Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/58

Click to flip

58 Cards in this Set

 • Front
 • Back
left
links
right
rechts
to the left
naar links
to the right
naar rechts
to the left
linksaf
to the right
rechtsaf
on the left-hand side
aan de linkerkant
on the right-hand side
aan de rechterkant
at your left-hand
aan uw/je linkerhand
at your right-hand
aan uw/je rechterhand
straight ahead
rechtdoor
goint back
terug
north of
ten noorden van
south of
ten zuiden van
east of
ten oosten van
west of
ten westen van
toward the north
naar het noorden
toward the south
naar het zuiden
toward the east
naar het oosten
toward teh west
naar het westen
in the north of
in het noorden van
in the south of
in het zuiden van
in the east of
in het oosten van
in the west of
in het westen van
next to
naast
opposit to
tegenover
behind
achter
past
voorbij
across
over
before
voor
behind
achter
past
voorbij
across
over
before
voor
after
na
outside
buiten
close to
dicht bij
close/closeby
dichtbij/voakbij
far (away)
ver (weg)
Cross the street/the square
Streek de straat/het plein over
Go over the bridge
Ga over de brug
Take the third street to the right
Neem de derde straat rechts
Go straight until the first traffic light
Ga rechtdoor tot het eerste stoplicht
Turn left at Hoofdstraat
Ga linksaf bij de Hoofdstraat
Turn left into Hoofstraat
GA linksaf de Hoofdstraat in
Turn left at the hospital
Sla linksaf bij het ziekenhuis
To turn (to the) left, to take a left
linksaf slaan
To turn (to the) right, to take a right
Rechtsaf slaan
Get onto the highway
Ga de snelweg op
At the end of the street
Aan het einde van de straat
On the corner of
Op de hoek (van)
Around the corner (of/at)
Om de hoek (van/bij)
At teh second traffic light
Bij het tweede stoplicht
At the T-Intersection
bij de T-splitsing
After the third intersection
Na het derde kruispunt
Past the hospital
voorbij het ziekenhuis
One hundred meters ahead
honderd meter verderop
two kilometers from here
twee kilometer hier vandaan