Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/241

Click to flip

241 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Władze penitencjarne
Penitentiary authorities
złożyć skargę
to lodge, file, make complaint
aresztować/ uwolnić
detained/released
przenieść
X had been transferred to
złożyć zeznanie
to give account of the conditions of the (applicant's detention)
utrzymywać
(applicant) holds/submits
trzymać w przepełnionych celach
hold in overcrowded cells
nieodpowiednie warunki
inadequate living conditions
złożyć pozew...
to bring civil action (in tort to seek ...)
złożyć pozew (2)
to file lawsuit against
skarb państwa
State Treasury
naruszenei praw osobowych
infringement of (his/her) personal rights
kodeks wykonawczy
the code of execution of criminal sentences
stanowić podstawę prawną
X constitutes a legal basis
stosowane w danym czasie
applicable at the material time
w zastosowaniu zarządzenia
by mean of ordinance
wydanie/zmiana zarządzenia
to issue/ to repeale an ordinance
pozostawać w mocy
remained in force
pogarszające się warunki
aggravating circumstances
pod warunkiem łącznym
if combined with
norma prawna mająca na celu
a legal provision designed to (address...)
dyrektor więzienia
a prison governor
stracić moc prawną
to lose its binding force within...
Dz.U.
Journal of Laws
zastosować szereg środków...
to undertake series of measures
nakaz przymusowy
compulsive injunction
nakaz tymczasowy
interim injunction
nakaz sądowy zakazujący lub nakazujący pozwanemu określone zachowanie
injunction restraining the defendant
nakaz sądowy, nakazanie, zakaz sądowy, zalecenie
injunction
żądać nakazu
to seek injunction
usunąć konsekwencje naruszenia
to remove consequences of the infringement
pieniężne zadośćuczynienie
pecuniary compensation
zasądzićodpowiednią sumę na cel społeczny
to award specific sum for the benefit of a specific public interest
krzywda
non-material damage
obniżenie, ulga, pomoc; opieka społeczna
(to seek) a relief
doznać uszkodzenia ciała
to sustain injury
podtrzymać wniosek
to sustain a motion
termin dla roszczeń cywilnych
limitation period for civil claims based on...
art w zw. z art.
read in conjunction with
umorzenie postępowania na skutek śmierci oskarżonego; upływ, wygaśnięcie
lapse
upływ zastrzezonego terminu
lapse of the stipulated date
intymność
intimacy, private space
cięzar dowodu spoczywa na
the burden of proof lay with...
uwalniać (od odpowiedzialności lub kary), zwolnić od odpowiedzialności
absolve from...
uwolnić z odpowiedzialności, winy
to absolve from guilt/liability/responsiobility
udowodnić, że działanie było zgodne z...
to demonstrate that the action was in accordance...
prawo małżeńskie
marital law
przepełnione i nieludzkie warunki aresztu
overcrowding and inadequate living conditions of his detention
wykonywać wyrok
to serve imprisonment...
zadośćuczynienie
redress (for past violations)
apelacja przeciwko
to appeal against ( any unlawful decision issued by the prison administration)
użyć środków prawnych
to use remedies
naprawić błąd
to remedy a mistake
mając na uwadze
having regard to the...
efektywne środek
effective remedy
nałożone na rząd
it is incubent on the government...
możliwy do świadczenia naprawy
capable of providing redress
mając na uwadze
in view of
podpisać umowę
to conclude contract
wyjątek od kosztów sądowych
exempt from court fees
w tym względzie
in that respect
przenieść sprawę
to refer the case
powołać się na dowody
to adduce evidence
powołać się na dowód świadka, wskazać świadka
to adduce witness
przyznać wyjątek od...
to grant extemption from...
pomoc prawna
legal assistance
przesłuchanie
hearing
zawieszenie postępowania
to stay proceedings (to order)
nieoznaczona data
on an unspecified date
wydać wyrok
to give judgment
traktować jako
X deemed Y to be....
wniosek o wznowienie post.
request for the proceedings to be resumed
nadać klauzulę wykonalności? wniosku
to give effect (motion, request)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Town Social Welfare Office
odpowiedź na zarzuty przedstawione przez pozwanego
reply to a pleading filed by defendand
pozostałość
remainder (to issue)
odebrać zeznanie
to take evidence from
spełniający wymaganie/niespełniający..
being eligible/ineligible
zaświadczenie lekarskie
medical certificate (to submit)
powody aby
reasons for (-ing)
sąd dostarczył kopię jej zarzutów dla pozwanego
court served a copy of her pleading on the defendant
przesłuchanie apelacyjne
appelate hearing (was held...)
nakaz egzekucyjny
enforcement order
na dzień
as of (date)...
