Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back
allvarsam -t; -mare
allvarig
obehörig [²'o:behö:rig]adj.
som inte har rätt eller kompetens till något /unauthorized
slätar [²sl'ä:tar] verb <A slätar ut/till x>
vI.göra slät, jämna (till) /smooth, flatten
aderton [²'a:der_tån] numeral
arton (archaic)/eighteen
smaragd [smar'ag:d] noun
s3.en grön ädelsten /emerald
slipar [²sl'i:par] verb <A slipar x>
I. göra (en egg) vass, vässa /grind, sharpen, whet
häll [hel:] noun
s2.slätslipad större sten; kokplatta /rock, slab; top /平らな岩
ids [ids] iddes itts ids! idas (el. ids) verb <A ids inte + INF>
verb. (only used in negative) have enough energy
prejudikat [prejudik'a:t] noun
s5.dom som läggs till grund för behandling av liknande fall /前例、判例
strunt [strun:t] noun
-en (el. -et) något värdelöst el. obetydligt /rubbish
tvär adj.
adj. 無愛想な
A försmår B/x/att + INF
I. (nedlåtande) avvisa /軽蔑する
vriden [²vr'i:den] vridet vridna adj.
adj. lätt galen (informal)
senig adj.
adj. 筋っぽい
A/x roar B; A roar sig (med x/att + INF)
I. amuse
så med ens
suddenly
sätta en rova ("tappa balansen och sätta sig på baken")---
lose balance and fall on one's behind
töcken noun.
s5. 霧、もや、霞
A/x förgyller y
IIb.överdra med guld /gild, embellish
på måfå ("på en slump, planlöst")---
at random ("by chance, haphazardly")
A misströstar (om x/att+INF)
I.tvivla på att något ska sluta bra /verzweifeln /despair
ödslig [²'ö:dslig] adj.
adj.som ger ett övergivet intryck /deserted, desolate荒涼とした
vanställer
IIa. förfula; förvanska汚す
oförskämd [²'o:försjem:d] adj. <oförskämd (mot B)>
fräck och oartig /insolent
generalstab
den högst försvarsledningen, i Sverige Högkvarteret (sedan 1994)
mecenat noun
s3. person som ekonomiskt stöder konst el. vetenskap
förfäktar
ivrigt tala, kämpa för /verfechten(立場・見解を主張、擁護して戦う)
ge akt på---
pay attention to, mind, be on guard against
förträfflig [för_tr'ef:lig]adj.
adj. mycket bra
<A förebrår B att + SATS>
klandra, tillrättavisa /叱る
<x härrör från y>
ha sitt ursprung i; härstamma från; datera sig från