Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/126

Click to flip

126 Cards in this Set

 • Front
 • Back
stavar
spell
rätt
right
fel
wrong
Användarnamn
user name
Lösenord
password
domän
domain
något
something, anything
ett våder
weather
svår
difficult
lätt
easy
lång
long
kort
short
vuxen
adult
barn
child
har
have, has
är
am, are, is
ett yrke
profession
en vård
nursing
prata
talk
tala
speak
säga
say
God morgon
Good Morning
God middag
Good afternoon
God kväll
Good evening
God natt
Good night
Stå up
Stand up
Jag
I
du
you
heter
be called, named
kommer
come, arrive
också
also, too
bor
live, stay
i
at, on, for, to
vad?
how, what
varifrån
from where
var?
where
vem
who
ett språk
language
bara
only
men
but
lite
little, small
forstå, forstår
understand
inte
not
bra
good
ni
you (several)
mycket
very much, greatly
nej
no
ja
yes
det är
it is
inga problem
no problem
hur?
how
ingen
no one, nobody, none
ett efternamn
Last name
ett förnamn
First name
arbetar som
to work as
ogift
unmarried
ett arbete
a worker
hon
she
en snickare
sneak
skild
different, varying
ett år
a year
en dotter
daughter
studerar
student
han
he
arbeta, arbetar
work
hur gammal?
how old
med
to
går i skolan
go to school
en lärare
a teacher, prof.
en son
son
de
they, those
ekonomi
economic
en sjuksköterska
a nurse
en, ett
one
två
two
tre
three
fyra
four
fem
five
sex
six
sju
seven
åtta
eight
nio
nine
tio
ten
elva
eleven
tolv
twelve
tretton
thirteen
fyorton
fourteen
femton
fifteen
sexton
sixteen
sjutton
seventeen
arton
eighteen
nitton
nineteen
tjugo
twenty
trettio
thirty
fyrtio
forty
femtio
fifty
sextio
sixty
sjuttio
seventy
åttio
eighty
nittio
ninety
ett hundra
one hundred
ett tusen
one thousand
en miljon
one million
Vad heter du?
What do you call yourself
Jag heter...
I call myself ...
Hur stavar du ditt förnamn?
How do you spell your first name
Hur är det?
How are you?
Hur gammal är du?
How old are you?
Jag är ___ år.
I am ___ years old.
Vad har du för personnummer?
What is your personnummer?
Mitt
My
Varifrån kommer du?
Where do you come from?
Jag kommer från ____.
I come from _____.
Vad talar du för språk?
What language do you speak?
Jag talar...
I speak...
Var bor du?
Jag bor i ... Göteborg
Vad har du för adress?
What is your address?
Vad har du för telefonnummer?
What is your telephone number?
Är du gift?
Are you married?
Har du barn?
Do you have children?
Hej då!
Good bye
Vi ses!
See you later!
tavla
picture
stol
chair
bok
book
buss
bus