Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/61

Click to flip

61 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
El jugo
Jos (Juice)
Zumo
juice
Decir
Att säga
Un poquito
Lite grann
Conserje
Vaktmästare
Montador
Montör
Diseñador
Designer
Toma
Varsågod
Hasta luego
Vi ses
Podemos tutearnos, ¿no?
When a Spanish person says this to you, it means that you no longer have to be formal when talking to each other, and can also use each other’s first names.
Lo Siento
I'm sorry, use this expression when you have accidentally stepped on someone's foot
Disculpe
Excuse me, use this to draw someone's attention
Perdone?
Pardon me, use this when you don't understand what someone is saying
Que quiere desir X?
Vad betyder X
Que significa X?
Vad betyder X
Bocadillo
Smörgås
Despacio
Sakta
Por supuesto!
Javisst
De nada
You're welcome
De acuerdo
All right
Como se dice?
Hur säger man?
Podría (poder)
Could you
El ascensor
Hiss
El cajero automatico
Bankomat
La salida
Utgång
Mejor
Bättre
Equipo
Lag
Ser
att vara
Ir
att gå, bege sig
Hacer
att göra
Tener
att ha, äga
Tener que
måste, vara tvungen att
Estar
att vara
Decir
att säga, tala, yttra
Ver
att se
Poder
att kunna, förmå, (göra något)
Dar
att ge
Querer
att vilja, önska
Este
Det här, denna, detta,
Mucho gusto
Trevligt att träffas
Conocer
Att känna någon, vara bekant
Tiempo
Tid
Pensar
Tänka, fundera
Quedar
Bli kvar, fastna
Encantar
Hänför, gripas av förtjusning
Estupendo
Finnemang, utmärkt
Pues
jo (används för att inleda svaret på en fråga som man själv ställer; även som utfyllnad när man börjar berätta något)
Algunos
Somliga, plural en del, några
Bastante
Ganska, rätt så
Podria hablar mas despacio, por favor!
Kan du prata lite saktare, tack!
Saber
Veta, ha kunskap om
Hablar
Prata, tala
Leer
Läsa
Venir
Komma, anlända
Haber
Finns, vara, existera, finnas
Abrir
Öppna
Comer
Äta
Poner
Ställa
Salir
Avgå, lämna en plats
Dormir
Sova
yo duermo
tú duermes
él duerme
nosotros dormimos
vosotros dormís
ellos duermen
La Carretera
Road, Highway