Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Livssyklus hos Trikin
protostomia
pseudocoelomata
rekke nematoda rundormer
navn, gruppe og rekke
kan finnes i dyrekjøtt
Livssyklus til menneskets spolorm
pseudocoelmata
rekke nematoda rundormer
navn,gruppe og rekke
finnes i mennesket
Livssyklus til den lille leverikten
protostomia
acoelomata
Platyhelminthes flatormer
Trematoda ikter/parasitter
navn, gruppe til klasse
Dannelsesmåter av mesoderm og coelom hos
a)PROTOSTOMIA
b)DEUTEROSTOMIA
Hva dannes?
Utvikling av det befruktede egget til
a)blastulastadiet
b)gastrulastadiet
a, b hva slags utvikling?
Livssyklusen hos den store leverikten
protostomia
acoelomata
rekke platyhelminthes flatormer
klasse trematoda ikter
acoelomata
navn,gruppe til klasse
a)øgle
b)slange
hva?
Bendelormer,fremre part
protostomia
acoelomata
rekke platyhelminthes flatormer
cestoda bendelormer/parasitter
navn,gruppe til klasse
Bendelormer
protostomia
acoelomata
Platyhelminthes flatormer
Cestoda bendelormer/parasitter
navn,gruppe til klasse
Vanlig frosk
rekke chordata ryggstrengdyr
vertebrata
klasse amphibia
orden anura haleløse padder
familie ranidae frosker
deuterostomia
navn,gruppe til familie