Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/75

Click to flip

75 Cards in this Set

 • Front
 • Back
(de) dag
day
(het) woord
word
wat
what
horen
hear
kiezen
choose
juist
right (one)
goedemorgen
good morning
goedemiddag
good afternoon
goedenavond
good evening
(de) foto
photo
(het) gesprek
telephone call
in het ziekenhuis
in the hospital
(het) kantoor
office
vlakbij
village
maar
but
nu
now
woon
live
nieuw
new
(de) collega
collegue
het zuiden
from south
zit
sit
hier
here
iemand
someone
mevrouw
mrs
nog
still
vrij
free
prettig
nice
ook
also
(de) naam
name
hij
we
zij
you
ze
you
gebruiken
to use
(de) uitdrukking
an expression
(de) vraag
a question
zich voorstellen
to introduce oneself
ander
other
(de) groep
a group
(de) stad
city
daar
there
gaan
go
(de) tekst
text
tot ziens
good-bye
(het) papier
paper
geef
give
verder
further
(de) keer
turn
welk
which
(de) letter
letter
anders
otherwise
uw
your
(de) taal
language
kunt (kunnen)
can
deze
these
uitspreken
pronounce
kent (kennen)
knows
vraag (vragen)
to ask
is (zijn)
be
haar
hair
hoe
how
heet (heten)
is named
extra
extra
(het) land
country
waaruit
from which
of
or
zo
as
wilt (willen)
want
heel
whole
(de) kaart
card
geeft (geven)
gives
van
from
(de) vorm
form
(de) nadruk
emphasis
met
with
zonder
without