Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back
care si cite etape parcurge dezv limbaj 1-3 ani ?
3
cuvint fraza-1-1,6 ani
telegrafiz(MIC)1,6 -2ani
gramaticala-dupa 2 ani
1-3 ani
cuvintele ce functie au
semiotica
(inlocuiesc cu semnificatia obiectul material)
cite cuvinte stie la
3 ani daca e bine stimulat ?
1 an
1000 cuvinte
1 sau 2 cuvinte
cite cuvinte stie la
2 ani
1,5 ani
2oo la 2 ani
20 la 1,5 ani
fcatorul fundamental al dezv limbajului la antepresc
comunicarea cu mama( adultul)bazata pe afectivitate
cine ramine mai mare de-a lungul anteprescolaritatii?
competenta fata de performanta
intelege decit pronunta
aparitia intirziata limbaj sau saracia limbaj este indicator cert al..

dupa Osterieth
absentei afectivitatii materne
caracterul cuvintelor
situativ
preconceptual-fara grad de generalizare si abstactizare al concept
(cuvintele purtatoare al unor preconcepte)
progresul limbajului intre 1-3 ani
este de ordin :
calitativ (semnificatii in absenta stimuli)
cantitativ(nr cuvinte creste)
cine e reponsabil de regresia limbajului
absenta afectivitatii materne(mediului)
acelasi responsabil pt aparitia aintirziata a limbajului si pt saracia limbaj
in etapa limbajului mic sau etapa ...cite cuinte are propozitia ?
cuintele propozitiei cum sint ..
ce nu foloseste
telegrafica
2-3 cuvinte
ne_flexionate sint cuvintele
cuvinte de legatura nu foloseste
in etapa telegrafica referirea la el se face cu ajutorul ..
numelui propriu
nu pronume posesiv
cind anteprescolarul se refera sine prin pronumele personal Eu ,e folosit corect?
indica constituirea Eu-lui ..
in jurul 3 ani

Eu-lui fizic
Eu-l fizic este
primul element al ..
constiintei de sine
cuvintele
dau posibilitatea gindirii sa se desprinda de ...
adica
sa opereze cu .....fixate in cuvinte
in loc sa opereze cu ...
realitatea imediata

semnificatiile fixate in cuvinte

obiectele propriuzise
gindirea isi amplifica
-.... si
-..... de lucru

ca urmare a
cuvintelor cu functie semiotica
inlocuiesc obiectele concrete cu semnificatia lor
registrul
viteza de lucru