii
de a transmite urmasilor
insusirile si caracterele
pe care
le-au dobindit si ....
in cursul evolutiei
generala


consolidat
Geno_tipul e
o totalitate...
de informatii genetice transmise ereditar
unui individ
... toate informatiile inscrise
in geno_tip devin ...
NU

manifeste - insusiri
Feno_tipul ia nastere prin ..
activarea NUMAI a o parte din genotip
sub influentele mediului
feno_tipul cuprinde ..
caracteristici
observabile
manifestate obiectiv de individ
prin ereditate individul mosteneste :
caracteristici biologice
proprii :
cui ...
cui ...
cui ...
Proprii :
specieiuman ftionale struct
grupului -rasei
-familiei
ex -ered biologica
grupului familial
din care provine
inaltime, greutate
conformatie fata
culoare piele,ochi,par
gr. sanguina
particularit :
metabolism
hormonal
S.N.
analizatori
de ce ered e o ..... necesara dar nu suficienta?
pt ca
eredit reprezinta Doar o ..
premisa


potentialitate poli-valenta si ne_determinata
ce
sint aptitudinile speciale ca
auz absolut
vedere cromatica
motricitate generala
dexteritate manuala
calitati ale
unor procese psiho_fiziologice

toate intra in stuctura unor aptit speciale
in ce constau
" premisele ereditare ale vietii psihice"
2 particularitati
strctrale creier apt complex
Forta mobilit echilibr excitinhibitia
calitati
caracteristica
ce conditioneaza particularitatile
celor 2 procese fundamentale
forta
mobilitatea
echilibrul
temperament tip
dinamica proc afective
atentia in_voluntara
caracteristici
baza nativa mai puternica au unele componente ale psihicului:..care ..
fata de restul
temperament
aptitudini
timp reactie
ereditatea va conditiona
intr-o mai mare masura
procesele ....
decit pe cel de tipul ..
senzoriale

gindirii abstracte
caracter vointa
memoriei logice imag creatoare

mediul si educatia sint hotaritoare in determinarea acestora
.... si ....
valorificarii ereditatii
tine de interventia
mediului si educatiei
directia
calitatea
daca .......... lipsesc
se pierde nativul disponibil
mediul si educatia
factorii fundamentali dezvoltarii
influenta ereditatii ...
cu cit
procesele psihice sint mai ..
scade

complexe
fenotipul reprezinta
o anumita ......
in conditiile ...
structura genetica

particulare de mediu

indivizi cu acelasi genotip
pot avea fenotipuri diferite datorita mediului -gemeni monozigoti
Ne_achizitionarea
instrumentelor existentei sociale limbaj com invatcognit
Ne_valorificarea conditionarilor biologice de tip uman (mers biped si poz vertic)
reprezinta o......
sub nivelul de performanta al ...
conduita

programului ereditar
ereditatea
isi manifesta pe deplin ...
NUMAI in .......
cu mediul ...
posibilitatile

in interactiune
mediul social
menit sa umple cu
continuturi specific umane
tiparele
trasate de ereditate
genetica moderna a descoperit legile si factorii ereditatii si a stabilit ponderea pe care o are .........
in dezvoltarea ....
conditionarea ereditara


fiintei umane
premisele ereditare ale vietii psihice constau in :
-particularit strcut si fct creier apt ac psih complexa
- particularitati ale 2 proc fund
-calitati ale proc psihifiz auz absol ...
-a 4a? caracteristica
echipamentului genetic de
a fi purtator sau nu
al vreunei anomalii