Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/870

Click to flip

870 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aandoen (het licht)
to switch on
aangetekend: een aangetekende brief
a registered letter
aankomen
to arrive
aankomst (de)
the arrival
aanzetten
to put on (radio)
aarzelen
to hesitate
abonnee (de)
the subscriber
achterlaten
to let
adres (het)
the address
advies (het)
the advice
af en toe
sometimes
afhalen
to fetch
afmaaien: het gras afmaaien
to cut the grass
afwezig zijn
absent, not at home
afwezigheid (de)
the absence
alarmsysteem (het)
the alarm-signal
alleen
alone
allerlei
all sorts of
antwoordapparaat (het)
the answering machine
astroloog (de)
the astrologer
auto-ongeval (het)
the car accident
bankkaart (de)
the bankcard
batterij (de)
the battery
belangrijk
important
benzine (de)
the petrol, the gas
benzinestation (het)
the petrol-station
bericht (het)
the news, the report
beschermen
to protect
bestaan
to exist
bestaand
existing
betalen
to pay
beu: het beu zjjn
to be sick (tired) of something
beurt (de)
the turn
bewaring: in bewaring geven
to deposit
bewoond
inhabited
bezienswaardigheid (de)
the curiosity
binnenland (het)
the interior, the inland
boodschap (de)
the message
boogie (de)
the spark-plug, the plug
brengen
to bring
brievenbus (de)
the letter-box
bui (de)
the shower
buitenlands
foreign
buur (de)
the neighbour
buurt (de)
the neighbourhood
cheque (de)
the cheque
chequeboek (het)
the cheque-hook
commissariaat (het)
the police-station
dief (de)
the thief
dienst (de) waarmee kan ik u van dienst zijn ?
can I help you ?
dik
fat
document (het)
the document
echt
really
eens: het (niet) eens zijn met
to (dis)agree
eiland (het)
the island
eindigen
to finish
emotie (de)
the emotion
eventueel
possible, possibly
fiche (de)
the card
financiën (de)
the finances
gebeuren
to happen
geld (het)
the money
geluksnumrner (het)
the lucky number
geemeente(de)
the municipality
gemeentepolitie (de)
the municipal police
genoegen (het): tot genoegen
pleased to have met you!
gepast
appropriate
gewonde (de)
the wounded man
goederen (de)
the goods
gokje (het): een gokje wagen
to gamble
graag: ik had graag
I would like to
graag gedaan
you are welcome
gras (het)
the grass
grasmaaier (de)
the lawn-mower
helpen: waarmee kan ik u helpen?
can I help you ?
herhalen
to repeat
hoofdpostkantoor (het)
the main post-office
indruk (de)
the impression
informeren naar
to inquire
inlichting (de)
the information
inlichtingendienst (de)
the information service
juweel (het)
the jewellery
kansnummer (het)
the chance number
kansspelletje (het)
the game of chance
kleuren
to colour
kluis (de)
the strong room / safe
koel
fresh
kortom
in short, in brief
leuk
funny
licht (het)
the light
liggen: het ligt klaar
it’s ready
lijn (de)
the line
logo (het)
the logo
loodvrij
lead-free
loop (de) : in de loop van
in the course of
losbandig
dissolute, licentious
luchthaven (de)
the airport
mogelijkheid (de)
the possibility
mop (de)
the joke
motorkap (de)
the bonnet
nauwkeurig
precise, accurate
neerlaten
to let down
niks
nothing
nodig hebben
to need
noteren
to note down
nuttig
useful
oliepeil (het)
the oil-dip
omvatten
to enclose, to include
onderdeel (het)
the part, the lower part
onderhoudsbeurt (de)
the maintenance
onderweg
on the way
onmiddellijk
immediately, straight away
ontmoelen
to meet
opbellen
to phone
opbergen
to put away, to store
opendoen
to open
ophalen
to raise
opletten
to pay attention to
oplossen
to solve
opmaken
