Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/63

Click to flip

63 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Y Prif Weinidog
The Prime Minister
Y Gweinidog/Ysgrifennydd Amaeth
The Agriculture Minister/Secretary
Yr Ysgrifennydd Cartref
The Home Secretary
Yr Ysgrifennydd Tramor
The Foreign Secretary
Ysgrifennydd Cymru
The Secretary of State for Wales
Canghellor y Trysorlys
The Chancellor of the Exchequer
Yr Ysgrifennydd Iechyd
The Health Secretary
Y Swyddfa Gartref/Dramor
The Home/Foreign Office
Arweinydd y Cynulliad
The Leader of the National Assembly
Y Blaid Lafur
The Labour Party
Y Blaid Geidwadol
The Conservative Party
Plaid y Democratiaid Rhyddfrydol
The Liberal Democratic Party
Plaid Cymru
The Party of Wales
Plaid Genedlaethol yr Alban
The Scottish Nationalist Party
caniatáu
to allow
bwrw ymlaen
to press on
parchu
to respect
addo
to promise
achub
to save
herwgipio
to kidnap
cyhuddo
to accuse
camarwain
to mislead
penodi
to appoint
beirniadu
to criticize
ildio
to yield
derbyn
to accept
gwahardd
to ban
ymuno â
to join
methu
to fail
dilyn
to follow
ymchwiliad
investigation
sylwadau
comments
cyflwr
state
cynllun
plan
rhwystrau
restrictions
gwrthblaid
opposition
gwrthbleidiau
opposition parties
hyder
confidence
cynnig
motion
rhybydd
warning
ar brawf
on trial
barn
opinion
awdurdodau
authorities
grym
force
enwebiad
nomination
is-etholiad
by-election
plaid
party
addewid
promise
gostyngiad
reduction
graddfa chwyddiant
rate of inflation
cynhadledd
conference
arweinydd
leader
gofynion
demands
rhengoedd
ranks
ymgyrchwyr
campaigners
canllawiau
guidelines
adrannau
departments
arolwg
survey
galwadau
calls
derbynfa
reception
graddfa llog
interest rate
etholiad
election
datganiad
announcement