szybkość postępowania
expedition of civil proceedings
brak obowiązku odwołania się do
no obligation to have recourse (to remedies which are inadequate)
skarga nei moze być traktowana jako..
complaint cannot be deemed to be effective and adeqaute remedy....
nieuzasadaniona zwłoka
undue delay
stanowić prawo
to enact...
aby ochronić
in order to safeguard...
nabyc tytuł do
to acquire entitlement to
zarządzenie RM
order of the council of ministers
z tego powodu...
as a result of
dzierżawa, najem (nieruchomości)
lease
umowa najmu
contract of lease
warunki najmu
covenants contained in a lease
dzierżawa dziedziczna
hereditable (inheritable) lease
wypowiedzenie najmu
notice of lease
dzierżawa wieczysta
perpetual lease
oznaczony czas trwania dzierżawy
specified period of the lease
wznowić dzierżawę
to renew a lease
dzierżawa przed/praw
lease of an enterprise/rights
nowela zmienia wiele norm
amendment modifies a nb of legal provisions
1. mieszkanie; 2. zamieszkiwanie; mieszkanie; adj. zamieszkujący; mieszkający
dwelling
koszta
expenses incubent on
wieczysty
perpetual (use)
egzekucja praw użytkowania wieczystego
enforcement relating to perpetual usufruct
użytkownik wieczysty
perpetual usufructuary
odpowiedzialny za szkody wyrzadzone przez
liable for damages caused by
warunki negatywne ustania dzierżawy
limitation on lease termination
koszty utrzymania nieruchomości
property maintenance costs
skazać X na...
convicted the app. of murder to 12 .....
złozyć kasację
to file cassation appeal with
sąd wyznaczył obrońce z urzędu
court assigned legal aid lawyer
rozpatrzyć kasację
to examine cassation
wyrok wstępny
interlocutory judg(e)ment
tymczasowy, wstępny, prowizoryczny
interlocutory
w celu ...
for the purpose of (interlocutory proceedings)
ustalić stan faktyczny
establish the facts...
zorganizaowana grupa przestępcza
organised crimianl group
świadek koronny
crown witness
warunkowe przedterminowe zwolnienie
to release on parole
przejść rehabilitację
to undergo successful rehabilitation
nadzór kuratora
supervision of a probation officer
areszt śledczy
remand centre
przywracać
to reinstate (measures)
holding that=
submitting that
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
(Warsaw) Regional Inspectorate of the Prison Service
uzasadnione podjerzenie
reasonable suspicion
wysokie prawdopodobieństwo że
high probability that....
ryzyko że (formułka)
there was a rish that the appmight interfere with the course of proceedings
powodować wpływ na świadka
bring pressure to bear on witness
apelacja była nieudana
the appeal was unsuccessful
ustawa o (regułka)
law on complaints about a berach of the right to trail within a reasonable time
rozprawa się toczy
trial is pending
wracając do stanu faktycznego sprawy
turning to the circumstances of the case
biorac pod uwagę powyższe
in view of the baove considerations
przekupić świadka
to tamper with a witness
manipulować dowodami
to tamper with evidence
vt szybko załatwiać, przyspieszać.
expidiate
wielokrotnie powtarzać
reiterate
regułka na koniec
it follows that this part of application is minifestly ill-founded and must be rejected purusant to Article..
niestawiennictwo, niewykonanie, niedotrzymanie warunków umowy, zaniechanie
default
odsetki za zwłokę, odsetki zwłoki
default interest
zaoczny wyrok
judg(e)ment by default
niewywiązanie się z warunków umowy
default on contract terms
niestawienie się w sądzie
default in appearing in court
skutki niewykonania
effects of default
ustalić datę rozprawy
to schedule hearing
wartość zarzuty
the value of the claim
nie wykazać straty
fail to prove the amount of loss they had suffered
żądanie ponownego rozpotrzenia....
requesdt with the court for the proceedings to be reopened
żądanie do śadu aby
request court to find that...
trwanie procesu było zbyt długie
length of the proceedings in which she was involved was unreasonable
żądanuie wznowienia...
request for the resumption of the proceedings
aresztowanie pod podejrzeniem..
arrested on suspicion of having committed ...
bycie członkiem zorg.
being a memebr of
partnerka, konkubina
common-law wife
(regułka... zagrożenie postępowania)
was motivated by the need to secure the proper conduct of the procedure
proces zbierania dowodów
process of gathering evidence
został nieuwzględniony
was being refused
powinien był żądąc zadośćuczynienia...
could have sought compensation under Article
uchylanie się
uchylanie się
uchylanie się od płacenia podatków
tax evasion
uchylanie się od wykonania obowiązku nałożonego przez...
