Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back
k / ke
Petr je k Evě hodný, ale ke Karle ne.
Nemůžeš přirovnávat kočku k vráně.
to, towards
Petr is nice to/towards Eva, but not to/towards Karla.
You can't compare a cat to a crow.
kvůli
Dělám to kvůli tobě.
Kvůli povodni je zavřená silnice.
because of, due to
I'm doing it because of you.
The road is closed due to flooding.
navzdor(y)
navzdory jeho námitkám
Navzdory povodni je silnice otevřená.
in spite of, despite
in spite of his protests
The road is open in spite of flooding / despite the flooding.
proti
Učinili jsme opatření proti případným škodám.
Ty jsi vždycky proti mně.
against
We took measures against possible damages.
You are always against me.
vůči
Petr je vůči Evě hodný.
Učinili jsme opatření vůči případným škodám.
towards, to, against
Petr is nice to/towards Eva.
We took measures against possible damages.