Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
kroppshule: brysthule
cavum thoracis
kroppshule:bukhule
cavum abdominis
kroppshule:bekkenhule
cavum pelvis
særøse huler: brysthinnehule
cavum pleurae
særøse huler:hjertesekkhule
cavum pericardii
særøse huler:bukhinnehule
cavum peritonei
særøse hinner:brysthinne
pleura
særøse hinner:hjertesekkhinne
pericardium serosum
særøse hinner:bukhinne
peritoneum
kroppshule: brysthule
cavum thoracis
kroppshule:bukhule
cavum abdominis
kroppshule:bekkenhule
cavum pelvis
særøse huler: brysthinnehule
cavum pleurae
særøse huler:hjertesekkhule
cavum pericardii
særøse huler:bukhinnehule
cavum peritonei
særøse hinner:brysthinne
pleura
særøse hinner:hjertesekkhinne
pericardium serosum
særøse hinner:bukhinne
peritoneum
hvor finner vi pleura?
brysthinnen kler utsiden av lungene og brystveggen
funksjon til brystskillevegg?
forhindre at om den ene lungenkollapser,så gjør ikke den andre det