evasion of performance of an obligation imposed by
przedłuzyć areszt
detention was prolonged
zarządzić zajęcie się sprawą
ordered to proceed with the case
kaucja; kaucja w postępowaniu cywilnym, karnym; poręczenie, poręczenie sądowe, sądowa kaucja
bail
zwolnienie za kaucją
release on bail
wyznaczyć komuś kaucję
to hold bail
zarząd spółki
management board
ZOO
limited liability company
ekspert medyczny (biegły)/wyznaczyć
medical expert (to appoint)
adwokat obrony
defence counsel
stanąć przed sądem
to be summoned
wezwać na świadka
to summon a witness
Prezes Urzedu ds Repatriacji i Cudzoziemców
The President of the Office for Repatriation and Aliens
odmówić statusu uchodźcy
to refuse to grant refugee status
pobyt tolerowany
tolerated stay
Rada ds uchodźców
Refugee Board
mając na uwadze X
following X Y decided to (stay the decision)
Rada Adwokacka
(Katowice) Regional Bar Association
informować kogoś o terminie
X had been notified of the date...
powiadomić o wyroku
judgment was served ON (the applicant)
wypadki w pracy
occupational accidents
procedura o podział
procedure FOR the division
orzec o apelacji jako niespełniającej przesłanek materialnych
to find an appeal manifestly ill-founded
ubezpieczenie społeczne dla osób niepelnosprawnych
social insurance disability pension
odrzucić pozostałą część zarzutu
do dismiss the remainder of the claim
uzgodneinia ds. spotkań rodzica z dzieckiem
contact arrangements in respect of a child
odmowa wykonania decyzji sądu
refuse to enforce the court's decision
coś wymusiło interwencję policji
which necessitated police intervention
zagrożenie zapłacania kary pieniężnej
on pain of paying a fine
przyznać prawa rodzicielskie
to award parental rights
odrzucić przeprowadzenie kasacji
refuse to entertain the cassation appeal
stiwerdzić, że obydwie strony są w błędzie
held that both parties are at fault
stwierdzić dalej, że
held/observed/further notred that...
nieuwaględnić X interesu
diregard X's interest IN
w tamtym czasie,
at the material time
Inspektor Ochorny Budownictwa
(District) Inspector of Construction Supervision
Wojewoda (Pomorski)
the Pomorski Governor
pozwolenie na uzytkowanie
to put to use?
powtarzac ustaloną linię orzeczniczą
reiterate the established jurisprudence to the effect that...
nie mieć zdolności procesowej
have no stadings in the proceedings
przenieść własność
ownership had been transferred (to the State)
służebność
servitude
zmienić sposób wykonywania służebności
change in the mode of the exercise of the servitude
posiadacz służebności
possessor of the servitude
służebność osobista i gruntowa
personal/ground servitude
służebność mieszkania
servitude of habitation
służebność drogowa
servitude of passage
ustanowienie/zniesienie służebności
establishment/abolition of servitude
wywłaszczenie nieruchomości
expropriation of real estate
kawałek ziemii
a plot of land
w pobliżu
adjacent to
plan zagospodarowania
local development plan
decyzja o warunkach zabudowy...
planning permission
pozwolenie na budowę
building permission (to issues)
w bliskości
in the vicinity
raport o środowisku
environmental impact
Rada Miasta (Kce)
Board of Katowice Municipality
złożyć zarzuty rpzeciwko
submit objections TO
rozpocząć procedurę w celu zmiany
to initiate a preocedure TO amend
sąd deklaruje cos nieważne
Court declares resolution null and void
uchwalić zarządzenie
to adopt resolution (in which)
zarzuty w stosunku do
objections TO
rozpocząć postępowanie...
institute an investigation in respect of the app.(charges of (credit card fraud)
zająć (wziąć w posiadanie), konfiskować, przyaresztować (nałożyć areszt na coś), rekwirować, skonfiskować, ująć (pojmać), zagarniać (przywłaszczać), aresztować (kłaść areszt na rzeczach)
seize
uchylić zakaz
to waive the prohibition on (leaving the territory of PL)
przenieść do ponowengo rozpoznania
to remit he case TO (the prosecution authority for further investigation)
nie zamieszukje stale
does not permanently reside in PL
środek: areszt
pre-trial detention
środek z: nadzór policyjny
police supervision
środki z: gwarancja dana przez osobę...
guarantee by a responsible person
środki: gwarancja dana przez
guarantee by a social entity
zawieszenie działalności gospodarczej
temporary ban on engaging in a given activity
warunki poniżej...
conditions below the basic standard of hygiene
odwołać rozprawę
to cancel hearing
przesłuchać świadka
to hear witness
przyznać sprawę innemu sędziemu
to assign to anoter judge
zarządzenie sądu
order issued by a court that the app.