Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
rechtdoor
rechts rechterkant
links
aan de overkant van
straight on
on the right
on the left
across from
op de hoek van
stopteken
kruispunt
zebrapad
stop sign
intersection (crossroads)
junction
zebra-crossing
volgen
omdraaien
nemen
moet ik omkeren
to follow
to turn
to take
must I turn round ,make a detour
autosnelweg
hoofdverkeersweg
landweg
secundaire weg
motorway ,freeway
major way
country road
secondary road
ben ik op de goede weg
gaat deze bus naar ...
hebt u een gids van de stad
een plattegrond?
is this the bus to
do you have a guide book, a town plan to the town
hoe kom ik in ??
hoe ver is het naar ?
Wat is de naam van deze plaats ?
How do I get to ..
how far is it to
what is the name of this place
is er een toeristische route
kunt u het aanwijzen op de kaart
mag ik hier parkeren
Is there a holiday route
could you show it (on the map)
May I park here
waar moet ik uitstappen
waar gaat deze weg naartoe
where must I get on
where does this road lead to
is de weg verhard
stop en parkeerverbod
is the road surfaced
urban clearway
bedoelt u linksaf ?
bedoelt u rechtsaf
do you mean left ?
do you mean right