to draw up
opnieuw
again
opsturen
to send
pakje (het)
the parcel, the packet
partij (de)
the (other) side
pech hebben met
to be in trouble
persoonlijk
personally
plaatsvinden
to take place
portier (het)
the door
postzegel (de)
the stamp
prima
fine, great
raad (de)
the advice, the counsel
raadgeving (de)
the piece of advice
reeds
already
rekening (de)
the account
rekeninguittreksel (het)
the statement of account
relatie (de)
the relation, the connection
rijkswachtpost (de)
the police station
rolluik (het)
the rolling shutter
slot: op slot doen
to lock
spaarrekening (de)
the saving account
spel (het)
the game
spoedzending (de)
the emergency sending
staan
to stand
stier (de)
the bull
storten : geld storten
to pay
strikt
strictly
sturen
to send
taak (de)
the task
telefonist(e) (de)
the telephone operator
telefoondienst (de)
the telephone service
telefoonnummer (het)
the telephone number
telegram (het)
the telegram
tijdje (het)
the while
toezicht (het)
the supervision
tweewieler (de)
the two-wheeler bicycle
uitdrukken
to express
uiteindelijk
eventually
vakantie : op vakantie
on holiday
vandaag
today
vastmaken
to fasten
veilig
safe
veranderen
to change
verschillend
different
vertrek (het)
the departure
vertrouwen
to trust someone
vertrouwenspersoon (de)
the confidential person
vervoermiddel (het)
the means of transport
verwittigen
to inform
verzenden
to send
vitaal
vital
vlucht (de)
the flight
volgend
next
volgorde (de)
the order
voltanken
to fill up
voorspellen
to predict, to forecast
voorwerp (het)
the object
vrij : er is nog plaats vrij
there is room free
vrijgezel (de)
the bachelor
VS (de) : Verenigde Staten (de)
the United States
waardebon (de)
the voucher
waardevol
precious
wagen (de)
the car
weerinformatie (de)
the weather information
weerstation (het)
the weather station
wegslepen
to tow
wens (de)
the wish
weten
to know
willen
to want
winst (de)
the profit
wisselen : geld wisselen
to change money
wolkenveld (het)
the bank of clouds
woning (de)
the habitation
zeil : een oogje in het zeil houden
to keep an eye on things
zelfs
even
zin (de)
the desire, the longing
aanbrengen
to apply
aanhangwagen (de)
the trailer
aankruisen
to tick
aantasten
to touch
aanwezig
present
adem (de)
the breath
afkoelen
to cool down
angel (de)
the sting
angst (de)
the fear
antibioticum (het)
the antibiotic
antigifcentrum (het)
the poison centre
apotheker (de)
the chemist
appel (de)
the apple
banaan (de)
the banana
bang
afraid
bedekken
to cover
bekijken
to look at, to examine
benzine (de)
the petrol
beschuit (de)
the biscuit
beslist
absolutely
bestrijken
to spread
bewegen
to move
beweging (de)
the movement
bijten
to bite
blaar (de)
the blister
blikopener (de)
the tin opener
bloedgroep (de)
the blood group
blussen
to extinguish, to put out
boos
angry
borstel (de)
the brush
hot (het)
the hone
braken
to vomit
branden
to burn
brandwonde (de)
the burn
briefpapier (het)
the writing paper
compres (het)
the compress
contact opnemen met
to contact somebody
dalen
to fall, to drop, to decrease
deken (de)
the blanket
deugniet (de)
the good for nothing
doek (de)
the cloth
doven
to extinguish, to put out
druk: het druk hebben
to be busy
dynamisch
dynamic
eetlepel (de)
the table spoon
ei (het)
the egg
fiche (de/het)
the card, the form
flauw
faint
flesopener (de)
the bottle-opener
fototoestel (het)
the camera
gebruikelijk
usual
geneesmiddel (het)
the medicine
geslacht (het)
the sex
gespannen
stressed, stained
gevaar (het)
the danger
geval (het)
