• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/2

Click to flip

2 Cards in this Set

 • Front
 • Back
1.Kicki, 55 år ringer till sin vårdcentral och beställer tid hos sin famijeläkare pga torr hud och håravfall. En diagnos som övervägs är hypotyreos. Ange ytterligare ett symtom på hypotyreos.
Ljuskänsliga ögon och ökat tårflöde.
”Påsar” under ögonen.
Ev viktuppgång trots minskad aptit.
Frusenhet trots att patienten har tillrackligt med kläder på sig.
2.Redogör för behandling vid hypotyreos och motivera varför denna ges. I ditt svar ska du innefatta vad hypotyreos innebär patofysiologiskt, vilken behandling som ges och vad behandlingen innebär.
Hypotyreos är ett sjukligt tillstånd där det sker en rubbning, dvs att det sker en minskad frisättning av T3 och T4 hormon trots att hypofysen försöka stimulerar frisättning genom en ökad TSH insöndring…detta är det primär tillstånd. Finns även sekundär där hypofysens insöndring av TSH är nedsatt men även T3 och T4 är också sänkt. Detta kan vara till följd av hypfysadenom (godartade tumör).
Brist på tyreoidea gör att alla vävnaders energiproduktion går på sparlåga.
Behandling ger man hormonsubstitut som t. ex Levaxin som innehåller en hög mängd tyreoidea hormon, dvs ersätter kroppens egen hormonbrist. Behandling är livslång.