Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/88

Click to flip

88 Cards in this Set

 • Front
 • Back
oom (de)
uncle
agent (de)
policeman
arm (de)
arm
zag
saw
politieagent (de)
policeman
uit (- het raam)
out of (- the window)
keek
looked
stond
was standing
dacht
thought
reed
drove
oog (het)
eye
kreeg
had (saw, noticed)
direct
instantly
rijd
(am I) driving
hard
fast
ging
went
deed
did (I) do
verkeerd
wrong
algemeen
general
verschijnsel (het)
phenomenon
angst (de)
fear
je weet maar nooit
you never know
verklaar
explain
negatief
negatively
reageren (op)
react (to)
volgens
according
merkt
notice
voordoen (zich -)
occur, arise
toegestaan
allowed
geweld (het)
violence
cafe (het)
cafe
discotheek (de)
discotheque
waarbij
where
wapens (het wapen)
weapons
gestoken
stab
geschoten
shoot
erger
worse
geworden
got
voetbalwedstrijd (de)
fooball match
vaker
often
wedstrijd (de)
match
tegenstander (de)
opponent
gewonnen
(has) won
treedt ... op
come into action
omstandigheden
circumstances
acht
(to) think it is
harde (met - hand)
hard-handed
gauw
soon
beschouwt (zich - als)
sees (himself / herslef as)
slachtoffer (het)
victim
negatieve
negative
aan de andere kant
on the other hand
van mening (zijn)
who believe that
hard
(are not) firm (enough)
opstreedt
behave, (take) action
alsof
as though
mag
is possible, allowed
daar ... mee
with that
sla (- dood)
hit (- dead)
steek (- dood)
stab (someone) dead
schiet (- dood)
shoot (someone) dead
per ongeluk
by accident
dood
dead
word
are
begrip (het)
understanding
veroorzaak
cause
ongeluk (het)
accident
teveel
too much
gedronken
drunk
zoiets
such things
beeld (het)
image
had het over
was talking about
aardig
kind
helpt
helps
gebeurd
happened
waarschuwt
calls (up)
schade (de)
damage
veroorzaakt
causes
om (vraag -)
(ask -) for
hetzelfde
the same
verloren
lost
sommigen
some people
eisen
demand
draagt
wears
blauwe
blue
vandaar
that's why
beschermd
protected
voelen (zich -)
feel (oneself)