the case
gevoel (het)
the feeling
gezelschapsspel (het)
the round game
glimlach (de)
the smile
groei (de)
the growth
hals (de)
the neck
handdoek (de)
the towel
huid (de)
the skin
huisarts (de)
the family doctor
huisdier (het)
the pet animal
hulpdienst (de)
the emergency service
inenting (de)
the vaccination
innemen (een geneesmiddel)
to take
innerlijk
inner
insect (het)
the insect
inslikken
to swallow
kam (de)
the comb
keel (de)
the throat
keelontsteking (de)
the inflammation of the throat
klontje suiker (het)
the lump of sugar
knoop (de)
the button
koffer (de)
the suitcase
kraan (de)
the tap
kurkentrekker (de)
the corkscrew
laat
late
lachen
to laugh
landschap (het)
the landscape
lichaam (het)
the body
lidkaart (de)
the member’s card
liefst
preferably
medicijn (de)
the medicine
minstens
at least
misselijk
sick
moe
tired
naaigerief (het)
the sewing material
nagel (de)
the nail
nagelschaar (de)
the nail scissors
nat
wet
nooit
never
omslag (de)
the envelope
ongeduldig
impatient
onmiddellijk
immediately
ontsmettingsmiddel (het)
the disinfectant
ontstaan
to arise
oog: in het oog houden
to keep an eye on
oplossing (de)
the solution
overmorgen
the day after tomorrow
overspannen
overworked
paraplu (de)
the umbrella
parasiet (de)
the parasite
park (het)
the park
paspoort (het)
the passport
passen
to fit, to suit
peer (de)
the pear
peperkoek (de)
the gingerbread
pijnstiller (de)
the sedative
polis (de)
the policy
post (de)
the mail
prikken
to sting
raad (de)
the advice
raadgever (de)
the adviser
reinigen
to clean
reisziekte (de)
the travelling sickness
rijbewijs (het)
the driving licence
roken
to smoke
rollen
to roll
ruzie hebben
to quarrel
scheergerief (het)
the shaving tackle
schilderen
to paint
schoonheid (de)
the beauty
shampoo (de)
the shampoo
slachtoffer (het)
the victim
slapen
to sleep
slecht
bad
slogan (de)
the slogan
snee (de)
the slice
strand (het)
the beach
stromend
the running water
talkpoeder (de)
the talc powder
telkens als
every time
tempo (het)
the pace
tijd (de)
the time
tip (de)
the tip
toiletpapier (het)
the toilet paper
trainen
to train
tuinieren
to garden
vakje (het)
the square
verband (het)
the dressing, the bandage
verblijf (het)
the stay
verbruiken
to consume
verkouden zijn
to have a cold
verliezen
to lose
vermelding (de)
the mention
verminderen
to decrease, to lessen
veroorzaken
to cause
verrekijker (de)
the binoculars
verwijderen
to remove
verzachtend
softening
verzekering (de)
the insurance
verzorgen
to take care of
verzorgingscrème (de)
the day cream
vet
fat
vitamine (de)
the vitamin
vlam (de)
the flame
voelen: zich voelen
to feel
voorschrijven
to prescribe
voorstellen
to introduce, to suggest
vruchtensap (het)
the fruit juice
vuur (het)
the fire
waarschijnlijk
probably
waarschuwen
to warn
wakker
awake
washandje (het)
the washing glove
watten (de)
the cotton wool
wattenstaafje (het)
the cotton bud
wegenkaart (de)
the road map
wonde (de)
the wound, the injury
worden
to become
yoghurt (de)
the yog(h)urt
zakdoek (de)
the handkerchief
zeep (de)
the soap
zich beheersen
to control oneself
zich verbranden
to get burnt
zich vervelen
to be bored
zich zorgen maken
to worry
zonnebrandolie (de)
the sunburn lotion
zuigtablet (het)
the pastilie
zuiver
pure
zwellen
to swell
zwelling (de)
the swelling
aandacht: aandacht besteden aan
to pay attention to
aanrader het is een aanrader
it’s advisable
aanvaarden
to accept
actiefilm (de)
the action film
afhalen
to fetch
afspraak (de)
the appointment
afzeggen
