Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/90

Click to flip

90 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to become more familiar with
beter kennis maken met
the war
de oorlog
to visit
bezoeken
back to
terug naar
to found, to establish
oprichten
together with
samen met
a number of
een aantal
the artist
de kunstenaar
the magazine
het tijdschrift
in it
daarin
to return
terugkeren
the hermit
de kluizenaar
seem
lijken
long
langdurig
during which
waarbij
correct
juist
the place, position
de plaats
the line
de lijn
the form, shape
het vlak
to appreciate
waarderen
to view, observe
bekijken
the disgust
de afschuw
to apply
aanpassen
the separation
de scheiding
always
altijd
to get
krijgen
only
alleen
the threat
de dreiging
first
eerst
the bomb
de bom
the garden
de tuin
to fall
vallen
to search for
zoeken naar
the innovation
de vernieuwing
to use
gebruiken
playful
speels
to return
terugkomen
to disappear
verdwijnen
completely
helemaal
the strip of paper tape
de plakstrook
the tool
het hulpmiddel
to pass awayy
overlijden
to bury
begraven
to complete
voltooien
to call
noemen
a large part
een groot deel
outside of
buiten
to sign
signeren
when
toen
abroad
in het buitenland
world famous
wereldberoemd
the designer
de ontwerper
the head teacher
de hoodonderwijzer
the drawing leson
de tekenles
to teach
leren
to draw
tekenen
the art school
de kunstacademie
the career
de carriere
slowly
langzamerhand
to become
worden
well-known
bekend
the painter
de schilder
famous
beroemd
the artist
de kunstenaar
important
belangrijk
the development
de ontwikkeling
the art of painting
de schilderkunst
the protestant pastor
de dominee
the art dealer
de kunsthandelaar
the young man
de jongemann
the art dealership
de kunsthandel
only
maar
the death
de dood
the time
de tijd
the painting
het schilderij
the number
het aantal
as much as
maar liefst
the drawing
de tekening
among other things
onder andere
closer to
dichter bij
to whom
aan wie
the letter
de brief
depressed
depressief
to die
sterven
before (that)
daarvoor
himself
zichzelf
the pistol
het pistool
to shoot
neerschieten
to sell
verkopen
during
tijdens