Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/104

Click to flip

104 Cards in this Set

 • Front
 • Back
voren
forward
op de zenuwen werken
to get on one's nerves
de klacht
complaint
zwak
weak
hevig
heavy
de pas
step
de contributie
(synonym)
de bijdrage
behandelen
(syn)
verzorgen
van voren of aan
to start anew
een scherpe tong hebben
to be sharp tongued
worried
ongerust
strak
tight (as in clothing)
gevaarlijk
(synonym)
ernstig
nauw
narrow
naakt
naked
doden
kill
drukken
to press
de houding
position
eruitzien
to appear, look
letten
to look after
klagen (over)
to complain
kruipen
crawl
de huid
skin
optrekken
to pull
nauw
(antonym)
breed
de hersenen/hersens(mv!)
brain
onverwachts
unexpected
oplopen
to catch
ophouden (met)
to stop
het lijf
body
opzetten
to set up, put on
het gestalte
figure
pijnlijk
painful
naar voren bregen
to show
zijn neus in andermans zaken steken
to be nosey
misselijk
sick (as in vomiting)
de spier
muscle
een grote mond opzetten
to bully someone
verbergen
to hide
het geslacht
gender
overlijden
to die
scheppen
to put, create
vaststellen
to diagnose
uitsluitend
reserved
de nagel
nail
verwonderen
to surprise
handig
handy
vertonen
to improve
voldaan
satisfied
verlammen
to be lame
verslijten
to wear out
veroorzaken
to cause
lange tenen hebben
to be grumpy, irascible
zweten
to sweat
onverwachts
(syn)
plotseling
voorkomen
prevent
het orgaan
organ (body, not instrument)
op en neer
up and down
op staande voet
immediately
op grote voet leven
to live well, exuberently
de voet
foot
zich bevinden
is, situated, located
de bijdrage
contribution, support
het oog wil ook wat
appearence is important
de zorg
worries
aanbevelen
recommend
de pijn
pain
lijden (aan)
to suffer (from)
behandelen
to treat
gerust
calm
de rook
smoke
een oogje hebben op iemand
to have a crush on someone
met de mond vol tanden staan
to not know what to say
een hart van goud hebben
very kind
de naald
needle
het geslacht
gender
de inenting
inocculation
het zweet
sweat
de geur
smell
de conditie
condition
de figuur
(synonym)
de gestalte
de beweging
movement
aansluiten
connect, turn on
de blik
expression
een en al oor zijn
to be a good listener
aanbevelen
(syn)
aanraden
het verbrand
cast
er zijn buik van vol hebben
to have had it, too much, to be frustrated to point of anger
de breuk
break (as in broken leg)
nurse
de zuster
het gebaar
gesture
het advies
advice
de aanleg
ability, talent
de zenuw
nerves
de injectie
(synonym, relatie)
de inenting
de long
lung
geestelijk
mentally
besmettelijk
contagious
ernstig
serious
blank
white
dodelijk
deadly
caloriearm/ -rijk
calorie poor / rich
op de voet volgen
to follow closely
bevallen
'befall', to seem (to me), to strike (me)