to put off
afzetten
to take off
altijd
always
baas (de)
the boss
bedoeling (de)
the intention
been (bet)
the leg
behoren tot
to belong to
bejaarden (de)
the elderly people
beloven
to promise
beroemd
famous
beschuldigen
to accuse, to charge to
bewegen
to move
bijwonen
to attend
bijzonder
particularly
bioscoop (de)
the cinema
boeiend
absorbing, facinating
boodschap (de)
the message
breken
to break
buikpijn (de)
the stomach-ache
cultureel
cultural
dagelijks: het dagelijks leven
the every day life
dol: dol zijn op
to love something
draaien
to turn
dringend
urgent
drugshandelaar (de)
the dealer
druk: Ik heb het te druk
I am too busy
echtgenote (de)
the wife
educatief
educative
eenzaam
solitary, lonely
eerder
before. rather
element (bet)
the element
enquête (de)
the inquiry
even: het is mij om het even
it is the same to me
evenement (het)
the event
excuus (het)
the apology
familielid (het)
the member of the family
familiereeks (de)
the family series
familievergadering (de)
the family meeting
gaan: gaan we naar?
shall we go to?
gaan: het gaat over
it’s about
gedrag (het)
the attitude
gedragen zich gedragen
to behave
geldnood: in geldnood zitten
to be in need
geleden: het is lang geleden
it’s a long time ago
gelegenheid (de)
the occasion, the opportunity
gelegenheid ter gelegenheid van
on the occasion of
geluk (het)
the happiness, the fortune
generiek (de)
the credit titles
genieten van
to enjoy
geschikt zijn voor
to make, to fit
goedheid (de)
the kindness, the goodness
gouden
golden
graag
gladly, with pleasure
griezelfilm (de)
the horror film
herhalen
to repeat
het eens zijn met
to agree with
hoofdrol (de)
the main part
horen op de radio horen
to hear on the radio
houden van
to love, to like
huwelijk (het)
the marriage
iemand anders
someone else
immers
moreover
innemen de plaats innemen
to take the place of
instructie (de)
the instruction
interesseren geinteresseerd zin in
to be interested by
jeugdprogramma (het)
the children’s programme
kaartje (het)
the ticket
kennis (de)
the acquaintance
kijken naar
to look at
klassieker (de)
the classic
krijgen
to receive
kunnen we kunnen naar gaan
we could go to.
kunst (de)
the art
kwalijk: neemt u me niet kwalijk
I beg your pardon, excuse me
laatst
the latest, the last
lenen
to lend
leuk
funny
liever: wat heb je liever ?
what would you prefer?
lijst (de)
the list
lompheid (de)
the boorishness/clumsiness
Iuchthaven (de)
the airport
maatschappij (de)
the society, the firm
magazijn (het)
the warehouse
medemens (de)
the fellow-man
meegaan
to accompany
meestal
most of the time
mening (de)
the opinion
menslievend
humane
menslievendheid (de)
the humanity
morsen
to mess
muziekprogramma (het)
the musical programme
nadenken
to think about, to consider
negatief
negative
net
just
nieuws (het)
the news
nooit
never
ober (de)
the waiter
omgang (de)
the company
onbekende (de)
the stranger
ondermaats
below the average quality
onderweg
on the way
onervaren
inexperienced
onnatuurlijk
unnatural
ontmoeting (de)
the meeting
ontspannend
relaxing
ontzettend
very, terribly
onverschillig
careless, indifferent
opbellen
to phone
opdracht (de)
the task
opknappen een klusje opknappen
to fix a job, to fix a task
opstellen : een lijst opstellen
to draw up a list
opsturen
to send
opvolger (de)
the suceessor
passagier (de)
the passenger
peperduur
most expensive
pintje (het)
the glass of beer
plan: van plan zijn
to intend
plannen
to plan
plezier: met plezier
with pleasure
politiefilm (de)
the cop movie
positief
