Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ekskresjon
transport av avfallsstoffer og regulering av væskebalanse
osmoregulering
regulering av kroppens innhold av vann og oppløste stoffer
hva forutsettes for osmoregulering?
-ekskresjonsorganer og transportepitel
-kontrollert transport av oppløste stoffer mellom kroppsvæskene og omgivelsene
-nært knyttet til utskillelse av avfallsstoffer
hva er osmoreguleringens formål?
-opprettholde en stabil sammensetning av cellenes cytoplasma,altså ved å regulere sammensetningen av vevsvæsken(interstitialvæsken)-->som igjen reguleres ved å regulere blodets sammensetning
hva er det som regulerer kroppsvæskenes sammensetbibg og volum hos virveldyrene?
nyrene- via endringer av blodets sammensetning
isosmotisk
to løsninger med samme osmotiske trykk
hyperosmotisk
løsning med høyere osmotisk trykk
hyposmotisk
løsning med lavere osmotisk trykk
hydrostatisk trykk
trykket i en væske som er i ro
osmotisk trykk
er et hydrostatisk trykk laget av en løsning i et område omsluttet av en semipermeabel membran på grunn av ulik konsentrasjon på de ulike sidene av membranen.
filtrering
væsketransportover en membran på grunn av fosrkjeller i væsketrykk på hver side av membranen
osmolaritet
begreo som beskriver de osmotiske egenskapene til en løsning
-totalt antall mol av løste molekyler og/eller ioner i 1l av løsningen
osmolalitet
totalt antall osmotisk aktive partikler per kilogram vann
hvordan er osmolariteten i ferskvann,blod og sjøvann?
ferskvann:1-50 mosmol/L
blod: ca 300 mosmol/L
sjøvann:1000 mosmol/L
isoton
en løsning som ikke forårsaker forandringer i cellevolumet (dvs ca 300 mosmol/L)
hypoton
løsning som medfører at celler sveller(økt cellevolum på grunn av opptak av vann ved osmose)
hyperton
løsning som medfører at celler skrumper(trekker vann ut av cellene)
hva må dyr gjøre i et hyperosmotisk miljø?
sørge for tilstrekkelig med vann,kvitte seg med salter
hva må dyr gjøre i et hyposmotisk miljø?
kvitte seg med overskuddsvann,konservere salter
fisk,NH2 aminogrupper
NH3,ammoniakk
pattedyr,amfibier,haier og benfisk NH2 aminogrupper
urea
NH2
/
O=C
\
NH2
fugler,insekter,repiler, landsnegler, NH2 aminogrupper
urinsyre
osmoregulering hos ferskvannsfisk
-opptak av vann og en del ioner i maten
-opptak av saltioner over gjellene
-opptak av vann ved osmose gjennom gjeller og andre deler av kroppsoverflaten
-ekskresjon av store mengder vann i tynn urin fra nyrene
osmoregulering hos saltvannsfisk
opptak av vann og salt-ioner fra matog ved drikking av sjøvann
-utskillelse av saltioner over gjellene
-tap av vann ved osmose gjennom gjeller og store deler av kroppsoverflaten
-utskillelse av saltioner og små mengder vann i små mengder konsentrert urin fra nyrene
ekskretorisk system
1. filtrasjon, hydrostatisk trykk
2. Reabsporpsjon
3.Sekresjon
2+3 transportepitel som modifiserer filtratet
4.ekskresjon( avferdig urin)