Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/108

Click to flip

108 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Schoonvader
Father-in-Law
Schoonmoeder
Mother-in-Law
Schoonzoon
Grandson
Schoondochter
Granddaughter
neef
nephew
nicht
niece
Opa/Grootvader
Grandfather
Oma/Grootvader
Grandmother
Kleinkinderen
Grandchildrem
Grootvaders
Grandparents
Huiswerk
Homework
Leer
Learn
Grammatica
Grammar
Gresprek
Converesation
Baan
Job
Stom
Stupid
Toevallig
Coincidencw
Jammer
Pity, Shame
Kutw…

Hetzelfde
The Same
Deze
This
Al
Already
Overleden
Passed Away, Over the suffering
Leiden
Lead
Hun
Their
Bedankt/ Dank je Wel / Dank u Wel
Thank You
Prettige Vakantie
Happy Holiday
Veel Plezier
Much Fun
Wat Vervelend
What a shame/I'm very sorry
Sterkte
Courage
Negatie
Negatation
ik ben Leuk

Nee ik ben niet leuk

iki ga naar Amsterdam

Maar
Tegenstelling
Want
Reden
Omdat
Reden
ik ga naar huis want

ik ben ziek

in de les
In the class
Woont je familie in Nederland?

Komt de lerares uit Engeland?

Woont Kuta in Leiden?

Komt Nancy uit China?

Is Engels moelijk

In het boek blauw?

Komt Maxima uit Nederland?

Is Nederlands een moelijke taal?

werkt Rita in een winkel

Heb je een auto?

Heeft Isabel een fiets?

Komt Ming uit Duitsland?

Is the lucht blauw?

Heeft Lindsay kineren?

lucht
sky
redelijk
reasonable
gevorderden
Advanced
Mischien
Maybe/Possibly
Da Klopt
Yes that's right
Precies
Precisely
Paard
Horse
Zwarte Piet

een Feest

een Feestje

Jarig
Birthday
Ontmoeten
To meet
Jazeker
Definitely/For Sure
Opstappen
Get on the bus
Instappen
Get on the train
Overstappen
Change Buses
Uitstappen
Get off the bus
Ik Stap uit

Ik Stap Over

Dat is heel gemakkelijk
That is very easy
De eerste halte
The first stop
Waarshuuren
Warning, To make aware
Gefeliciteerd
Congratulations
Alle wegen leiden naar Rome
All roads lead to Rome
Hier is een klein Cadeauje
Here is a small present
Leuk
Nice
Lekker
Tasty
Liever
Prefer
Taart

Dit is mijn moeder
This is my mother
dit is Karel

dochter
daughter
Hoi
Hi/Bye
Doei/Day/Tot Ziens
Bye, See you
Zus
Sister
Zuster
Sister, Old Dutch
Zussen
Sisters
Zusje
Little sister
de bel gaat
the doorbell rings
Kom eens even
Come here q moment
toch
don't you, isn't it
nu
now
Gaat Wel
Ok, so,so
soms
sometimes
Oeting

Bruiloft
Wedding
de Bruid
Bride
de Bruidegom
Groom
Trouwery

trouwen
to marry/to wed
ei
egg
Ui
Union
unien
onions
Binnenkom
Come in