positive
presteren
to achieve
proberen
to try
profiteren van
to take advantage of
programma (het)
the programme
promotie (de)
the promotion
radioprogramma (het)
the radio programme
reden (de)
the reason
regisseur (de)
the director
schitterend
brilliant, splendid
schuld (de)
the fault
sciencefictionfilm (de)
the science fiction movie
situatie (de)
the situation
slachtoffer (het)
the victim
smoezen
to whisper (tell a white lie)
soms
sometimes
spijt : het spijt me
I regret
sportprogramma (het)
the sport programme
steun (de)
the support, the help
stijlvol
with style
stoten
to bump
stuk (het)
the piece
tekenfilm (de)
the cartoon
telefoongesprek (het)
the telephone conversation
televisieprogramma (het)
the television programme
terugbellen
to phone back
teruggeven
to give back
thema (het)
the theme
thriller (de)
the thriller
thuisblijven
to stay at home
tiener (de)
the teenager
toekomst (de)
the future
toeristisch
touristic
toestemmen
to consent
tv-kijken
to watch television
uitnodigen
to invite
uitnodiging (de)
the invitation
uitstekend
excellent, brilliant
uitzending (de)
the broadcast
vaak
often
vaat de vaat doen
to wash up
verbinden
to connect
verdraagzaamheid (de)
the tolerance
vergadering (de)
the meeting
verhaal (het)
the story
verhuizen
to move in/out
verkiezen
to prefer
verlaten
to leave
verontschuldigen (zich)
to aplogize
verovering (de)
to conquest
verspillen
to squander, to waste
vertellen
to tell
verwoorden
to put into words
volledig
complete, full
volwassene (de)
the adult
voorkeur (de)
the preference
voorstellen
to introduce, to suggest
voortduren
to go on
voorwaarde op voorwaarde dat
on (the) condition that
voorzichtig
careful, cautious
vroeger
before
wanneer
when
wat
a few, a little
weekend (het)
the weekend
weerbericht (het)
the weather report
weigeren
to refuse
zaak (de)
the business, the affair
zelden
seldom, rarely
ziekenhuis (het)
the hospital
ziekenwagen (de)
the ambulance
zien op tv zien
to see on TV
zo jets
something like that
zorgen voor
to take care of, to look after
zullen: zullen we naar gaan?
shall we go to..?
aantal (het)
the amount
aanwerven
to recruit
aanwerving (de)
the recruitment
aard (de)
the kind
actie: in actie schieten
to he taken into consideration
afstuderen
to finish one’s studies
afwezig
absent, not at home
ambitieus
ambitious
antwoorden op
to answer
autonomie (de)
the autonomy
basismateriaal (het)
the basic material
bediende (de)
the employee
bedrijf (het)
the industry
bedrijfswagen (de)
the commercial vehicle
beheren
to manage, to administer
beloning (de)
the reward, the pay
bepaald
fixed
beroep (het)
the profession
beroepsleven (het)
the professional life
bescheiden
modest
bestelling (de)
the order
besturen
to manage
bevel (het)
the order
bezit: in bezit van
in possession of
boekhouder (de)
the accountant
bouw (de)
the building, the construction
breed
broad, wide
carrière (de)
the career
cement (het) (de)
the ciment
computer (de)
the computer
contact contact opnernen met
to contact
diploma (het)
the certificate
directiesecretaresse (de
the management secretary
doorverbinden met
to connect with
eerlijk
honest
eigen
own, private
elektricien (de)
the electrician
eruitzien
to look
ervaring (de)
the experience
financieel
financial
firma (de)
the tirm
gebruikmaken van
to use
gedurende
during, while
geestdriftig
enthusiastic
geloven
to think, to believe
gelukkig
happy
gesprek (het)
the conversation
hand bij de hand hebhen
to have everything at hand
handenarbeid (de)
