Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/89

Click to flip

89 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hoeveel
how much
(het) cijfer
number
vergelijk (vergelijken)
compare
(de) provincie
province
vierkant
square
(de) kilometer
kilometre
breken
break
(het) been
leg
tijdens
during
denk (denken)
think
geloven
believe
(de) baby
baby
waar or niet waar
true or not true
(de) hoed
hat
kinderen (het kind)
children
neemt u mij niet kwalijk
I am very sorry
eigenlijk
actually
sinds
since
spreken
speak
reizen
travel
eerst
first
alstublief
please
zie (zien)
see
(het) gezin
family
(de) hond
dog
(de) kat
cat
bekijk (bekijken)
look
op de foto staan
be on the photo
enkel
some, few
op deze / die manier
in this way
(de) minuut
minute
(de) seconde
second
(het) uur
hour
half
half
(het) kwart
quarter (of an hour)
(de) week
week
(de) maandag
monday
(het) jaar
year
(de) eeuw
century
bijna
almost
's morgens
in the morning
's middags
in the afternoon
's avonds
in the evening
's nachts
in the night
vanmorgen
this morning
vanmiddag
this afternoon
vanavond
this evening
vannacht
this night
maandag
monday
dinsdag
tuesday
woensdag
wednesday
donderdag
thursday
vrijdag
friday
zaterdag
saturday
zondag
sunday
(de) klok
clock
begint (beginnen)
starts
(de) film
film
dus
therefore
iets
something
komt aan
arrives
duren precies
more expensive
anderhalf uur
one and a half hour
ontdekken
discover
(de) wereld
world
geopened
opened
dagelijks
daily
(het) procent
percentage
tussen
between
(de) baan
job
per week
per week
meer
more
tegenover
against
wat
what
hoogst
highest
laagst
lowest
zo'n
such a
ligt (liggen)
is
rond
around
ongeveer
about
grootst
greatest
(de) fiets
bike
werden (worden), verkocht (verkopen)
were sold
daarmee
by that
een totaal van
a total of
(het) aantal
number
(de) markt
market
(het) onderzoek
research
voorlopig
interim (toistaiseksi)