Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back
wyraża zamiar nie zrealizowany w przeszłości
iba a + inf.
Tak naprawdę przystojny to on nie jest.
Guapo, lo que se dice guapo, no lo es.
zadarty nos
la nariz respingona
pieg
la peca
czuły
cariñoso
wada
el defecto
w zdaniu przeczącym oznacza ninguno
alguno
zakochany
enamorado
wydać się miłym, przypaść do gustu
caer bien a alguien
bronić się
defenderse (e:ie)
daję sobie radę
me defiendo
intensywny
intensivo
początkujący
principiante
nie mam nic przeciwko temu
no veo ningún inconveniente
Jest konieczne, bym miała zaliczony (zdany) inny język.
Es necesario que tenga aprobado otro idioma.
oznaczać
significar
targ
el mercado
na wolnym powietrzu
al aire libre
sprzedaje się stare książki
se venden libros de viejo
z drugiej ręki, używane
de segunda mano
narzędzie
la herramienta
starocie
las antigüedades
rycina
grabado
stragan
el puesto
przejść, przecisnąć się
abrirse paso
tłum
la muchedumbre
wykorzystać, skorzystać
aprovecharse
złodziej kieszonkowy
el ratero