Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/115

Click to flip

115 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Naruszyć,
to violate
Ograniczenie wolności
Deprivation of liberty
Naruszenie artykułu
to find violation of Article
wykonywać obowiązek
Exercise a duty (of care)
Naruszenie w trakcie postepowania przygotowawczego
Deficiency in (the investigation)
w trakcie (akcji)
in the course of (operation)
Ponad wszelką wątpliwość
Beyond reasonable doubt
płacić za szkodę
to pay damages
nakazać zapłatę
to order to pay (damages)
Dochodzenie (śledztwo) w sprawie
to conduct an investigation into...
ustanowienie odpowiedzialności
to establish liability
przyznać odszkodowanie
to award compensation
uprawnienie wynikające z art..
a right protected under Article....
Wolność od tortur
Freedom from torture
Coś (tortury, zabójstwo) następuje
(torture, killings) occurs... (in the context of)
Spełnić przesłanki
to meet criteria
złe traktowanie
ill-treatment
naruszyć zakaz...
to contravene the prohibition against
uzycie siły fizycznej
recourse to physical force
sprawca, przestępca
Perpetator
wiarygodne wyjaśnienie
(to provide) a plausible explanation
ponieść krzywdę
to suffer injury
doznawać uszkodzenia ciała
to suffer a bodily injury
Odszkodowanie za krzywdę moralną
compensation, damages for moral injury
Trwałe uszkodzenie
continuing injury
Uszkodzenie ciała ciężkie
grave bodily injury
Areszt (inter alia)
detention facilities
Zamykać (w więzieniu, areszcie)
X is confined (for at least 2 months)
Złe warunki
Unfavourable conditions
Niepełnosprawny, inwalida "ciężki"
severly disabled person
Umieszczenie (w areszcie)
placement in detention facilities
Uprawnienie wynikające z artykułu
Right under Article...
Nakaz leczenia
Imposition of medical treatment
Umyślnie, z premedytacją
Deliberately
Wypędzenie, wydalenie
Expulsion (forcible)
Zaniechanie
Failure (to find the failure of the State to protect...)
X może powodować naruszenie..
X may lead to a violation of Article...
Państwo powrotu
Country of return
Sądowa kontrola
judicial supervision
Uzyskać zgodę
obtain consent
W związku z
in conjection with
Nałożenie obowiązków
Imposition of obligation
Podnosić sprawę, materię
To raise an issue of
Przyznać ochronę
Afford protection against
nieuzasadniona podstawa
unfounded grounds
Akt oskarżenia
Bill of indictment
skazanie zgodnie z aktem oskarżenia
conviction on indictment
Podstawa oskarżenia
grounds for the indictment
łączny akt oskarżenia
joint indictment
wnieść, zaprzeczyć, rozszerzyć akt oskarżenia
to bring, to denty, to extend indictment
Prawo stanowi że
The law (article) prescirbes...
Krótki termin
Brief period of time
podlegający kompetencji sądu
amenable to a court
przebieg działania, operacji
the course of operation
areszt prewencyjny, aresztowanie tymczasowe
detention awaiting trial
areszt śledczy
detention in custody pending inquiry
uchylenie aresztu tymczasowego
quashing the detention awaiting trial
przekazać sprawę do ponownego rozpoznania
to remand a case
odesłać więźnia do aresztu śledczego
to remand a prisoner into custody
znajdować się w więzieniu (areszcie) śledczym
to be on remand
Kontynuować areszt
continued detention
ustalić winę
to establish guilt
wnieść oskarżenie
to bring charges by the (police)
popełnić przestępstwo
commit offence, a crime
Wnieść do sądu
to bring before the court/to the trial
istnienie podejrzenia
existence of suspicion
wykonane na podstawie...
effected under Article
ustanowić warunki
to set forth criteria
Zaskarżyć decyzję
to challange a decision
zwolnić z..
to release from (psychiatric detention)
kontradyktoryjna procedura
adversarial procedure
Podjąć inicjatywę
to take intiative
Nałożyć karę, sankcję
To impose sanction (imposition of sanction)
Podnieść zarzut
To raise a claim
Znajdować się w zakresie
falls within the ambit of...
uprawniony do
entitled to
Immunitet sądowy
jurisdictional immunity
Stosować immunited
to enjoy immunity
Nietykalność osobista
personal immunity
Immunitet procesowy
immunity from being tried, immune from law suit
Dyskrecjonalność
margin of appreciation
wnieść zarzut
to pursue a remedy
Termin zaczyna biec od
time runs from
Prostować decyzję
to rectify a decision
wymagany
requisite
Skorzystać z prawa do apelacji
to make effective use of right of appeal
Odrzucić apelację
dismiss appelation
Samo-oskarżenie
Self-incrimination
Linia orzecznicza
line of cases
Domniemanie niewinności
Presumption of innocence
Dostęp do adwokata
access to legal counsel (representative)
być uniewinnionym
to be acquitted (of charges of (bribery))
Terminy
statutes of limitations
zadośćuczynienie pieniężne
pecuniary compensation
Roszczenie odszkodowawcze
claim for compensation
Otrzymać odszkodowanie
to award compensation
Wykonać wyrok karny
to serve criminal sentence
Skazanie za
conviction fro (perjury)
Synonim: must be gien
Must be afforded
Zeznanie
testimony
ograniczyć działanie prawa (uprawnienia, wolności)
to restrict the operation of right
rozwiązanie małżeństwa
dissolution of marriage
integralność osoby
oersonal integrity
stworzyć dokument
to produce document
Złagodzić
alleviate
pozaślubne
out of wedlock
obstawać przy swoich zeznaniach
to abide by a testimony
przestrzegać prawa/kontraktu
to abide by a contract/law
Obcokrajowiec
foreigner
przeprowadzać kontrolę
to conduct surveillance
utrzymanie/użycie prywatnych danych
retention/use of private information
prawo do pozostania w swoim domu
right to remain in one's home
nakaz przeszukania
police search warrant
prawo do respektowania korespondencji
Right to respect FOR correspondence
utrudniać
obstruct (correspondence)