Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hva r koordinering av cellulær aktivitet?
feks kommunikasjon mellom encellede organsimer eks gjær
kommunikasjon via kjemiske budbringere.
hormoner?
nevrotransmittere
endokrine system-hormoner
nervesystemet-nevrotransmittere
interstitsialvæske?
væske som ligger mellom cellene
hormoner-klassisk?
molekylder som frigjøres fra endokrine kjertler og transporteres via interstitsialvæske og blid til målcellene
nevrohormoner?
frigis av nevroendokrine celler(eks.hypothalamus) til blod-transport til målceller
lokale?
virker på naboceller(paracrin) eller at produksjonscellen selv påvrikes(autocerin)
frigjøres ofte av enkeltcellen
annet navn på hypofysen
pituitary
hvordan virker hormoner?
virker spesifikt via reseptorer
utsondres av en endokrin celle,går videre til reseptorer-biologisk respons
målcelle-hormon
en celletype har ofte reseptorer for ulike hormoner.Det er den samlede effekten som bestemmer
nerveceller
spesialiserte på åmotta og forplante signaler som elektriske impulser i kroppen
-eldste spesialiseringscellen
-kan ha over 7000 synapser
synapse
kontaktsted mellom en nervecelle og en målcelle der informasjon overføres ved at signalstoffer(nervotransmittere)frigjøres til spalten(synapsespalten) mellom nervecellen og målcellen.Frigjøringen skjer svært raskt som respons på en nerveimpuls.
Effekten på målcellen er svært kortvarig fordi nervotransmitteren enten brytes raskt ned eller transporteres tilbake til cellen
kaskade
økt effekt innover i blodet
nervesignal vs hormonsignal
nervesignal: -går fort 100m/s
- kan skrus raskt av
-målrettet
endokrint signal:-tar ofte tid før effekten kommer
-mer langvarig respons
-også målrettet pga reseptorspesifiisert
-sognaler til mange vev samtidig
hva lagrer leveren?
glukagen
hvilket organ skiller ut insulin?
pancreas-bukspyttkjertelen
hvor lagres glukagon
i leveren
hvordan påvirkes blodglukose
insulin og glukagon også feks kortison
hva består sentralnervesystemet av?
hjernen og ryggmargen
hva er det perifere nervesystemet?
forbindelse mellom sentralnervesystemet og
-sanseceller
-effektorceller(muskulatur,kjertler osv)
nervesystemet er delt inn i 2 deler
somatisk del(viljestyrt) og
autonom del (ikke viljestyrt)
den autonome delen er igjen delt inn i 2 deler
parasympatisk del (hvile og fordøyelse) og sympatisk del(fight or flight)
hva kjennetegner økt aktivitet ved den parasympatiske del
økt hjerterytme og økt kraft på kontraksjon
-redusert motility
-redusert sekresjon
hva kjennertegner økt aktivitet ved den sympatiske del
redusert hjerterytme
økt motility
økt sekresjon
homøastasis
normalt blodglukosenivå
hypothalamus
integreringssentral-kobling mellom nervesystemet og det enokrine system
formål til hypothalamus
opprettholde homøostasen ved å samordne autonome,endokrine og somatiske motoriske prosesser
hva er hovedforskjellen mellom det parasympatiske del og den sympatiske del
i den sympatiske delen kommer signalene fra ryggraden,i den parasympatiske delen er det hypothalamus som styrer