the manual labour
handgeschreven
written by the hand
helemaal niet
not at all
herhalend
repeating
hoeveelheid (de)
the quantity
hoogte op de hoogte zijn van
to know all about
ijzig
icy
informeren naar
to inquire
jaloers
jealous
kantoor (bet)
the office
klimaat (bet)
the climate
kunstzinnig
artistic
lastig vallen iemand lastig vallen
to trouble a person for something
legerdienst (de)
the military service
lciding (de)
the leadership, the management
leverancier (de)
the deliveryman
lievelings
darling
loon (het)
the salary
magazijnier (de)
the warehouse-clerk
markt (de)
the market
markt: de markt opvolgen
to follow the market
mecanicien (de)
the mechanic
metselaar (de)
the brick-layer
moeite (de)
the trouble, the difficulty
nerveus
nervous
omgang (de)
the intercourse
onderhoud (het)
the maintenance, the upkeep
onduidelijkheid (de)
the indistinctness
onmiddellijk
immediately
onthaal (bet)
the receptionist
opleiding (de)
the training, the education
oplossen
to solve
optreden
to appear, to enter, to go on
overhandigen
to hand, to deliver
peinzend
meditative, pensive
persoonlijkheid (de)
the personality
professioneel
professional
profiel (bet)
the profile
raadgeving (de)
the (piece of) advice
receptionist(e) (de)
the receptionist
salaris (bet)
the salary
secretaresse (de)
the secretary
sector (de)
the sector
serieus
serious
sinds
since, for
slag zich uit de slag trekken
to get out of a tigh spot
slager (de)
the butcher
slordig
untidy
sluw
sly, cunning
sollicitant(e) (de)
the applicant, the candidate
sollicitatie (de)
the application
sollicitatiebrief (de)
the letter of application
sollicitatiegesprek (bet)
the appointment of application
solliciteren naar
to apply for
spraakzaam
talkative, chatty
spreekballonnetje (het)
the phylactery
status (de)
the status
studierichting (de)
the branch of study
tamehjk
fairly, rather
tekstvcrwerking (de)
the word-processing package
textiel (de) (het)
the textile
toevoegen
to add
trots
proud of
truweel (het)
the trowel
uitdrukken (zich)
to express (oneself)
uitgever (de)
the publisher
uitstel (het)
the postponement, the delay
uitvoerend
executive
vaardigheid (de)
the skill, the proficiency
vacature (de)
the vacancy
yak (het)
the subject, the sector
verantwoordelijk zijn voor
to be responsible for
verantwoordelijkheid (de)
the responsibility
verdieping (de)
the floor
vereisen
to require, to demand
verkoopster (de)
the saleswoman
verkopen
to sell
verlegen
shy
verstandhouding (de)
the undentanding
vertegenwoordiger (de)
the agent, the representative
verwachtcn van
to expect from
verwittigen
to inform, to notify
verzekering (de)
the assurance, the guarantee
verzilveren
to silver, to cash
voeding (de)
the foud
vooral
especially, particularly
voorbereiden
to prepare
voordeel (het)
the advantage
voorkomen (het)
the appearance, the aspect
voorraad (de)
the stock, the supply, the store
voorwaarde (de)
the condition
vragenlijst (de)
the questionnaire
vriendelijk
friendly
vrolijk
merry, cheerful
waarschijnlijk
probably
wang (de)
the cheek
werkgever (de)
the employer
werknemer (de)
the employee
werkomstandigheid (de)
the working conditions
zand (het)
the sand
zeer
very
zelfstandig
independent
zelfverzekerd
self-confident
aanduiding (de)
the indication
aanspannen
to tighten
adres (het)
the address
advertentie (de)
the ad
afspraak (de) : een afspraak maken
to make an appointment
batterij (de)
the battery
bedragen
to amount to
behulp : met behulp van
with the help of
beschikking : ter beschikking zijn
