Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back
cellemembran
dobbelt lag fosfolipider:hinder for ladde molekyler
-proteiner for gjenkjenning og transport
nevn to passive membrantransport
diffusjon
ionekanal
natrumi-kalium-pumpa
-aktiv transport->ATP+varme
-Na+ ut og K+ inn i cella -->kjemisk gradient
membranen transporterer Na+ ioner gjennom aktiv transport,samtidig som K+ blir transportert inn.Hydrolyse av ATP gir pumpa den energien den trenger for en aktiv transport av ionene
hydrolyse
kjem. prosesser hvor forbindelser ved å reagere med vann, spaltes i to eller flere nye forbindelser. Som katalysator brukes ofte syrer el. alkalier. H. spiller også en stor rolle i organismen: her katalyseres reaksjonen av enzymer, såkalte hydrolaser.
hvorfor skjer en Na+-K+ transport?
membranen lekker ut mer K+ enn Na+,dermed oppstår det en skjev fordeling over membranen
membranpotensiale
elektrisk spenningsforskjell over cellemembranen