to be at one’s disposal
bestaan uit
to consist of
bewaren
to keep, to preserve
bezichtigen
to view, to visit
binnenlopen
to enter
blaasradiator (de)
the fan heater
boormachine (de)
the drill
bord (bet)
the plate
boren
to drill
borgsom (de)
the security, the deposit
breed
broad
broodrooster (de) (bet)
the toaster
caravan (de)
the caravan
dienen tot iets
to serve as (for)
diepvriezer (de)
the freezer
dik
thick, fat
draadloos
wireless
drogen
to dry
dun
thin
duurzaam
durable, lasting
eetwaren (de)
the provisions
eigenaar (de)
the owner
elektrisch
electric
fornuis (het)
the cooker
frituurpan (de)
the deep frying pan
gaatje (het)
the hole
gas (bet)
the gas
gegeven (het)
the datum
geluid (het)
the noise
gemeenschappelijk
common
geruisloos
noiseless
gewicht (het)
the weight
gleuf (de)
the groove, the slot
gourmetstel (het)
the gourmet set
grasmaaier (de)
the lawn mower
haardroger (de)
the hair drier
hamer (de)
the hammer
hifi-installatie (de)
the hifi set
hoorn (de)
the horn
huur: te huur
to let
huurprijs (de)
the rent
inbegrepen
included
indraaien
to turn into
ingericht : de ingerichte keuken
the fitted kitchen
inslaan
to drive in
invriezen
to freeze in
kenmerk (het)
the characteristic
keramisch
ceramic
keukenrobot (de)
the mixer
knippen
to cut
knop (de)
the switch
koffiezetapparaat (het)
the coffee machine
koken
to cook
kookpan (de)
the frying pan
kookplaat (de)
the boiling ring
kookpot (de)
the cooking pot
kookstel (het)
the cooker unit
kop (de)
the cup
kosten (de)
the cost
krant (de)
the newspaper
lasten (de)
the service charges
lepel (de)
the spoon
ligbad (het)
the bath
Iogeren
to stay (the night)
meenemen
to carry
mes (het)
the knife
microgolfoven (de)
the microwave oven
moer (de)
the nut
motor (de)
the motor
muur (de)
the wall
nietmachine (de)
the stapler
nodig hebben
to need
opbellen
to phone
opladen
to load up
opmaken
to draw up
opstellen
to write
opzegtermijn (de)
the term of notice
oven (de)
the oven
paniek (de)
the panic
papier (het)
the paper
perforator (de)
the perforator
plank (de)
the plank. the board
programmeerbaar
programmable
regelbaar
adjustable
rekenen
to calculate
rekenmachine (de)
the calculating machine
roosten
to roast
roosteren
to roast
salon (het) (de)
the living-room
schaar (de)
the scissors
scheerapparaat (het)
the shaver
schroef (de)
the screw
schroevendraaier (de)
the screwdriver
servies (het)
the dinner service
sleutel de Engelse sleutel
the adjustable spanner
spijker (de)
the nail
spijtig : spijtig genoeg
unfortunately
stap: stap voor stap
step by step
stofzak (de)
the dust container (vacuum cleaner)
stofzuigen
to vacuum (clean)
stofzuiger (de)
the vacuum cleaner
strijkijzer (het)
the iron
tandenborstel (de)
the toothbrush
tapijt (het)
the carpet
techniek (de)
the technique
telefoongesprek (het)
the telephone conversation
toestel (het)
the apparatus
vaat (de) : de vaat doen
to wash up
vaatwasmachine (de)
the dishwasher
verband: in verband met
in connection with
vergeten
to forget
verkrijgen
to get
verrichten
to do, to perform
verschillend
different
verwarming (de)
the heating
videorecorder (de)
the videorecorder
vinden
to find
voorwerp (het)
the object
vork (de)
the fork
wasmachine (de)
the washing machine
wassen
to wash
waterkoker (de)
the kettle
weegschaal (de)
the scales
wegen
to weigh
wekker (de)
the alarm clock
wekkerradio (de)
the radio alarm clock
zaag (de)
the saw
zagen
to saw
zitbad (het)
the hip bath
zoek : op zoek naar
in search of
zuigkracht (de)
the suction power